အင္ဒိုနီးရႀားသမတထံ ဴမန္မာ့ဴပႍနာေဴဖရႀင္းေရး အဆိုဴပႂခဵက္တင္သၾင္း

2006-12-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Nursyahbani_200px.jpg
RFA၏ ေမးခၾန္းမဵားကို ေဴဖဳကားေနေသာ AIPMC အင္ဒိုနီးရႀား လၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားအဖၾဲႚ အတၾင္းေရးမႀႃး၊ မိစ္ ႎူဆာဗန္နီ။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္အမတ္ေတၾက ႒ကိႂးစားလဵက္ရႀိရာမႀာ အခု ရက္ပိုင္းအတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီရႀား ပၝလီမန္အမတ္ေတၾက အင္ဒိုနီးရႀား သမတထံကို အဆိုဴပႂခဵက္တခု တင္ဴပလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းကပဲ ဴမန္္မာႎုိင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္ အမတ္မဵားအဖၾဲႚက အင္ဒိုနီးရႀား ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾလုပ္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဆၾးေႎၾးမဲ့ ဂဵာကာတာ အလၾတ္သေဘာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ (Jakarta informal meeting)ကို အင္ဒိုနီးရႀားႎုိင္ငံက ႒ကီးမႀႃးကဵင္းပႎုိင္ဖိုႛ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ႒ကီး ဆူဆီလို ဘမ္ဘန္ထံကို အဆိုဴပႂ စီမံခဵက္တခု တင္ဴပခဲ့တယ္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္အမတ္မဵား အဖၾဲႚရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃးကို RFAက ဂဵာကာတာ႓မိႂႚမႀာ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းစဥ္ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဂဵာကာတာ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပမဲ့ ဒီအစည္းအေဝးမႀာ နအဖ စစ္အစိုးရဘက္ကေရာ အတိုက္အခံNLD အပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားေတၾ အားလံုးကို ဖိတ္ဳကားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢလည္း ဒီအစည္းအေဝးမႀာ ပၝဝင္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးပံုစံဟာ ကေမႝာဒီယားႎုိင္ငံအမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္ ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခဲ့တဲ့ ပံုစံမဵိႂး ဴဖစ္တာေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛပတ္သက္တဲ့ ဴပႍနာေတၾကို ေဴဖရႀင္းရာမႀာ အေရး႒ကီးတဲ့ အစည္းအေဝးဴဖစ္လာႎုိင္တယ္လိုႛ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္အမတ္မဵား အဖၾဲႚရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃး မိစ္ ႎူဆာဗန္နီ က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဒီအစည္းအေဝး ဴဖစ္ေဴမာက္ဖိုႛ သမတကသာ အဆံုးအဴဖတ္ေပးမႀာဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မကဵခင္ ဘာမႀ အတိအကဵ မေဴပာႎိုင္ေသးဘူးလိုႛ မိစ္ ႎူဆာဗန္နီက ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္အမတ္မဵား အဖၾဲႚမႀာ အာဏာရပၝတီက အမတ္ေတၾ အပၝအဝင္ ပၝတီေပၝင္းစံုက အမတ္ စုစုေပၝင္း ၃၀ေလာက္ပၝတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အင္ဒိုနီးရႀားပၝလီမန္မႀာ အမတ္စုစုေပၝင္း တေထာင္နီးပၝးရႀိတာမိုႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ပၝလီမန္အမတ္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ အင္အားဟာ သိပ္မေဴပာပေလာက္ဘူးလိုႛ ဆိုႎိုင္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္အမတ္ေတၾကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးနဲႛပတ္သက္ရင္ အင္ဒိုနီးရႀား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးကိုယ္တိုင္ တက္တက္႔က႔က ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေနတာဴဖစ္႓ပီး ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ မိမိတိုႛ အဖၾဲႚဟာ မဳကာခဏ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ လုပ္ေနပၝတယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

အင္ဒိုနီးရႀားႎိုင္ငံ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အင္ဒိုနီးရႀား ပၝလီမန္အမတ္မဵားအဖၾဲႚရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃးနဲႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းခဲ့သူ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးတင္ေအာင္ခိုင္ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚကေန သတင္းေပးပိုႛတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔