ကုန္ေဈးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပသူကိုဖမ္း႓ပီး ဓာတ္ပံုဖလင္ကို သိမ္းဆည္း

2007-08-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

garbage_collectors_200px.jpg
အမိႁက္ပံုထဲတၾင္ ေခၾးမဵားႎႀင့္အတူ အလုအယက္ အမိႁက္ေကာက္ေနဳကေသာ ဆင္းရဲႎၾမ္းပၝးသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဴပည္သူေတၾ ငတ္ေနဳက႓ပီဟူေသာ ပိုစတာကိုင္ေဆာင္၍ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚတၾင္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရခိုင္ဴပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ ဒီေနႛ ဳသဂုတ္လ ၃၁ရက္ေနႛက ႓မိႂႚထဲလႀည့္႓ပီး ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး ဆႎၬဴပသူ ႎႀစ္ဦးကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးလိုက္႓ပီး ဆႎၬဴပသူတဦးကို စစ္သားတေယာက္ လက္သီးနဲႛ ထိုးေနတဲ့ပံု ႟ိုက္ထားတဲ့ ဖလင္ကိုလည္း အာဏာပိုင္ေတၾက သိမ္းဆည္းသၾားပၝတယ္။

ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ ေနထိုင္တဲ့ ကိုစည္သူနဲႛ ကိုသန္းလၾင္တိုႛ ႎႀစ္ဦးဟာ ဴပည္သူေတၾ ငတ္ေနဳက႓ပီ၊ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး - ေဴဖရႀင္းေပး၊ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရး - ေဴဖရႀင္းေပး၊ အလုပ္အကိုင္ ရႀားပၝးေနတာ - ေဴဖရႀင္းေပးလိုႛ ေရးထားတဲ့ ပိုစတာေတၾနဲႛ ဆႎၬဴပဳကတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ေစဵးလမ္းဆံုလမ္းခၾမႀာ မနက္၆နာရီခၾဲေလာက္မႀာ သူတိုႛႎႀစ္ဦး တနာရီဳကာ ဆႎၬဴပဳက႓ပီး ကားဂိတ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိပ္ အပၝအဝင္ ႓မိႂႚထဲ လႀည့္လည္သၾားဳကတယ္လိုႛ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚက ဦးခင္လႀက ေဴပာပၝတယ္။

တေနရာအေရာက္မႀာ အဖမ္းခံရတာကိုလည္း ရဲ၊ ဳကံ့ဖၾံႚ၊ ရဲအထူးသတင္းတပ္ဖၾဲႚေတၾ ပၝဝင္တဲ့ လူေလးငၝးေဴခာက္ေယာက္က ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတၾနဲႛ လာဝိုင္းထား႓ပီး ပိုစတာကို ဆၾဲသိမ္း၊ လူေတၾကို ေခၞသၾားတယ္လိုႛ သူက ဆက္ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုစည္သူနဲႛ ကိုသန္းလၾင္တိုႛဟာ ေစဵးမႀာဆႎၬဴပ႓ပီး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားကိုသၾားပၝတယ္။ ဒိေနာက္ ေကဵာက္ဴဖႃ-အမ္း ကားဂိတ္သၾား႓ပီး အမ္းလမ္းတေနရာမႀာ စစ္သားတေယာက္က ကိုစည္သူကို လက္သီးနဲႛဆၾဲထိုးတဲ့အတၾက္ ဦးခင္လႀက ဴပည္သူတေယာက္ကို အဳကမ္းပတမ္း မလုပ္ဖိုႛ ဝင္တားတဲ့အခၝ စစ္သားက အနားမႀာ ဓာတ္ပံုု႟ိုက္ေနတဲ့ ဦးမင္းေအာင္ဘက္ လႀည့္သၾား႓ပီး ဓာတ္ပံုမ႟ိုက္ဖိုႛနဲႛ ကင္မရာေပးလိုက္ဖိုႛ ေတာင္းတာမေပးလိုက္ဘူးလိုႛ ဦးမင္းေအာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ မၾန္းလၾဲပိုင္းမႀာ သက္ဆိုင္ရာက ႓မိႂႚနယ္ဆရာဝန္႒ကီးအိမ္ ဆင့္ေခၞ႓ပီး ဖလင္ေတာင္းလိုႛ ေပးလိုက္ရတယ္လိုႛ ဦးမင္းေအာင္က ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီပံုေတၾ အင္တာနက္ေပၞမႀာ၊ ႎိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနေတၾမႀာ ဴပန္ႛသၾားလိုႛရႀိရင္ မင္းတာဝန္ဆို႓ပီး အမဵား႒ကီး ႓ခိမ္းေဴခာက္ခဲ့တယ္လိုႛ ဦးမင္းေအာင္က ေဴပာပၝတယ္။

အထိုးအကဵိတ္ခံရ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဆႎၬဴပသူႎႀစ္ဦးဟာ ေတာင္ကုတ္-ရန္ကုန္ကားဂိတ္သၾား႓ပီး ဆက္လက္ဆႎၬဴပပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိပ္ဘက္ ဆႎၬဴပဖိုႛ အသၾား အဖမ္းခံလိုက္ရတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဟသႆာတဘက္က သတင္းတခုကေတာ့၊လၾန္ခဲ့တဲ့ ၃ ရက္ေလာက္က ဟသႆာတက ေကဵာင္းဆရာတဦး ဴဖစ္တဲ့ ဦးဳကည္သန္းနဲႛ ဇနီးကုိ၊ ရန္ကုန္က ၈၈ ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ အဆက္အသၾယ္ရႀိတယ္ ဆုိ႓ပီး ဖမ္းသၾားတယ္လုိႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးဳကည္သန္းနဲႛ ဇနီးကုိ ဖမ္းဖုိႛ ရန္ကုန္က တုိက္႟ုိက္ ႌၿန္ဳကားတာလုိႛလည္း ဆုိပၝတယ္။ ဦးဳကည္သန္းရဲ့ ေနအိမ္ကုိလည္း အာဏာပုိင္ေတၾက ဝင္ေရာက္ ေမၿေႎႀာက္ ရႀာေဖၾခဲ့တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

အခုလုိ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ ဖမ္းဆီး၊ ႎႀိပ္စက္တာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကေန ႟ႁတ္ခဵကန္ႛကၾက္တာေတၾ ဴပႂလုပ္လဵက္ရႀိပၝတယ္။ ဳသဂုတ္လ ၃၀ရက္ မေနႛကေတာ့ အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဘုရႀ္ကလည္း ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္တာနဲႛ ဖမ္းဆီး အေရးယူတာေတၾကုိ ႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ေဴပာဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဆႎၬဴပပဲၾေတၾဟာ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းတက္တာေဳကာင့္ ဴဖစ္ေပၞလာတဲ့ လူမူအကဵပ္အတည္းကုိ ေဖာ္ဴပတာသာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒၝကုိ အဳကမ္းဖက္ တုန္ႛဴပန္ေဴဖရႀင္းတဲ့အေပၞ စုိရိမ္မိေဳကာင္းကုိလည္း သမတ ဘုရႀ္က ေဴပာပၝတယ္။ အစုိးရတရပ္ဟာ လူထုဆႎၬကုိ နားေထာင္ ေဴဖရႀင္းေပးရမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း အေမရိကန္ သမတ ဘုရႀ္က ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔