တိုင္းႎႀင့္ဴပည္နယ္မဵားတၾင္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾား

2007-09-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

alm_bowl_200px.jpg
ရဟန္းသံဃာမဵား ပတၨနိကုဇၦန ကံေဆာင္သည့္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက သပိတ္ကို ေမႀာက္၍ ကိုင္ေဆာင္လာေသာ သံဃာမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ အဴခား ႓မိႂႚ႟ၾာမဵားတၾင္လည္း သံဃာ့ လႁပ္ရႀားမႁမဵား ပဵံႚႚႎႀံႛေပၞေပၝက္ေနသည္။ (Photo: AFP)

ဒီကေနႛ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ ေနႛလယ္ ၁၂နာရီခၾဲအခဵိန္ကစလိုႛ မႎၩေလးတိုင္း ေခမာသီလဝံ၊ ေအာင္ေဴမ၊ သုခဝတီ ေကဵာင္းတိုက္နဲႛ စိတၨပၝလ ဂူေကဵာင္း စာသင္တိုက္႒ကီး ေလးတိုက္က သံဃာေတာ္ေတၾအပၝအဝင္ အဴခားဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း ခုနစ္ေကဵာင္းက သံဃာေတာ္ အပၝး ၁,၀၀၀ေကဵာ္ဟာ မဟာေစတီ႒ကီးဘုရားမႀာ စုရပ္လုပ္႓ပီး ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚတၾင္း ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္ဖတ္ စီတန္းလႀည့္လည္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကပၝတယ္။

႓မိႂႚလံုးက႗တ္သံဃာနီးပၝး စီတန္းလႀည့္လည္ ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္ဖတ္ခဲ့တာဟာ ဒီတ႒ကိမ္နဲႛဆိုရင္ ႎႀစ္႒ကိမ္ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ဒီကေနႛမႀာေတာ့ ႓မိႂႚလူထုအမဵားအဴပား အားေပးေထာက္ခံ ဳကည္ညိႂခဲ့႓ပီး ပူးေပၝင္းပၝဝင္ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာေတၾကို ဆႎၬဴပရာမႀာ အဓိက ပၝဝင္ခဲ့တဲ စိတၨပၝလ ဂူေကဵာင္းက သံဃာေတာ္က RFAကို မိန္ႛဳကား ခဲ့ပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္ တစံုတရာ အေႎႀာင့္အယႀက္မရႀိပဲ သံဃာေတာ္ေတၾ ေအးေအးခဵမ္းခဵမ္း ေမတၨာသုတ္႟ၾက္ ဆႎၬေဖာ္ဴပခဲ့တယ္လုိႛ ေကဵာက္ပန္းေတာင္း႓မိႂႚခံက ေဴပာဴပပၝတယ္။

မေကၾးတိုင္းမႀာေတာ့ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က အရင္တုန္းက သံဃာ့မဟာနာယက အဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ဥပေဒပၝ စာ႟ၾက္ေတၾကုိ ပခုကၠႃ စာသင္တိုက္ေတၾမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကို ဴဖန္ႛေဝခဲ့တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ အဲဒီ သံဃာ့ မဟာနာယက အဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ ဥပေဒပၝ စာ၃ေစာင္ဟာ ၁၉၈၂ခုႎႀစ္၊ ၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္နဲႛ ၉၁ခုႎႀစ္က ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ စာအမႀတ္ ၆၀၊ ၈၁နဲႛ ၈၃ေတၾ ဴဖစ္႓ပီး ဒီကေနႛ စက္တင္ဘာ ၂၅ရက္ေနႛ ရက္စၾဲတပ္ကာ မေကၾးတိုင္း ၂၅႓မိႂႚနယ္အတၾင္း ဴဖန္ႛေဝခဲ့ပၝတယ္။

ပခုကၠႃအလယ္တိုက္႒ကီးမႀာလည္း အဲဒီလို ယခင္ သံဃာ့ မဟာနာယကအဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္ခဵက္စာ႟ၾက္ေတၾ ရရႀိခဲ့႓ပီး ေကဵာင္းတိုက္တာဝန္ရႀိတဲ့ ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾက ဒီကေနႛမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကို ေခၞ႓ပီးဖတ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီထဲမႀာပၝရႀိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾ မစု႟ံုးရ၊ ေကဵာင္းဝင္းအဴပင္မထၾက္ဖိုႛ တားဴမစ္ခဵက္မဵိႂးပၝတဲ့အေပၞ အလယ္တိုက္ သံဃာေတာ္ စာသင္သား သံဃာအမဵားစုက လက္မခံႎိုင္တဲ့အေဳကာင္း အလယ္တိုက္ သံဃာေတာ္တပၝးက RFAကုိ မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ပခုကၠႃမႀာလည္း သံဃာေတာ္ေတၾ ဒီကေနႛ ႓မိႂႚတၾင္းလႀည့္လည္ ေမတၨာသုတ္႟ၾတ္ဖတ္ ဆႎၬဴပဖိုႛ အစီအစဥ္ရႀိခဲ့ေပမဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾကို ပညတ္တဲ့ ဥပေဒပၝ စာ႟ၾက္ေတၾ ေကဵာင္းတိုက္ေတၾကို ေရာက္လာတဲ့အတၾက္ သံဃာေတာ္ေတၾအဳကား ညၟိႎိုင္းေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေနခဲ့ရတာေဳကာင့္ ဆႎၬဴပအစီအစဥ္ မလုပ္ေဆာင္ႎိုင္ခဲ့တာလိုႛ ပခုကၠႃသံဃာေတာ္ေတၾက RFAကို မိန္ႛဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဴမစ္႒ကီးနား၊ မိုးညၟင္း႓မိႂႚနဲႛ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေ႟ၿဘို႓မိႂႚေတၾမႀာလည္း သံဃာေတၾ ခဵီတက္ဆႎၬဴပဳကပၝတယ္။ ကခဵင္ဴပည္နယ္ မိုးညၟင္း႓မိႂႚမႀာေတာ့ ဒီကေနႛမႀာ သံဃာေတၾ ပထမဆံုး ဆႎၬဴပဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သံဃာေတၾ ဆႎၬဴပဳကတာကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတၾက ေနာက္ကေန လိုက္လံ ဳကည့္႟ႁတာေတၾ ရႀိေပမဲ့ တစံုတရာ ေႎႀာင့္ယႀက္မႁေတၾေတာ့ မရႀိဘူးလိုႛ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံု႟ၾာ၊ စစ္ကိုင္း၊ ကေလးနဲႛ မႎၩေလးတိုင္း မိုးကုတ္႓မိႂႚေတၾမႀာလည္း သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾ လက္တၾဲ႓ပီး အင္အားဴပ ခဵီတက္မႁေတၾ လုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ တခဵႂိႚ႓မိႂႚေတၾမႀာ လူအင္အား ပိုမဵားလာေပမဲ့ တခဵႂိႚေနရာေတၾမႀာေတာ့ ခၝတိုင္းထက္ အင္အား ေလဵာ့နည္းသၾားပၝတယ္။ ကေလး႓မိႂႚမႀာ ႎိုင္ငံေရးတက္႔ကသူတခဵႂိႚကို အာဏာပိုင္ေတၾက တိတ္တဆိတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝတယ္။

နယ္႓မိႂႚေတၾက သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ သတင္းမဵားကို RFAသတင္းေထာက္ ကိုညိႂက စုစည္း တင္ဴပထားပၝတယ္။

ကခဵင္ဴပည္နယ္၊ မိုးညၟင္း႓မိႂႚမႀာ သံဃာမဵား ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ စီတန္း ႔ကခဵီ ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့အဴပင္ ဴပည္နယ္႓မိႂႚေတာ္ ဴမစ္႒ကီးနားမႀာ သံုးရက္ေဴမာက္ ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေ႟ၿဘို႓မိႂႚမႀာလည္း ဴပည္သူလူထုမပၝပဲ သံဃာမဵားခဵည္း ဆႎၬဴပခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAသတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔