စစ္အစုိးရရဲႚ ေကဵာ့ကၾင္းစၾပ္မခံဳကဖုိႚ ပအုိႚဝ္တုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ တုိက္တၾန္း

2007-12-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

wa_soldiers_200px.jpg
ရႀမ္းဴပည္နယ္ ကဵိႂင္းတံု ေဴမာက္ပိုင္းရႀိ ပန္ဆန္း ေဒသမႀ စစ္အစိုးရႎႀင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ ဝလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖၾဲႚတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

စစ္အစုိးရရဲႚ ခၾဲဴခားအုပ္ခဵႂပ္ေရး မူဝၝဒအရ ရႀမ္းဴပည္နယ္ကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ေဒသေတၾအမဵိႂးမဵိႂး ခၾဲေပးဖုိႚ ပရိယာယ္ဥာဏ္ဆင္တာကုိ တုိင္းရင္းသားေတၾအေနနဲႚ ေကဵာ့ကၾင္းစၾပ္ မခံဳကဖုိႚ ပအုိႚဝ္ တုိင္းရင္းသား ေခၝင္းေဆာင္တဦးက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ကုိးကန္ႚ၊ ပအုိႚဝ္၊ ပေလာင္၊ ဓႎု စတဲ့ ရႀမ္းဴပည္နယ္က တုိင္းရင္းသားေတၾ၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းက နာဂ တုိင္းရင္းသားေတၾ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတၾကုိ ေနရာ ၅ ခုခၾဲ႓ပီး ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ ေပးမယ္လုိႚ စစ္အစုိးရက အမဵိႂးသား ညီလာခံ ကဵင္းပ႓ပီး ပံုေဖာ္ေရးဆၾဲခဲ့ ေဳကာင္း၊ ဒီအထူးေဒသ ႒ကီးေတၾကုိ ရႀမ္းဴပည္နယ္မႀာ ဘာ့ေဳကာင့္အမဵားဆံုး ထားရသလဲဆုိတာ ေမးခၾန္းထုတ္ ရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း PPLO ေခၞ ပအုိႚဝ္ တုိင္းရင္းသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ ဥကၠဌ ဦးခၾန္ဥကၠာက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ရႀမ္းဴပည္နယ္ဟာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတၾ အေတာ္ေလးကုိ မဵားဴပားတာေဳကာင့္ တကၾဲတဴပားစီ ဴဖစ္သၾားမယ္ဆုိရင္ စစ္အစုိးရအေနနဲႚ တုိင္းရင္းသားအုပ္စု အခဵင္းခဵင္းဳကားမႀာ တင္းမာမႁေတၾ၊ ဴပႍနာေတၾ အလၾယ္တကူ ဖန္တီးႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႚ သူက ေထာက္ဴပပၝတယ္၊၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနႚ ကေန ၂၁ ရက္ေနႚအထိ ထုိင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ လူငယ္နဲႚ ဖယ္ဒရယ္၀ၝဒ အလုပ္ရံုေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ဦးခၾန္းဥကၠာက ခုလို ေဴပာဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဦးခၾန္ဥကၠာဟာ NDF ေခၞ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ တပ္ေပၝင္းစုရဲႚ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝ့ဴပင္ ဦးခၾန္ဥကၠာက ေဴပာဳကားရာမႀာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ ရသူေတၾအေနနဲႚလည္း ဝမ္းမသာ သင့္ဘူးလုိႚ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးဟာ နာမည္သာရႀိ႓ပီး၊ တကယ္စစ္မႀန္တဲ့ ကုိယ္ပုိင္ခၾင့္ ရႀိ္မႀာ မဟုတ္ဘူးလုိႚလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ေဒသတခုခဵင္းစီမႀာ စစ္အစုိးရရဲႚ စစ္ဖက္အာဏာပုိင္ ၃ ဦး ခန္ႚထားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႚလည္း ဦးခၾန္ဥကၠာက ေထာက္ဴပပၝတယ္၊၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရတဲ့ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုနဲႚ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္မရတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတၾ ဳကားမႀာလည္း တင္းမာမႁေတၾ ဖန္တီးႎုိင္တယ္လုိႚ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒၝဟာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္နဲႚ ပတ္သက္လုိႚ စစ္အစုိးရရဲႚ တခုတည္းေသာ မဟာဗဵႃဟာ ဴဖစ္တယ္လုိႚလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။

စစ္အစုိးရဟာ ခၾဲဴခားအုပ္ခဵႂပ္တဲ့ စနစ္ကုိ အေတာ္ေလးကုိ ေအာင္ေအာင္ဴမင္ဴမင္ ကဵင့္သံုးလာခဲ့တာ ရႀမ္းဴပည္နယ္ တခုတည္းမဟုတ္ပဲ၊ တဴခားဴပည္နယ္ေတၾမႀာလည္း ရႀိေဳကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတၾ အဖၾဲႚကၾဲ႓ပီး၊ အခဵင္းခဵင္း တဖက္နဲႚတဖက္ ပစ္ခတ္တဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္သၾားတာ ေတၾေတာင္ ရႀိေဳကာင္း ကခဵင္တိုင္းရင္းသား လူငယ္တဦးကလည္း ေထာက္ဴပ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာဘဲ ဦးခၾန္ဥကၠာက မိမိတုိႚမႀာ တုိင္းရင္းသားေတၾ အားလံုးကုိ အဴပည့္အဝ ကုိယ္စားဴပႂႎုိင္မယ့္ ဘံုေခၝင္းေဆာင္ တဦး လုိအပ္ေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္းကိုလည္း ထည့္သၾင္း ေဴပာဳကားသၾားခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔