ဥပေဒႎႀင့္ ႓ငိစၾန္းထားသူမဵားကို ခန္ႚအပ္သဴဖင့္ တိုင္ဳကားခဲ့သူ ေထာင္တႎႀစ္ကဵ

2006-12-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
farmers_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚအနီး လယ္ကၾင္းတခုထဲတၾင္ စပၝးရိတ္သိမ္းေနေသာ လယ္သူမမဵား။ ေအာက္ေဴခ ယယကမဵား ေ႟ၾးခဵယ္ခန္ႚအပ္သည့္ ပံုစံကို ဴမန္မာဴပည္ တဝန္းတၾင္ မေကဵနပ္မႁ ႒ကီးထၾားေနသည္ဟု ဆိုပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ကၾမ္းဴခံကုနး္႓မိႂႚနယ္ တရား႟ုံးကေန ေညာင္ပင္သာေကဵး႟ၾာအုပ္စုေန လယ္သူမ ေဒၞခင္ဝင္းကုိ ေထာင္ဒဏ္တႎႀစ္ အဴပစ္ေပးခဲ့တယ္လိုႛ ေဒၞခင္ဝင္းရဲ့ ေရႀႚေနက RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ေဒၞခင္ဝင္း ေထာင္မကဵခင္ RFAက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ရာမႀာ ေဒၞခင္ဝင္းက အမႁဴဖစ္စဥ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ရႀင္းဴပခဲ့ပၝတယ္။

အသစ္ေ႟ၾးခဵယ္တဲ့ ယယကအဖၾဲႚဝင္ ၆ဦးဟာ က႗ဲႎၾားေမႀာင္ခိုမႁ၊ လယ္သမား ၁၁၄ဦးကို တာဝန္ေကဵ စပၝးမသၾင္းႎိုင္ပဲ တာဝန္ေကဵလုပ္ေပးမယ္ဆို႓ပီး ေငၾအလၾဲသံုးစားလုပ္မႁ၊ ေဴမဆီ ဒီဇယ္ကိစၤ ရန္ပံုေငၾမႁစတာေတၾနဲႛ ပၝဝင္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္း မယကဥကၠႉကို ေဒၞခင္ဝင္းက ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

တရား႟ုံးမႀာ တရားစၾဲခံရတဲ့အေဳကာင္းကုိပၝ ေဒၞခင္ဝင္းက ဆက္လက္ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ေဒၞခင္ဝင္းတင္ဴပတဲ့ သက္ေသမဵားကို ႓မိႂႚနယ္က မစစ္ေဆးပဲနဲႛ စစ္ေဆးတယ္ဆို႓ပီး ခ႟ိုင္အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃးကို တင္ဴပတဲ့အတၾက္ ထပ္မံ တိုင္ဳကားတဲ့အခၝကဵမႀ ေကာ့မႀႃး ႓မိႂႚနယ္မႀႃးက စစ္ေဆးခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီလို ႓မိႂႚနယ္မႀႃး စစ္ေဆးထားတဲ့ သက္ေသစစ္ခဵက္ေတၾ အေဴဖမေပၞပဲ ေဒၞခင္ဝင္းကို တရားစၾဲခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သူမကိုယ္တိုင္ RFAကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞခင္ဝင္းကုိ ပုဒ္မ ၂၁၁ မမႀန္မကန္ စၾပ္စၾဲတုိင္ဳကားမႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ တႎႀစ္အဴပစ္ခဵမႀတ္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး အင္းစိန္ေထာင္ကုိ ပိုႛလုိက္တဲ့အေဳကာင္းပၝ ေရႀႚေနက ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမးဴမန္းဖိုႛ ေကာ့မႀႃး ႓မိႂႚနယ္အာဏာပုိင္ေတၾကုိ RFAက ဆက္သၾယ္ဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ေပမဲ့ မရခဲ့ပၝဘူး၊

ေအာက္ေဴခ ယယက အဖၾဲႚအစည္းေတၾမႀာ လူသစ္ေတၾခန္ႛတဲ့အခဵိန္ကစ႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံတဝန္းက ႓မိႂႚ႟ၾာ အေတာ္မဵားမဵားမႀာ ဳကံံ့ဖၾံႚကခန္ႛတဲ့သူေတၾကုိ မေကဵနပ္တဲ့အတၾက္ ႟ုိက္နႀက္မႁစတဲ့ ဴပႍနာေတၾ ခုထိ ဴဖစ္ေပၞေနတယ္လုိႛ RFAက စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔