ဴပည္ေတာ္ဴပန္မည့္ ေဒၝက္တာ ဆလိုင္းထၾန္းသန္း ေလယာဥ္ေပၞတက္ခၾင့္မရ

2006-06-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Salai_Tun_Than_BADA_150px.jpg
အေမရိကန္ႎိုင္ငံ၊ ကာလီဖိုးနီးယား ဴပည္နယ္ ဆန္ဖရန္စစ္စကို႓မိႂႚတၾင္ မတ္လ ၁၁ရက္က ကဵင္းပခဲ့သည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႚအခၾင့္အေရးေနႛတၾင္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနေသာ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ေဟာင္း ေဒၝက္တာ ဆလိုင္းထၾန္းသန္း။ ((Photo: courtesy of Burmese American Democratic Alliance)

ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိဴပန္႓ပီး ဆႎၬဴပဖုိႛစီစဥ္ထားတဲ့ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ သူရဲ့မူလခရီးစဥ္အတုိင္း ထုိင္းႎုိင္ငံ ႎုိင္ငံတကာ ေလယာဥ္ကၾင္းမႀာ ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္း ေလယာဥ္ေပၞ တက္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမယ့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းရဲ့ ခရီးစဥ္ကုိ ႒ကိႂတင္ကန္ႛကၾက္ထားတဲ့ အတၾက္ ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ ဴမန္္မာႎုိင္ငံကုိ ထၾက္ခၾာမယ့္ ထုိင္းေလယာဥ္ေပၞကုိ တက္ခၾင့္ မရခဲ့ပၝဘူး။

ဇၾန္လ ၁၉ ရက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ေမၾးေနႛမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိဴပန္႓ပီး ဆႎၬဴပဖုိႛစီစဥ္ထားတဲ့ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ သူရဲ့မူလခရီးစဥ္အတုိင္း ထုိင္းႎုိင္ငံ ႎုိင္ငံတကာေလယာဥ္ကၾင္း ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္းက ဴပည္ပထၾက္ခၾာမယ့္ ခရီးသည္ေတၾ စစ္ေဆးတဲ့ေကာင္တာမႀာ တနလႆာေနႛ နံနက္ပုိင္းမႀာ သၾားေရာက္ စစ္ေဆးခံခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းရဲ့ ခရီးစဥ္ကုိ ႒ကိႂတင္ကန္ႛကၾက္ထားတဲ့ အတၾက္ ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ ဴမန္္မာႎုိင္ငံကုိ ထၾက္ခၾာမယ့္ ထုိင္းေလယာဥ္ေပၞကုိ တက္ခၾင့္ မရခဲ့ပၝဘူး။

အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ေမၾးေနႛမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိဴ့ပန္႓ပီး စစ္အစုိးရကုိ တကုိယ္ေတာ္ ဆႎၬဴပဖုိႛ စီစဥ္ထားတဲ့ ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ဒၾန္းေမာင္း ႎုိင္ငံတကာေလဆိပ္က ဴပည္ပထၾက္ခၾာသူေတၾ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္နဲႛ ေလယာဥ္လက္မႀတ္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးတဲ့ ခဵက္အင္ ခန္းမထဲမႀာ သူစီးနင္းလုိက္ပၝရမယ့္ TG 303 ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္း ခဵက္အင္ ေကာင္တာမႀာ တန္းစီခဲ့ပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းအလႀည့္အေရာက္မႀာေတာ့ ခဵက္အင္ေကာင္တာ တာဝန္ကဵသူက ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းနာမည္နဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကအစုိးရ ထုိင္းႎုိင္ငံသံ႟ုံးကေန ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္းကုိ ကန္ႛကၾက္ စာ ပုိႛထားတဲ့အတၾက္ ဆရာ႒ကီးရဲ့ ဴပည္ပထၾက္ခၾာခၾင့္ လက္မႀတ္ကုိ သူႛတုိႛအေနနဲႛ ခၾင့္ဴပႂလုိႛမရတဲ့ အေဳကာင္း ေဴပာဆုိေနတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံသားဴဖစ္တဲ့ ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းအေနနဲႛ ကုိယ့္ႎုိင္ငံ ကုိယ္ဴပန္တဲ့ ခရီးစဥ္ကုိ အခုလုိ ဴပန္ခၾင့္မရဴဖစ္ရတာဟာ ဘာ့ေဳကာင့္ပၝလဲလုိႛ RFAကေန ထုိင္းႎုိင္ငံ ႎုိင္ငံတကာေလဆိပ္ ေလေဳကာင္း ပုိႛေဆာင္ေရး မန္ေနဂဵာ မစၤတာ ထုံခဵိႂင္းကုိ ေမးပၝတယ္။

ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းအေနနဲႛ ဴမန္မာသံ႟ုံးနဲႛ ဆက္သၾယ္သင့္တယ္။ ဴမန္မာသံ႟ုံးက ဒီကိစၤအေပၞ ကန္ႛကၾက္ထားတယ္လုိႛ မစၤတာထုံခဵိႂင္းကေဴပာပၝတယ္။ တကယ္လုိႛ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဝင္ခၾင့္ရခဵင္ရင္ ဴမန္မာသံ႟ုံးကုိ ဆက္သၾယ္ေဴပာပၝလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။ အခုလုိ ဴဖစ္ရတာဟာ ထုိင္း ႎုိင္ငံတကာေလဆိပ္ကုိ ဴမန္မာသံ႟ုံးကေန ေဒၝက္ဆလုိင္းထၾန္းသန္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကန္ႛကၾက္စာ ေပးပုိႛထားလုိႛ ဴဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဴပာပၝတယ္။ ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္းကေရာ ထုိင္းႎုိင္ငံ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရးကပၝ ဆရာ႒ကီးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဘာမႀ ေဴပာစရာမရႀိပၝဘူးလုိႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဴမန္မာသံ႟ုံးအေနနဲႛ ဘာ့ေဳကာင့္ အဲသလုိ ကန္ႛကၾက္စာေပးပုိႛခဲ့တယ္ ထင္ပၝသလဲလုိႛ မစၤတာထုံခဵိႂင္းကုိ ေမးတဲ့အခၝမႀာေတာ့ သူႛအထင္ ႎုိင္ငံေရးနဲႛ ဆက္ႎၾယ္ေနတဲ့အတၾက္ ဒီလုိ ကန္ႛကၾက္တာ ထင္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဴမန္မာသံ႟ုံးဘက္ကေကာ ထုိင္း ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနဘက္ကပၝ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေပးမယ္ဆုိရင္ သူတုိႛ ေလေဳကာင္းလုိင္းက ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းကုိ လက္ခံမႀာပၝပဲလုိႛ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့ေဳကာင့္ ကုိယ့္ႎုိင္ငံ ကုိယ္ဴပန္တဲ့ ခရီးစဥ္မႀာ ကန္ႛကၾက္ခံရတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴပန္႓ပီးဆႎၬဴပမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္ဟာ မေအာင္မဴမင္ ဴဖစ္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝနဲႛပတ္သက္႓ပီး ကာယံကင္ရႀင္တဦးအေနနဲႛ ဴမန္မာလူထုကုိ အခုအခၝမႀာ ဘာမဵား ေဴပာခဵင္ပၝသလဲလုိႛ RFAက ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းကုိ ေမးပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္း။ ။ က႗န္ေတာ့ကို ထိုင္းအစိုးရက ဘာမႀ အေရးမယူပၝဘူး၊ ထိုင္း immigration ကလဲ က႗န္ေတာ့အေပၞ ေကာင္းပၝတယ္၊ တကယ္လိုႛ က႗န္ေတာ့ကို (ေလေဳကာင္းလိုင္းက) သယ္ခဲ့ရင္ သူတိုႛကို ဴမန္မာအစိုးရက black list လုပ္ေတာ့မယ္၊ အဲဒီ black listလုပ္တာေတာ့ သူတိုႛမခံႎိုင္ဘူး၊ က႗န္ေတာ့ကို ဘာေဳကာင့္ မသၾားခိုင္းသလဲဆိုရင္ က႗န္ေတာ့ကို ေဳကာက္လိုႛမဟုတ္ပၝဘူး၊ က႗န္ေတာ့ ေဳကာက္စရာမလိုဘူး၊ က႗န္ေတာ့ ေနာက္က ဴမန္မာလူထုကို ေဳကာက္လိုႛဴဖစ္တယ္၊ လူထု၏ ခၾန္အားသည္ အလၾန္အင္မတန္မႀပဲ အစၾမ္းထက္ပၝတယ္၊ အဂႆလိပ္လိုေတာ့ people's power ေဴပာတာေပၝ့၊ အဲဒၝေဳကာင့္ ခင္ဗဵားတိုႛ အားလံုး ညီႌၾတ္လိုႛ ဴပည္တင္းလိုႛရႀိရင္ မင္း႓ပိႂဖိုႛဟာ အခု ေဴခတလႀမ္းပဲ လိုေတာ့တယ္။ ဘယ္သူႛေပၞမႀာ တည္သလဲ၊ သၾား႓ပီးေတာ့ ဳကည့္ပၝ၊ မႀန္ထဲကို၊ အဲဒီလူက ခင္ဗဵားတိုႛကို ကယ္ႎိုင္တယ္၊ တေယာက္ခဵင္း တေယာက္ခဵင္း သၾားဳကည့္ဳကပၝ၊ ခင္ဗဵားတိုႛ တေယာက္စီေပၞမႀာ ဒီႎိုင္ငံကို ကယ္ဖိုႛ တည္တယ္၊ အဲဒၝပၝပဲ။

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပန္ေရးကိစၤမႀာ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနဘက္က ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေပးမယ္ဆုိရင္လဲ ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္းကေန ဴပန္ခၾင့္ဴပႂမႀာပၝဆုိတဲ့ ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္းရဲ့ ေဴပာဆုိခဵက္ေဳကာင့္ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ ထုိင္း ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီဌာနကုိ သၾားေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာန ေကာင္စစ္ဝန္႟ုံးေရးရာ အ႒ကီးအကဲ မစၤတာကလရာနာက လက္ခံေတၾႛဆုံခဲ့ပၝတယ္။ မစၤတာကလရာနာက ဆရာ႒ကီးေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းရဲ့ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဴမန္မာႎုိင္ငံသံ႟ုံးက ဖဵက္သိမ္းထားတယ္ဆုိတဲ့စာကုိ ထိုင္းႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနကုိ ေပးပုိႛထားတယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပၝတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းရဲ့ ႎုိင္င့ံကူးလက္မႀတ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနအေနနဲႛ ဘယ္လုိ သေဘာထားပၝသလဲလုိႛ RFA က မစၤတာ ကလရာနာကုိ ေမးဳကည့္ပၝတယ္။

မစၤတာကလရာနာ။ ။ ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းကုိ ထုိင္းေလေဳကာင္းလုိင္းက စီးနင္းခၾင့္မဴပႂတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက အခုဴဖစ္ခဲ့တဲ့ အဴဖစ္အပဵက္ေတၾကုိ ေလ့လာ့ေနပၝတယ္။ တကယ္လုိႛ တစံုတခု မႀားယၾင္းမႁ ရႀိေနတယ္ဆုိရင္လဲ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းကုိ ဆက္သၾယ္ အေဳကာင္းဳကားေပးမႀာ ဴဖစ္တယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဆရာ႒ကီးရဲ့ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ တရားဝင္ဴခင္းမဝင္ဴခင္းဟာ ဆရာ႒ကီးစာအုပ္ရဲ့ သက္တမ္းနဲႛ ထုိင္းအစုိးရက ေပးထာတဲ့ ဗီဇာ ကာလအေပၞမႀာပဲ မူတည္တယ္။ သူတုိႛဘက္က ဆရာ႒ကီး ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ကုိ တရားမဝင္ဘူးလုိႛ ေဴပာစရာမရႀိေသးဘူးလုိႛ ေဴပာပၝတယ္။

ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းကေတာ့ သူႛအေနနဲႛ လက္တေလာ ဘာလုပ္ရမယ္ဆုိတာကုိ အတိအကဵ မသိေသးဘူး။ သူပထမဆုံးလုပ္ရမႀာကေတာ့ သူဟာ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ မဲ့ေနတဲ့သူဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားမဟာမင္း႒ကီး႟ုံးကုိ ဆက္သၾယ္ရမယ္လုိႛ ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဗန္ေကာက္ ဒၾန္ေမာင္းေလဆိပ္မႀာ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္းကုိ လာေရာက္ေတၾႚဆုံဳကသူေတၾ ထဲမႀာ ဳသစေဳတးလဵားႎုိင္ငံမႀာ ေနတဲ့ ဒုတိယ ဗုိလ္မႀႃး႒ကီးေဟာင္း ေအးဴမင့္ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒၝ့ေဳကာင့္ ဒုဗုိလ္မႀႃး႒ကီးေဟာင္း ေအးဴမင့္ကုိ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းရဲ့ လက္ရႀိ လႁပ္ရႀားမႁေတၾအေပၞ ဘယ္လုိဴမင္ပၝသလဲလုိႛ RFA က ေမးခဲ့ပၝတယ္။

ဒုဗုိလ္မႀႃး႒ကီးေဟာင္းေအးဴမင့္။ ။ သူက ႎိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဖူး၊ တကယ့္ ပညာသည္၊ ဴပည္သူအတၾက္ တကယ္ မခံမရပ္ႎိုင္ဴဖစ္လိုႛ သူလုပ္တာ၊ ႎိုင္ငံေရးလုပ္စားတဲ့လူလဲ မဟုတ္ဖူး၊ စတန္ႛထၾင္တာလဲမဟုတ္ဖူး၊ သူလို က႗န္ေတာ္တိုႛ မလုပ္ႎိုင္တဲ့ဟာကို လုပ္တဲ့ ဒီလိုပုဂၢိႂလ္မဵိႂးကို က႗န္ေတာ္တိုႛက သိပ္ကို ေလးစားတာေပၝ့ဗဵာ၊ ထိုင္ရႀိခိုးမႀာေပၝ့၊ ဘာဴဖစ္ရဦးမလဲ။

ထုိင္းႎုိင္ငံေလယာဥ္ကၾင္းမႀာ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာဆလုိင္းထၾန္းသန္း ေတၾႚဳကံႂခဲ့တာေတၾကုိ ဆရာ႒ကီးနဲႛအတူ ကုိယ္တုိင္ လုိက္ပၝသတင္းယူခဲ့တဲ့ RFA သတင္းေထာက္ ကုိေဂဵက ထုိင္းႎုိင္ငံကေန အခုလုိ သတင္းေပးပုိႛ ထားတာကုိ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔