ပုဂၢလိက ဂိုေထာင္မဵားကို စစ္ေတၾ႓မိႂႚတၾင္ ေရတပ္မႀ ဖဵက္သိမ္းခိုင္း

2007-02-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

warehouse_200px.jpg
ဴမန္မာဴပည္ရႀိ ကုန္ေလႀာင္႟ံုတခု အတၾင္းတၾင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားမဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာ-ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ပုဂၢလိက ကုမၯဏီေတၾ ပုိင္တဲ့ ကုန္ေလႀာင္႟ုံ ဂုိေထာင္ေတၾကုိ ေဒသဆုိင္ရာ စစ္တပ္ အာဏာပုိင္ေတၾက အတင္း ဖဵက္သိမ္းခုိင္းေနတယ္လိုႛ သတင္းရရႀိပၝတယ္။

႟ခုိင္ဴပည္နယ္ စစ္ေတၾ႓မိႂႚ မႀာရႀိတဲ့ မင္းဂံ နယ္စပ္ ကုန္သၾယ္ေရးဇုံအတၾင္းမႀာ ရႀိတဲ့ ကာလတန္ေဳကး ကဵပ္ သိန္း ၅၀၀ကေန ၇၀၀အထိ တန္ေဳကးရႀိတဲ့ ဂုိေထာင္ ၆ လုံးကုိ အမႀတ္ (၁၈) ေရတပ္စခန္း အာဏာပုိင္ေတၾကေန ဒီ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆုံးထား႓ပီး ဖဵက္သိမ္းခုိင္းေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္-ဴမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ တီ ၃ သုံးလုံး ကုမၯဏီ၊ Master ကုမၯဏီ၊ ေရနဂၝးကုမၯဏီနဲႛ လုပ္ငန္းရႀင္ ေဒၞခဵင္းမပုိင္နဲႛ ဦးထၾန္းထၾန္းပုိင္ ဂုိေထာင္ေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တီ ၃ လုံး ကုမၯဏီက ဂုိေထာင္ ၂ လုံးပၝဝင္႓ပီး ကဵန္ကုမၯဏီေတၾက ဂုိေထာင္ ၁ လုံးစီ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စစ္ေတၾမႀာ အေဴခစုိက္တဲ့ အမႀတ္ (၁၈) ေရတပ္စခန္း အ႒ကီးအကဲ ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီး တင္ထၾန္းဦးရဲ့ အမိန္ႛနဲႛ ဒီဂုိေထာင္ေတၾ ေဆာက္လုပ္ဖုိႛ ေဴမေနရာကုိ ၂၀၀၁ ခုႎႀစ္က စတင္႓ပီး တလကုိ ကဵပ္ ၃ ေသာင္းနဲႛ ငႀားရမ္းခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾဘက္က စတင္ ငႀားရမ္းတာမဟုတ္ပဲ ေရတပ္စခန္း တာဝန္ရႀိသူေတၾက လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ေခၞယူ႓ပီး ဒီေဴမေတၾကုိ ငႀားရမ္းလုပ္ကိုင္ေစခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ လုပ္ငန္းရႀင္တဦးက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဴမေနရာေတၾဟာ ၁၉၉၆-၉၇ ပတ္ဝန္းကဵင္ေလာက္က ေရတပ္စခန္း ေဆာက္လုပ္ဖုိႛ ဆုိ႓ပီး အမဵားပုိင္ေဴမေနရာေတၾကုိ စစ္တပ္က သိမ္းယူခဲ့ေပမဲ့၊ ေရတပ္စခန္း ဌာနခဵႂပ္ကုိ ေကဵာက္ဴဖႃ႓မိႂႚကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႚေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဒီေဴမလၾတ္ေတၾကုိ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ေခၞယူ႓ပီး စစ္ေတၾ႓မိႂႚ အေဴခစုိက္အမႀတ္ (၁၈) ေရတပ္စခန္းကေန ငႀားရမ္းလုပ္ကုိင္ေစခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎႀစ္ကုန္ပုိင္းက စ႓ပီး အထက္အမိန္ႛအရဆုိကာ ဒီကုန္ေလႀာင္႟ုံေတၾကုိ ဖဵက္သိမ္းခုိင္းခဲ့ပၝတယ္၊ အခုေနာက္ဆုံး ဒီေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၀ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆုံးထား ဖဵက္သိမ္းေပးဖုိႛနဲႛ မဖဵက္သိမ္းပၝက ဥပေဒအရ ထိေရာက္စၾာ အေရးယူမယ္လုိႛ သတိေပး စာပုိႛခဲ့တယ္လုိႛ သိရႀိရပၝတယ္။

အခုလုိ ဂုိေထာင္ေတၾကုိ ဖဵက္သိမ္းရမႀာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဂုိေထာင္တန္ဖိုးနဲႛ ဂုိေထာင္အတၾင္း သုိေလႀာင္ထားတဲ့ ပစၤည္း စုစုေပၝင္းတန္ဖိုး ေငၾကဵပ္ သိန္း ၆,၀၀၀ေကဵာ္ ၇,၀၀၀ ဖိုးေလာက္ ဆုံး႟ႁံးနစ္နာမႀာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ဒီကုမၯဏီေတၾ အေနနဲႛ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး လုပ္ငန္း ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ဖုိႛမႀာလည္း အခက္အခဲေတၾ ရႀိေနတယ္လုိႛ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒီကိစၤ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး သက္ဆုိင္ရာ စစ္တပ္အရာရႀိေတၾကုိ စုံစမ္းေမးဴမန္းႎုိင္ဖိုႛ ႒ကိႂးစား ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့လည္း မရရႀိခဲ့ပၝဘူး။

ဒီ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ဴမန္မာကုန္သၾယ္ေရးလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ကုမၯဏီေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္ေန ဆား၊ ဳကက္သၾန္ စတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတၾ တင္ပုိႛ႓ပီ၊ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ဘက္ကေန ဓာတ္ေဴမဳသဇာနဲႛ အဴခားကုန္ပစၤည္းေတၾ တင္သၾင္းေနတာဴဖစ္ပၝတယ္၊

အခုလုိ ဂုိေထာင္ေတၾဖဵက္သိမ္း ခုိင္းတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေဴခအေနတခဵိႂႚကုိ သိရႀိႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ လုပ္ငန္းရႀင္တဦးကုိ RFA မႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔