ရခုိင္ဴပည္နယ္မႀာ အကဵဥ္းသားေတၾကုိ လမ္းေဖၝက္ရာမႀာ အသံုးဴပႂေန

2007-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ILO_conference_150px.jpg
ဆၾစ္ဇာလန္ႎိုင္ငံ ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚရႀိ ကမၲာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (အိုင္အယ္လ္အုိ) ဌာနခဵႂပ္တၾင္ ညီလာခံ ကဵင္းပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရခုိင္ဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ ေထာင္ေတၾက အကဵဥ္းသားေတၾကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနႛက စစ္ေတၾ-ရန္ကုန္ အေဝးေဴပးကားလမ္း ေဖၝက္လုပ္ေရးမႀာ အသုံးဴပႂခဲ့တယ္လုိႛ ဴမန္မာ-ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္နယ္စပ္ အေဴခစုိက္ ကုလားတန္သတင္းမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ စစ္ေတၾ-ရန္ကုန္ အေဝးေဴပး ကားလမ္းမ႒ကီးဟာ မုိးတၾင္းက မိုးရၾာလုိႚ ပဵက္စီးခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႚ ဆုိပၝတယ္။

စစ္ေတၾေထာင္က အကဵဥ္းသား ၅၀ ကုိ ဒီဇင္လဘာလ ၁၅ ရက္ေနႛကလည္းေကာင္း၊ ေကဵာက္ဴဖႃေထာင္က အကဵဥ္သား ၅၀ ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေနႚနဲႚ ဘူးသီးေတာင္ ေထာင္က အကဵဥ္းသား ၅၀ ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေနႛေတၾမႀာ ထုတ္႓ပီး စစ္ေတၾ-ရန္ကုန္ အေဝးေဴပးလမ္းမေပၞရႀိ ေဴမပံု႓မိႂႚနယ္အတၾင္းမႀာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဳကရတယ္လုိႚ ေထာင္အာဏာပုိင္နဲႚနီးစပ္သူေတၾကုိ ကုိးကား႓ပီး ကုလားတန္သတင္းမႀာ ေဖၞဴပထား ပၝတယ္။

အဲဒီအကဵဥ္းသားေတၾအားလံုးကုိ အေနာက္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခဵႂပ္လက္ေအာက္မႀာ ထား႓ပီး စစ္ေတၾ-ရန္ကုန္ အေဝးေဴပးကားလမ္းရဲႚ ေဴမပံု႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက မိုင္တုိင္အမႀတ္ ၅၂ နဲႚ ၅၃ က ယာယီတဲေတၾမႀာ ထားတဲ့အေဳကာင္း ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

အကဵဥ္းသားေတၾဟာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေနႛမႀာ စတင္အလုပ္လုပ္ဳကရ႓ပီး အုတ္ ဖုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းနဲႚ အုတ္ဖုတ္ဖုိႚလိုအပ္တဲ့ ထင္းခုတ္တာေတၾအဴပင္ လမ္းဴပင္ဖုိႚအတၾက္ ေကဵာက္တံုးေတၾလည္း တူးရတယ္လုိႚ ေဴမပံု ေဒသခံ တဦးကေဴပာပၝတယ္။

အကဵဥ္းသားေတၾဟာ အေဝးေဴပးလမ္း ေဖၝက္လုပ္ေရးအဴပင္ အဲဒီလမ္းမ႒ကီးကုိ ဦးတည္ေနတဲ့ တံတားေတၾဴပႂဴပင္ေရးကုိလည္း လုပ္ခဲ့ဳကရတယ္လုိႚ ကုလားတန္ သတင္းဌာနမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႚပတ္သက္လုိႚ အာအက္ဖ္ေအက သီးဴခားအတည္မဴပႂႎုိင္ေပမဲ့ ရခုိင္ဴပည္နယ္ အတၾင္း လမ္းေဖၝက္လုပ္တာေတၾနဲႚ ဴပႂဴပင္တာေတၾမႀာ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႁေတၾရႀိတယ္လုိႚ ေဒသခံေတၾက အာအက္ဖ္ေအကုိ ေဴပာဳကားခဲ့ ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔