ေ႟ၿဓာတ္ေငၾႚစီမံကိန္း ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ၁၅ႎိုင္ငံမႀာ တ႓ပိႂင္တည္း ဆင္ႎၿဲ

2007-03-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

shwe_gas_demo_200px.jpg
၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေနႛက အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ဆင္ႎၿဲခဲ့ေသာ ဆႎၬဴပပၾဲတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ယခုအ႒ကိမ္သည္ ေ႟ၿဓာတ္ေငၾႚစီမံကိန္းကို ဆန္ႛကဵင္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့သည့္ ေလး႒ကိမ္ေဴမာက္ လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္သည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံက စၾမ္းအင္နဲႛ အလဲအလႀယ္လုပ္႓ပီး စစ္အစိုးရကို စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾ တရားမဝင္ေရာင္းခဵတဲ့ ကိုရီးယားႎိုင္ငံက ေဒဝူးအင္တာေနရႀင္နယ္ကုမၯဏီကို ဆန္ႛကဵင္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို ႎိုင္ငံေပၝင္း ၁၅ႎိုင္ငံမႀာ မတ္လ ၂၆ရက္၊ တနလႆာေနႛက ကဵင္းပဳကပၝတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားႎိုင္ငံ ဆိုးလ္႓မိႂႚရႀိ ေဒဝူးကုမၯဏီ႟ံုးခဵႂပ္ အေဆာက္အအံုေရႀႚမႀာ ကဵင္းပဳကတဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲမႀာ တရားမ႖တေသာ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရတဲ့ ဆရာ႒ကီး ေဒၝက္တာ ဆလိုင္းထၾန္းသန္းနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားမဵား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠႉ ကိုသံခဲတိုႛလည္း ပၝဝင္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ ကိုေဇာ္မိုးေအာင္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

အလားတူပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံက သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကိုဝယ္ယူ႓ပီး လက္နက္ခဲယမ္းမီးေကဵာက္မဵား ဴပန္လည္တင္သၾင္းေနမႁကို ကန္ႛကၾက္ ႟ႁတ္ခဵတဲ့အေနနဲႛ အိႎၬိယနဲႛ ဘလႆားေဒ့ရႀ္ အေဴခစိုက္ ေ႟ၿဂက္စ္လူပ္ရႀားသူမဵားအဖဲၾႚက နယူးေဒလီနဲႛ ဒကၠား႓မိႂႚေတၾမႀာ မတ္လ ၂၆ရက္ေနႛ ေနလယ္က ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတဲ့သတင္းကို RFAသတင္းေထာက္ ကိုညိႂကလည္း သတင္း ေပးပိုႛ ပၝတယ္။

နယူးေဒလီ႓မိႂႚမႀာေတာ့ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး လူပ္ရႀားသူ ၄၀ ဝန္းကဵင္ေလာက္က ႓မိႂႚလယ္ေခၝင္ ဂဵန္တားမန္တားပန္းဴခံအနီးမႀာ ကိုရီးယားနဲႛ အိႎၬိယကုမၳဏီေတၾ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚဝယ္ယူမႁနဲႛ ရင္းႎႀီဴမႂပ္ႎႀံမႁေတၾ ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ၊ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို ဴမန္မာဴပည္ဖၾံႚ႓ဖႂိးေရးအတၾက္ အသုံးဴပႂပၝ၊ လက္နက္နဲႛမလဲပၝနဲႛ ဆိုတဲ့ ပိုစတာေတၾ ကိုင္႓ပီး ေ႔ကးေကဵာ္ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဆႎၬဴပတဲ့ ရည္႟ၾယ္ခဵက္ကိုလည္း အိႎၬိယအေဴခစိုက္ ေ႟ၿဂက္စ္လႁပ္ရႀားမႁအဖဲၾႚ တာဝန္ခံ ကင္မ္က အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဓာတ္ေငၾႚဝယ္ယူဖိုႛအတၾက္ အိႎၬိယႎိုင္ငံမႀာ ရႀိတဲ့ စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾနဲႛ လဲလႀယ္ဖိုႛ အိႎၬိယအစိုးရက ႒ကိႂးစားေနတဲ့အေဳကာင္း သူက ေဴပာဴပ႓ပီးေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္စက္႟ံု တည္ေဆာက္ေပးမႁနဲႛ တရားရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ေဒဝူးအင္တာေနရႀင္နယ္ အထက္တန္းအရာရႀိ႒ကီးေတၾရဲ့ အမႁဟာဆိုရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚရရႀိဖိုႛ ေ႟ၿဓာတ္ေငၾႚ စီမံကိန္းမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ႎိုင္ငံေတၾက ဴမန္မာ စစ္အစိုးရကို စစ္လက္နက္ပစၤည္းေတၾနဲႛ ဴမၟႃဆၾယ္ေနတာ ေတၾႚရတဲ့အတၾက္ ဒီအခဵက္ကို ကမႝာက သိေအာင္ လႁံႚေဆာ္တဲ့ လႁပ္ရႀားမႁတရပ္အဴဖစ္ မစၤတာ ကင္မ္က ေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

ဘဂႆလာေဒ့႟ု္ႎိုင္ငံ ဒကၠား႓မိႂႚေတာ္ ေတာင္ကိုရီးယား သံ႟ုံးေရႀႚမႀာလည္း မတ္လ ၂၆ရက္ေနႛ မၾန္းတည့္ခဵိန္က ေ႟ၿဂက္စ္လႁပ္ရႀားမႁအဖဲၾႚဝင္ ရခိုင္တိုင္းရင္သား ၁၅ ဦး ဆႎၬဴပခဲ့တာကို သံ႟ုံးအာဏာပိုင္ေတၾက တားဴမစ္ခဲ့ပၝတယ္၊ ဆႎၬဴပသူေတၾဟာ အိတ္ဖၾင့္ေပးစာ တေစာင္နဲႛ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ကို ကိုရီးယားသံ႟ုံးနဲႛ ေဒဝူးကုမၳဏီကိုလည္း ေပးပိုႛခဲ့တယ္လိုႛ သိရႀိရပၝတယ္။

ဆႎၬဴပသူေတၾက မိမိတိုႛရခိုင္ဴပည္နယ္က သဘာဝဓာတ္ေငၾႚကို ဴမန္မာဴပည္ ဖံၾ႓ဖိႂးတိုးတက္ေရးအတၾက္ ဦးစားေပးအသုံးဴပႂ႓ပီး ပိုလ႖ံမႀသာ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾကို ေရာင္းခဵသင့္တဲ့အေဳကာင္း၊ ႓ပီးေတာ့ ဴပည္သူပိုင္သဘာဝအရင္းအဴမစ္ကို ဴပည္သူဆႎၬ သေဘာထား ေကာက္ခံ႓ပီးမႀ ႎိုင္ငံဴခားေရာင္းခဵဖိုႛ ဆုံးဴဖတ္သင့္တယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာဆိုသၾားခဲ့ပၝတယ္။

ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚက ေတာင္ကုိရီးယား သံ႟ုံးေရႀႚမႀာလည္း ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚက အလားတူ ဆႎၬဴပပၾဲတခု ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီဆႎၬဴပပၾဲမႀာ ေ႟ၿသဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚဝင္တခဵိႂႚနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ ေဖာ္ရမ္ေအးရႀား လူႛအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအဴပင္ တဴခား လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားတဲ့ အဖၾဲႚေတၾက အဖၾဲႚဝင္ ၃၀ နီးပၝးတုိႛက ဆႎၬဴပခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စည္း႟ံုးေရးမႀႃး တဦးဴဖစ္သူ ထုိင္းႎုိင္ငံ ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ တာဝန္ခံ ကုိဝင္းေအာင္ကုိ အခုလုိ ကမႝာလုံးဆုိင္ရာ ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကေန ဘယ္လုိ ရလာဒ္ေကာင္းေတၾ ထၾက္ႎိုင္ပၝသလဲလုိႛ RFAက ေမးတဲ့အခၝ ကုိဝင္းေအာင္က အခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ လက္ေအာက္က ႎိုင္ငံတခုမႀာ အခုလို စစ္လက္နက္ ပစၤည္းေထာက္ပံ့မယ္ဆိုလိုႛရႀိရင္ လူမႁဆိုင္ရာ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁေတၾ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကဵင္ဆိုင္ရာ အကဵိႂးသက္ေရာက္မႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႎိုင္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း ကိုဝင္းေအာင္က ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

တကမႝာလုံးဆုိင္ရာ ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁကုိ ႎုိင္ငံအေတာ္မဵားမဵားမႀာ လႁပ္ရႀားခဲ့တာဟာ ေလး႒ကိမ္တုိင္ခဲ့႓ပီ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛဆုိရင္ ေ႟ၿသဘာဝဓာတ္ေငၾႚ စီမံကိန္းကို ဆန္ႛကဵင္လႁပ္ရႀားတဲ့ အဖၾဲႚဝင္ေတၾဟာ ႎုိင္ငံေပၝင္း ၂၀မႀာ ေ႟ၿသဘာဝ ဓာတ္ေငၾႚ လႁပ္ရႀားမႁကုိ လုပ္ေနတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔