ဴပည္သူႛထံမႀ လုယူထားေသာ ႎိုင္ငံအာဏာကို ဴပန္လိုခဵင္ေဳကာင္း ေဒၝက္တာ ဆလိုင္းထၾန္းသန္း ေဴပာဳကား

2006-06-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
young_scavengers_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆင္ေဴခဖံုးရႀိ အမိႁက္ပံုထဲမႀ ေတၾႚသည့္ ေခၝက္ဆၾဲကို စားေသာက္ေနဳကေသာ အမိႁက္ေကာက္သည့္ ဴမန္မာ ကေလးသူငယ္မဵား။ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံမဵားႎႀင့္ ႎိႁင္းယႀဥ္လ႖င္ပင္ ဴမန္မာဴပည္သည္ အလၾန္ ဆင္းရဲမၾဲေတေန႓ပီဴဖစ္၍ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ နအဖစစ္အစိုးရကို ေဒၝက္တာ ဆလိုင္းထၾန္းသန္းက တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေမၾးေနႛမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ အေရာက္ဴပန္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့တဲ့ ပၝေမာကၡေဟာင္း ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ ေလယာဥ္ကၾင္းမႀာ ေရာက္ရႀိေနစဥ္ ဴမန္မာအာဏာပုိင္ေတၾက ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ပယ္ဖဵက္ထားတဲ့အတၾက္လိုႛဆုိကာ သူႛကုိ ခရီး ဆက္လက္ ထၾက္ခၾာခၾင့္ မဴပႂခဲ့ပၝဘူး။ အခုလုိ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ပယ္ဖဵက္လုိက္တဲ့အေပၞ သိရႀိႎုိင္ဖိုႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာသံ႟ံုးကုိ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ေပမယ့္ ဘာမႀ အေဳကာင္းဴပန္ဳကားဴခင္း မရႀိဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။ သူႛအေနနဲႛ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ ပယ္ဖဵက္ခံရေပမယ့္ ႎုိင္ငံသားအဴဖစ္ ဆက္လက္တည္ရႀိတဲ့အတၾက္ ခရီးသၾားလက္မႀတ္ဴဖစ္ဴဖစ္ ထုတ္ေပးဖိုႛကိုလည္း ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ပၝေမာကၡေဟာင္း ေဒၝက္တာ ဆလုိင္းထၾန္းသန္းဟာ သူႛကုိ ဘာေဳကာင့္ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ မေပးတာလဲဆုိတာကုိ သိႎုိင္ဖိုႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ ဴမန္မာသံ႟ံုးကုိ ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမယ့္ ဘာမႀ အေဳကာင္းမဴပန္ခဲ့ဘူးလုိႛ ဆရာ႒ကီးဆလုိင္း ထၾန္းသန္းက RFA ကိုေဴပာဆုိပၝတယ္။

သူႛရဲႛ ႎုိင္ငံကူးလက္မႀတ္ကုိ တရားမဝင္ ဖဵက္သိမ္းေဳကာင္း သူဳကားသိခဲ့ရေပမယ့္၊ သူႛကုိ တရားဝင္ အေဳကာင္းဳကားတာမဵိႂးမရႀိတဲ့အတၾက္ သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံသားအဴဖစ္ ဆက္လက္တည္ရႀိဆဲ ဴဖစ္တာေဳကာင့္ သူႛအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဴပန္ရမႀာပဲ ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆရာ႒ကီးဆလုိင္းထၾန္းသန္းက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ေဒၝက္တာ ဆလိုင္းထၾန္းသန္း။ ။ က႗န္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္လို ဆက္လုပ္မလဲဆိုလိုႛရႀိရင္၊ သံ႟ံုးက က႗န္ေတာ့ကို ဘယ္လိုမႀ တရားဝင္ အေဳကာင္းမဳကားတဲ့ အတၾက္ေဳကာင့္ က႗န္ေတာ္ဟာ ႎိုင္ငံသားလိုႛပဲ ေအာက္ေမ့တယ္။

က႗န္ေတာ္တိုႛ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ က႗န္ေတာ့အိမ္ကို က႗န္ေတာ္ဴပန္မယ္၊ ကိုယ့္အိမ္ကို ကိုယ္ဴပန္တယ္ဆိုတဲ့ ဥစၤာက အိမ္ေရႀႚေပၝက္က ဝင္လည္း ရတာပဲ၊ ေနာက္ေပၝက္က ဝင္လည္း ရတာပဲ၊ သိုႛေသာ္လည္းပဲ ကိုယ္ကေတာ့ ခိုးေဳကာင္ခိုးဝႀက္ေတာ့ မဝင္ဘူးေပၝ့၊ ေသေသခဵာခဵာ ကဵကဵနန ေဴဗာင္ဝင္မႀာပဲ။

အဲဒီေတာ့ က႗န္ေတာ္ကလည္းပဲ၊ မတရားေဴပာတာ တခုမႀမရႀိဘူး၊ တရားသဴဖင့္ေဴပာတာခဵည္းပဲ။ ေနဟာ အေရႀႚကေနထၾက္တယ္၊ ဒၝဟာ ဘာမႀ က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴငင္းစရာမရႀိဘူး၊ စစ္အစိုးရသည္ က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ ဴပည္သူပိုင္တဲ့ ႎိုင္ငံအာဏာကို သူတိုႛ လုယူတယ္၊ အဲဒၝဟာ ဘာမဵား က႗န္ေတာ္တိုႛ သူႛမႀာ ထူးဴခားတာရႀိသလဲ၊ အဲဒၝကို က႗န္ေတာ္တိုႛ ဴပန္လိုခဵင္တယ္၊ ဒၝဘဲ။

ႎိုင္ငံဴခားေတၾ ဳကည့္လိုႛရႀိရင္၊ ဴပင္ပမႀာ တဴခား ေဝးေဝးမဳကည့္ပၝနဲႛဗဵာ၊ ေဘးနားကႎိုင္ငံေတၾ ဳကည့္လိုႛရႀိရင္၊ က႗န္ေတာ္တိုႛက စုတ္ ဴပတ္ သတ္ ႓ပီးေနတယ္၊ သူမဵားႎိုင္ငံေတၾက အရမ္းကို ႒ကီးပၾားေနတယ္၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းေဴပာတဲ့ ႎိုင္ငံ႒ကီး ေရာက္ေန႓ပီ၊ အဲဒၝ ဘယ္လို လုပ္မလဲ၊ ဗိုလ္သန္းေ႟ၿမႀာ မဵက္စိမရႀိဘူးလား၊ ဦးေႎႀာက္မရႀိဘူးလား၊ နားမရႀိဘူးလား၊ လက္မရႀိဘူးလား၊ သူႛေဘးနားက ေနတဲ့လူေတၾကေရာ မဴမင္ဳကဘူးလား၊ ဒီလူေတၾကို က႗န္ေတာ္ သိပ္႓ပီးေတာ့ စိတ္မဳကည္ဘူးဗဵာ။

သူႛအေနနဲႛ တုိင္းဴပည္ တုိးတက္ ေဴပာင္းလဲေစလုိတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္နဲႛသာ ေဴပာဆုိလုပ္ေဆာင္ေနဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ လက္ရႀိ တုိင္းဴပည္အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဳကံေပး ေဴပာဆုိတာေတၾကုိ နအဖ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ အေလးထား႓ပီး ဴပန္လည္ ေဆၾးေႎၾးတာေတၾ လုပ္သင့္တယ္လုိႛသူကေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ တုိင္းသူဴပည္သားေတၾအေနနဲႛလည္း သတၨိရႀိဳကဖုိႛလုိတယ္လုိႛ ပၝေမာကၡေဟာင္း ဆရာ႒ကီးဆလုိင္းထၾန္းသန္းက ေဴပာဆုိသၾားခဲ့ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔