႓ခိမ္းေဴခာက္တားဴမစ္သည့္ဳကားမႀ ရန္ကုန္တၾင္ သိန္းခဵီဆႎၬဴပ

2007-09-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

mass_city_hall_200px.jpg
အာဏာပိုင္မဵားက ႓ခိမ္းေဴခာက္ တားဆီးထားသည့္ဳကားမႀ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ ဆူးေလဘုရားအနီး ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ လူထု႒ကီး စုေဝး ေရာက္ရႀိေနသည္ကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ဆႎၬမဴပဖိုႛနဲႛ ေကဵာင္းတုိက္ဴပင္ပ ထၾက္တဲ့ဆရာေတာ္ေတၾကုိ ရန္ကုန္႓မိႂႚအာဏာပုိင္ေတၾက စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ ဒီကေနႛ မနက္ပုိင္းမႀာ ေလာ္စပီကာေတၾနဲႛ လုိက္လံ သတိေပးထားတဲ့ဳကားက ဴပည္သူေတၾဟာ သံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ ဦးေဆာင္မႁနဲႛ သိန္းနဲႛခဵီ႓ပီး ဆႎၬ ထၾက္ဴပခဲ့ဳကတာပၝ။ ေစာေစာပုိင္းက ေကဵာင္းတုိက္ ဴပင္ပထၾက္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကို ရဲကဖမ္း႓ပီး ေထာင္ခဵဖိုႛ ဴပင္ဆင္ထားတဲ့အေဳကာင္း သံဃာတပၝးက အခုလုိ အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။

သံဃာ။ ။ “ေကဵာင္းတုိက္ေတၾကုိေလ၊ ဦးဇင္းေတၾ အဴပင္မထၾက္ဖုိႛ တားေပးပၝေပၝ့ေလ။ ထၾက္ရင္ အေရးယူမယ္တဲ့၊ ဖမ္းမယ္ေပၝ့။ အေရးယူ႓ပီးလုိႛရႀိရင္ ေထာင္ခဵမယ္၊ လူဝတ္လဲခုိင္းမယ္ေပၝ့။ လူဝတ္လဲ႓ပီးေတာ့ ရဟန္းအတုဆုိရင္ ဖမ္းထား႓ပီးေတာ့ ရဟန္းအစစ္ဆုိရင္ ဴပန္လၿတ္ေပးမယ္။ ထၾက္တဲ့ကုိယ္ေတာ္ေလးေတၾ စာရင္းယူထားေပၝ့၊ ငၝးပၝးထၾက္ရင္ ငၝးပၝးစလံုး လုိက္ဖမ္းမယ္ေပၝ့။ ဆႎၬဴပတဲ့အခဵိန္မႀာ မမိရင္ ကဵန္တဲ့အခဵိန္ လုိက္ဖမ္းမယ္ေပၝ့။”

အဲဒီလုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္ထားတဲ့ဳကားက ရန္ကုန္သံဃာထုနဲႛ လူထုက ထၾက္ခဲ့တာပၝ။ ႓မိႂႚခံ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္ေတၾႚသူ။ ။ “ဒီေနႛ ၁၂နာရီေလာက္မႀာ ဗဟန္းမုခ္ ေဳကးသၾန္းဘုရား႒ကီးေရႀႚစုရပ္မႀာ စု႓ပီး လၿတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ ဗကသေတၾ၊ ဆရာေလးေတၾနဲႛ လူထု စုစုေပၝင္း ငၝးေသာင္း၊ ေဴခာက္ေသာင္းေလာက္ ရႀိမယ္။ လူထုက မနက္က ေဳကညာခဵက္ေဳကာင့္ ေဳကာက္သၾားတယ္။”

ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆႎၬဴပမႁဴမင္ကၾင္းကုိ ႓မိႂႚခံေနာက္တဦးက မနက္ပုိင္းက သတင္းဳကားတာက NLD ႟ံုးေရႀႚမႀာ လူစုေနေပမဲ့ ေနႛလည္တနာရီေလာက္ ေရာက္သၾားေတာ့ လူငယ္တခဵႂိႚပဲ ရႀိေတာ့တယ္။ ဗဟန္းဖက္ကုိေရာက္ေတာ့ ဘုန္း႒ကီးေတၾနဲႛ လူေတၾ ႎႀစ္ေသာင္းေလာက္ ရႀိမယ္။ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚမႀာ ဘုန္း႒ကီးတပၝးက လက္ကုိင္ ေလာ္စပီကာေလးတလံုးနဲႛ တရားေဟာပၝတယ္။ အဲဒီကေန ဗိုလ္တေထာင္ဖက္ကုိ ခဵီတက္သၾားဳကတယ္။

ဒီကေနႛခဵီတက္ပၾဲမႀာ တူညီဝတ္စံုနဲႛ လူငယ္ေတၾ ပၝဝင္လာတယ္လုိႛ အဆုိပၝ႓မိႂႚခံက ေဴပာပၝတယ္။ ခဵီတက္လာတဲ့ဴမင္ကၾင္းကုိ အခုလုိ ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚခံ။ ။ “သာသနာ့အလံ ကုိင္ေဆာင္႓ပီး ေမတၨာပိုႛတယ္။ အနီေရာင္ တူညီဝတ္စံု ဝတ္ထားတဲ့ လူငယ္ေတၾ ဝင္လာတယ္။”

စစ္ေဳကာင္း႒ကီး ဆူးေလဘုရားေရႀႚအေရာက္ ဴမင္ကၾင္းကုိ အခုလုိထပ္မံရႀင္းဴပပၝတယ္။

႓မိႂႚခံ။ ။ “ဆူးေလေရာက္တဲ့အခၝ ႒ကိႂေစာင့္ေနတဲ့ ပရိသတ္နဲႛေပၝင္း႓ပီး လူဦးေရ ငၝးေသာင္းေလာက္ဴဖစ္ သၾားတယ္။ ပရိသတ္ကုိ ထုိင္ခုိင္းေတာ့ ပရိသတ္က အကုန္နားေထာင္တယ္။ အစုိးရက မဟုတ္တာေတၾ စၾပ္စၾဲ႓ပီး သူတုိႛကုိ ႓ခိမ္းေဴခာက္တယ္လုိႛ ေဴပာ႓ပီး ေမတၨာပိုႛ ဆုေတာင္းတယ္။ အဲဒီလုိ အဳကမ္းဖက္ ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့ ပုဂၢိႂလ္ေတၾကုိ အာဃာတမထားဘူး ေမတၨာပုိႛတယ္။”

စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ မေနႛကေတာ့ နအဖ သာသနာေရးဝန္႒ကီး ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္သူရ ဴမင့္ေမာင္က ႎုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့နာယက ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾကုိ ေလ႖ာက္ထားတဲ့အထဲမႀာ အေနာက္ႎုိင္ငံေတၾက ဴမန္မာႎုိင္ငံ မတည္မ႓ငိမ္ဴဖစ္ေအာင္ RFA/ BBC/ VOA/ DVB စတဲ့ အသံလၿင့္ဌာနေတၾကေန ဆူပူေအာင္ အားေပးေနပၝတယ္လုိႛ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ဆႎၬဴပေနတဲ့သံဃာေတၾ ဆႎၬမဴပႎုိင္ေအာင္ ၁၉၉၁ခုႎႀစ္ကေန ၁၉၉၆ခုႎႀစ္အတၾင္း ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္ႛေဳကာ္ဴငာစာေတၾကုိ ဴမန္မာသတင္းစာေတၾမႀာ ဴပန္လည္ေဖာ္ဴပလာတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ တဴပည္လံုးက ဆႎၬဴပတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ထိန္းခဵႂပ္ႎုိင္ဖိုႛအတၾက္ စစ္အာဏာပုိင္ေတၾက ႎုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့နာယက ဥကၠႉ ဆရာေတာ္ မေကၾးဆရာေတာ္႒ကီး ဦးကုမာရကုိ အေရးေပၞေလယာဥ္ပဵံနဲႛ ရန္ကုန္ကုိ ပင့္ေဆာင္သၾားတယ္လုိႛ မေကၾး႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာဆုိပၝတယ္။ မေကၾးဆရာေတာ္႒ကီး ေခတၨ သတင္းသံုးရာ ကမႝာေအး႟ံုးကုိ ဆက္သၾယ္ခဲ့ေပမဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီး အစည္းအေဝး ထုိင္ေနတယ္လုိႛသာ တယ္လီဖုန္းကုိင္တဲ့ သံဃာတပၝးက ေဴဖဳကားပၝတယ္။ ဒီအေတာအတၾင္း RFA က စံုစမ္း သိရႀိရသေလာက္ စစ္သားအဴပည့္နဲႛ ကား ၉ စီးကုိ ႓မိႂႚေတာ္ခန္းမနဲႛ တဴခားေနရာတခဵႂိႚမႀာ ရပ္ထားတယ္လုိႛ သိရႀိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သာသနာေရးဝန္႒ကီး ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္သူရ ဴမင့္ေမာင္ရဲ့ ေလ႖ာက္ထားခဵက္အရ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ သံဃာေတၾ လမ္းေပၞထၾက္ ဆႎၬဴပေနတဲ့ ကိစၤဟာ ရဟန္းပဵိႂမဵားအဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေခမာစာရ တပၝးတည္းက ႒ကိႂးကိုင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနတယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲထားပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ RFA ဗန္ေကာက္႟ံုးခၾဲမႀ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က စၾပ္စၾဲခံရတဲ့ ရဟန္းပဵိႂအဖၾဲႚ ဥကၠႉ ဦးေခမာစာရကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔