အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ထိမ္းသိမ္းထားေပမဲ့ မရႀိဘူးလိုႛ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾက ဴငင္းဆုိ

2007-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monk_injured_150px.jpg
သံဃာႎႀင့္ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းစဥ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ရက္ေနႛက ဦးေခၝင္းတၾင္ ဒဏ္ရာရရႀိလာေသာ သံဃာတပၝးကို ေဆးကုသေပးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့လက ဆႎၬဴပမူေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဖမ္းထားသူ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကို အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ထိမ္းသိမ္း ထားတာဴဖစ္ေပမဲ့ အကဵဥ္းသားစာရင္းမႀာ မပၝရႀိဘူးလိုႛ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾက ေဴပာဳကေဳကာင္း သၾားေရာက္စံုစမ္းဳကတဲ့ အဖမ္းခံရသူေတၾရဲႚ ေဆၾမဵိႂးသားခဵင္းေတၾက ေဴပာဳကပၝတယ္။

ဴပန္လၾတ္လာသူေတၾရဲႚ ေဴပာဴပခဵက္အရ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ေရာက္ေနေဳကာင္းဳကားသိရလိုႚ သၾားေရာက္စံုစမ္း ေမးဴမန္းဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ေနအိမ္ကေန အာဏာပုိင္ေတၾ လာေရာက္ ေခၞေဆာင္သၾားဴခင္း ခံရသူ NLD ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္း အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ရႀိေနေဳကာင္း ကဵန္းမာေရးမေကာင္းဘူးလိုႚ ဴပန္လၾတ္လာသူေတၾက ေဴပာဴပတာေဳကာင့္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳကာသပေတးေနႚက ဦးဴမင့္သိန္းအတၾက္ လိုအပ္တဲ့ေဆးနဲႛပစၤည္း၊ အစားအစာေတၾ အင္းစိန္ေထာင္ကို သၾားေပးတဲ့အခၝမႀာ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾက ခုလိုေဴပာလိုက္တာလိုႚ သိရပၝတယ္။

အလားတူဘဲ ကိုယ္ဝန္ေလးလနဲႚ အဖမ္းခံေနရသူ မေမမီဦးအတၾက္ ေဆးနဲႚအစားအစာ သၾားေပးရာမႀာလဲ မေမမီဦးဆိုတာ မရႀိဘူးလိုႚ ပထမဴငင္းဆိုခဲ့႓ပီး ေနာက္ေတာ့မႀ အထဲကလူေတၾကို ဘာမႀေပးခၾင့္မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေသာဳကာေနႚက မေမမီဦးရဲႚမိခင္ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းဟာ အင္းစိန္ေထာင္ကို သၾားခဲ့ပၝတယ္။ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းနဲႛအတူ ဳကာသပေတးေနႚက ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္မႀာ မေမမီဦးကိုေတၾႚခဲ့တဲ့ မဥမၳာဆိုသူလဲ လိုက္ပၝသၾားခဲ့ပၝတယ္။

မေမမီဦးရဲႚမိခင္ ေဒၞခင္ခင္ဝင္းကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔