ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အေမရိကန္သံ႟ံုးေရႀႚတၾင္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဴဖစ္ပၾား

2007-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rangoon_crowd_200px.jpg
ရန္ကုန္ ႓မိႂႚလယ္တေနရာတၾင္ သၾားလာေနေသာ ႟ံုးသူ႟ံုးသား၊ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵားကို ဇန္နဝၝရီ ၁၄ရက္ေနႛက ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လူငၝးဦးထက္ စုေဝးဴခင္းကို ဥပေဒဴဖင့္ တားဴမစ္ထားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္၊ အဂႆၝေနႛမနက္ ၁၁ နာရီဝန္းကဵင္ေလာက္မႀာ လံုခဵည္ အေရာင္ဆင္တူ ဝတ္ဆင္ထားဳကတဲ့ ဴမန္မာအမဵိႂးသား ၃၀ ဝန္းကဵင္ေလာက္ဟာ အေမရိကန္သံ႟ံုးေရႀႚမႀာ ပိုစတာေတၾ ကိုင္ေဆာင္႓ပီး ဴဖတ္ေလ႖ာက္သၾားခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သံ႟ံုးသတင္းရပ္ကၾက္က RFAကို အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ပိုစတာေတၾကေတာ့ ကုလသမဂၢ လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးေဆၾးေႎၾးမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႟ႁတ္ခဵထားတာေတၾကို ဴမန္မာ၊ အဂႆလိပ္ႎႀစ္ဘာသာနဲႛ ေရးသားထားတာပၝ။ အဂႆလိပ္လို ေရးထားတာက ပိုမဵားတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ဆိုပၝတယ္။ ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ ခရမ္းေရာင္သန္းတဲ့ ပုဆိုးေတၾ ဆင္တူဝတ္ထားဳက႓ပီး တခဵိႂႚကေတာ့ မဵက္ႎႀာကို ပိုစတာေတၾနဲႛ ကၾယ္ထားဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ပိုစတာေတၾမႀာ �"သူတပၝးဴပည္တၾင္းေရးကိစၤ ဝင္ေရာက္ စၾက္ဖက္တဲႛ ႎိုင္ငံေတၾကို ဆန္ႛကဵင္ဳက�" �အာဏာကို ဴဖတ္လမ္းကလိုခဵင္တဲ့ ပုဆိန္႟ိုးေတၾ ကဵဆံုးပၝေစ"� ဆိုတာေတၾကို အဂႆလိပ္ဘာသာနဲႛ ေရးထားပၝတယ္။ ဆႎၬဴပခဵိန္ဟာ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ပဲရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ ဘားလမ္းထိပ္ကေန ဆူးေလဘုရားလမ္းထိပ္အထိ လမ္းေလ႖ာက္လာခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္႓ပီး သံ႟ံုးေရႀႚမႀာ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ပဲဳကာဴမင့္ခဲ့ပၝတယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾ စတင္လမ္းေလ႖ာက္လာခဵိန္မႀာ တဦးနဲႛတဦး အခဵက္ဴပေနဳကတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ အဲဒီလို လူစုလူေဝးနဲႛ ေလ႖ာက္လာဳကခဵိန္မႀာ မီးပၾိႂင့္ေတၾအားလံုး မီးနီဴပေန႓ပီး ကားအသၾားအလာေတၾကိုလည္း ရႀင္းေပးထားသလိုမဵိႂး ေတၾႚရတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္ အဲဒီေနရာ တဝိုက္ကို ဓာတ္ပံုသမားေတၾ ႟ုတ္တရက္ ေရာက္လာဳက႓ပီး ဓာတ္ပံုေတၾ ႟ိုက္ယူေနဳကတာလည္း ေတၾႚရေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾက ႓ဗိတိသ႖သံ႟ံုးဘက္ကို ဴဖတ္ေလ႖ာက္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားတဲ့အခၝ ရဲအရာရႀိတဦးက လမ္းေဳကာင္းလၿဲေပးလိုက္တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ ကိုင္ေဆာင္လာခဲ့ဳကတဲ့ ပိုစတာေတၾကို သံ႟ံုးအနီးအနားတဝိုက္မႀာ လၿင့္ပစ္ ခဵန္ထားရစ္ခဲ့ဳက႓ပီး တခဵိႂႚကေတာ့ လက္ကမး္စာေစာင္တခဵိႂႚ ေဝသၾားခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ စာ႟ၾက္တ႟ၾက္ေပၞမႀာေတာႛ အေမရိကန္သမတ ေဂဵာ့ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္ကို ရည္ႌၿန္း ေရးသားထားတဲ့ � "သင္တိုႛရဲ့ဘုရႀ္ကို ႓ခံႂပုတ္ထဲ တၾန္းပစ္လိုက္တာ ပိုေကာင္းမယ္၊ ဒၝမႀ သင္တိုႛ ရန္သူနည္းလိမ့္မယ္"လိုႛ ေရးထားတာ ေတၾႚရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီမႀာ အေမရိကန္တင္သၾင္းတဲ့ ဴမန္မာ့အေရးကိစၤ ေဴဖရႀင္းေရးအဆိုကို အ႓မဲတမ္းအဖၾဲႚဝင္ ႎႀစ္ႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀတိုႛက ဗီတိုအာဏာနဲႛ ပယ္ခဵခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ပံုမႀန္အားဴဖင့္ကေတာ့ အခုလိုဆႎၬဴပတာဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ တရားဝင္တာ မဟုတ္ပၝဘူး။ လူငၝးေယာက္ထက္ ပို႓ပီးစုေဝးတာကို ဥပေဒနဲႛ တားဆီးထားတာပၝ။ ဒၝေပမယ့္ အဲဒီဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရကို ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပမႀသာ အာဏာသက္ေရာက္ေလ့ရႀိတာပၝ။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက အေမရိကန္သံ႟ံုးေရႀႚမႀာ ဴဖစ္ေတာင့္ဴဖစ္ခဲ ဆႎၬဴပပၾဲ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀ ႎိုင္ငံေရးေလ့လာသူ အမဵိႂးသားေရး ဦးဝင္းႎိုင္ကို RFAမႀ ဦးေဇာ္မိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔