ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁမဵားကို ႎိုင္ငံမဵားစၾာတၾင္ ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္

2007-10-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pope_150px.jpg
ေႎၾရာသီ စံနန္းေတာ္ ေလသာဴပႃတင္းမႀ ပုပ္ရဟန္းမင္း႒ကီး ဘဲနဒစ္ခ္က ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထုႎႀင့္ စိတ္ဝိဥာဥ္ခဵင္း နီးစပ္မႁရႀိေဳကာင္း စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ေနႛတၾင္ ထုတ္ေဖာ္ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ေနဳကတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္ေတၾ၊ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို စစ္အစိုးရက ရက္စက္ဳကမ္းတမ္းတဲ့ နည္းနဲႛ ႓ဖိႂခၾဲ ဖမ္းဆီး ႟ုိက္ႎႀက္ သတ္ဴဖတ္ေနတဲ့အေပၞ ႎိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္ပူပန္ေနဳက႓ပီး ေဆာ္ဳသလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုဆႎၬဴပသူေတၾေပၞ အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ေခဵမႁန္းေနတာကို ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ ရပ္တန္ႛသင့္႓ပီလိုႛ ႟ိုမင္ ကက္သိုလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေခၝင္းေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း႒ကီး ဘဲနဒစ္ခ္က စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛက ပထမဆံုး အ႒ကိမ္ လူသိရႀင္ဳကား ထုတ္ေဖာ္မိန္ႛဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံက စိုးရိမ္စရာ ဴဖစ္ရပ္ေတၾကို ပူပန္မႁ႒ကီးမားစၾာနဲႛ က႗ႎ္ုပ္ေစာင့္ဳကည့္ေနပၝတယ္၊ ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း ႒ကိႂးစား အားထုတ္ေနဳကတဲ့ ခင္မင္ဖၾယ္ရာ ဴမန္္မာဴပည္သူေတၾနဲႛ က႗ႎု္ပ္ဟာ စိတ္ခံစားခဵက္ခဵင္း နီးစပ္ေနပၝတယ္လိုႛ မိန္ႛဳကားခဲ့႓ပီး သူတိုႛအတၾက္ ကက္သိုလစ္ ေကဵာင္းေတာ္က သူဦးေဆာင္ ဆုေတာင္းတဲ့အတိုင္း လိုက္နာဆုေတာင္းေပးဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို ကက္သိုလစ္ ခရစ္ယာန္ေခၝင္းေဆာင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း႒ကီးက ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေပၞ စာနာခဲ့ေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ကက္သိုလစ္ေကဵာင္းေတာ္ကေတာ့ ကက္သိုလစ္ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾကို ဆႎၬဴပရာမႀာ မပၝဝင္ဖိုႛ၊ ႎိုင္ငံေရးကိစၤေတၾနဲႛ မပတ္သက္ဖိုႛ ႌၿန္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ကက္သိုလစ္ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေတၾ၊ ကိုရင္ေတၾနဲႛ သီလရင္ေတၾကို ဆႎၬဴပရာမႀာ မပၝဝင္ဖိုႛ၊ ဘာသာဝင္လူဝတ္ေဳကာင္ေတၾကေတာ့ သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေဳကာင္း ေဳကညာစာကို တနဂႆေႎၾေနႛက ဝတ္ဴပႂဆုေတာင္းသူေတၾ ဖတ္ခဲ့ဳကရပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ကက္သိုလစ္ ခရစ္ယာန္ႎိုင္ငံဴဖစ္တဲ့ စပိန္ႎိုင္ငံမႀာေတာ့ တနဂႆေႎၾေနႛက မက္ဒရစ္ ႓မိႂႚေတာ္ အပၝအဝင္ ႓မိႂႚ ၇႓မိႂႚမႀာ ဴပည္သူေတၾ ရာနဲႛခဵီ႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတၾကို ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။ မက္ဒရစ္႓မိႂႚမႀာ အင္အား ၅၀၀ေလာက္ရႀိတဲ့ ဆႎၬဴပ စပိန္လူထုဟာ စစ္အစိုးရရဲ့ အဳကမ္းဖက္မႁကို ရပ္ဆိုင္းဖိုႛနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾကို အဴမန္ဆံုးလၿတ္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနေနႛကလည္း စပိန္ႎိုင္ငံက ႓မိႂႚ ၄႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပခဲ့ဳက ပၝေသးတယ္။

အဲသလိုပဲ အီတလီႎိုင္ငံ ေရာမ႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပေနတဲ့ ဥေရာပေဘာလံုးခဵမ္ပီယံပၾဲစဥ္အတၾင္း ကမၲာေကဵာ္ အီတလီအသင္း ေအစီမီလန္နဲႛ ကတာနီနာအသင္းတိုႛ ကစားဳကတဲ့ပၾဲမႀာ ဒိုင္လူ႒ကီး၊ စည္းဳကပ္ဒိုင္ေတၾနဲႛ ေဘာလံုးသမားေတၾဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဆႎၬဴပ ဴမန္မာ ဴပည္သူေတၾနဲႛ တသားတည္းရႀိေဳကာင္း ဴပသတဲ့အေနနဲႛ အနီေရာင္ဖဲ႒ကိႂးေတၾကို လက္ေမာင္းမႀာ စည္းေႎႀာင္ထားခဲ့ဳကပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ေကာ္နက္တီကတ္ဴပည္နယ္မႀာရႀိတဲ့ Buddhist Faith Fellowship ေခၞ အေမရိကန္ဗုဒၭဘာသာအသင္းက အမႁေေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ မစၤတာ အီလီ ဂ႗န္ကလည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက ဴဖစ္ရပ္ေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဝမ္းနည္းမိေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာဴဖစ္ေနတာေတၾဟာ ေဳကကၾဲစရာပၝ၊ ကုလသမဂၢအပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာက တခုခုေဆာင္႟ၾက္ေပးဖိုႛ၊ နည္းလမ္းရႀာဳကဖိုႛေကာင္းပၝ႓ပီ၊ ကဵေနာ္တိုႛအေနနဲႛလည္း ဴမန္မာ ႎိုင္ငံတၾင္းက ရဟန္းေတာ္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဒုကၡအ၀၀ကို ကမၲာက ပိုမိုသိရႀိေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနဳကပၝတယ္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု နယူးဂဵာစီဴပည္နယ္က ABBA ေခၞ အေမရိကန္ဴမန္မာ ဗုဒၭဘာသာအသင္းကလည္း လာမဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၆ရက္ေနႛမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက သံဃာေတာ္ေတၾကို ေထာက္ခံဂုဏ္ဴပႂတဲ့အေနနဲႛ ေမတၨာသုတ္ ၊ ေမာရသုတ္ ႟ၾတ္ဆိုပၾဲ နဲႛ ဆႎၬဴပရာမႀာ အသက္ေပးခဲ့ဳကရတဲ့ ရဟန္းရႀင္လူေတၾအတၾက္ ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႛ အမ႖ေဝပၾဲ ဴပႂလုပ္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ အခုလို ကမၲာတဝန္းက ဴမန္မာလူထုရဲ့ဆႎၬဴပထုတ္ေဖာ္မႁ အေပၞ စာနာ႓ပီး လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနဳကတာနဲႛပတ္သက္လိုႛ အသင္းရဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေစာဝင္းကေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ ၃၀ရက္ တနဂႆေႎၾေနႛက အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဝၝရႀင္တန္႓မိႂႚ အိမ္ဴဖႃေတာ္ေရႀႚမႀာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္ေဴမာက္ေရးအင္အားစုနဲႛအတူ တဴခားဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတၾ၊ တိုင္းရင္းသားေတၾနဲႛ သံဃာေတာ္ေတၾ စီတန္း ဆႎၬဴပခဲ့ေဳကာင္း ေဆာ္ဳသလႁပ္ရႀားသူတဦးဴဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္ဴမင့္ထၾန္းက ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီလိုပဲ ႓ဗိတိန္ႎိုင္ငံ လန္ဒန္႓မိႂႚမႀာလည္း တနဂႆေႎၾေနႛက ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာအင္အားစုေတၾ ရာနဲႛခဵီ႓ပီးဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။ သံဃာေတာ္တပၝးက ဦးေဆာင္႓ပီး ႓ဗိတိန္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေနထိုင္ရာ ေဒၝင္းနင္းလမ္း အမႀတ္(၁၀)အိမ္ေရႀႚကေန စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔