သတင္းမီဒီယာသမားမဵား သတ္ဴဖတ္ခံရမႁ အဆုိးဝၝးဆံုးအေဴခဆုိက္

2007-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

japanese_videoman_killed_15.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ သံဃာႎႀင့္လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို ဗီဒီယိုသတင္း ႟ိုက္ကူးေနေသာ ဂဵပန္ သတင္းမီဒီယာသမား ကင္ဂဵိ နာဂအိ (လဲေနသူ) စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္က အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခံလိုက္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အခုႎႀစ္အတၾင္း ကမႝာတလၿားမႀာ သတ္ဴဖတ္ခံရတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားဦးေရဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႎႀစ္တာအတၾင္း အဆုိးဆံုးပဲလုိႛ INSI လုိႛေခၞတဲ့ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ သတင္းလံု႓ခံႂမႁအဖၾဲႚက ႎိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္ ဗုဒၭဟူးေနႛက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

သီရိလကႆာႎုိင္ငံမႀာ အစုိးရတပ္ေတၾဘက္က ဗုံး႒ကဲတုိက္ခုိက္မႁေဳကာင့္ ေသဆံုးသၾားခဲ့ရတဲ့ သူပုန္အဖၾဲႚဘက္က ေရဒီယုိဌာန ဝန္ထမ္း ၃ဦးအပၝအဝင္ ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ သတ္ဴဖတ္ခံရတဲ့ သတင္မီဒီယာသမား ၁၇၁ ဦးရႀိသၾား႓ပီလုိႛ INSI အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ သတင္းလံု႓ခံႂမႁ အဖၾဲႚက ေဳကညာခဵက္တရပ္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ တာပၝ၊၊

INSI အဖၾဲႚရဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယက မစၤတာ ခရစ္ ကရင္မာက ဒီေလာက္ေဳကာက္လန္ႛ စရာေကာင္းတဲ့ ေသဆံုးသူစာရင္း ကိန္းဂဏန္းေတၾကုိဳကည့္ရင္ သတင္းမီဒီယာသမားေတၾအတၾက္ လံု႓ခံႂမႁအားနည္းေနတာ ထင္ဟပ္ေဖာ္ဴပေနတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ေဳကာင့္ ကမႝာနႛဲအဝန္း သတင္းမီဒီယာသမားေတၾကုိ ဒီ့ထက္ပုိ႓ပီး အကာအကၾယ္ဴပႂေပးႎုိင္ဖုိႛ လုိအပ္ေန႓ပီလုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ သတင္းစာဆရာမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္က ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဆန္းပုိင္းက မႀတ္တမ္းဴပႂစု လာခဲ့ရာမႀာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္း သတ္ဴဖတ္ခံရတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမား အေရအတၾက္ဟာ အမဵားဆံုးဴဖစ္ေဳကာင္း၊ မႎႀစ္ကအေဴခအေနဟာလည္း အေတာ္ေလးကုိ ဆုိးဝၝးခဲ့႓ပီး ေသဆံုးသူ သတင္းမီဒီယာသမား (၁၆၈) ဦးရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

သတင္းမီဒီယာသမားေတၾ အမဵားဆံုးေသဆံုးေနရတဲ့ ေနရာကေတာ့ အီရတ္ႎုိင္ငံဴဖစ္႓ပီး ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ (၆၄) ဦးေသဆံုးမႁ ရႀိခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒီအေရအတၾက္အပၝအဝင္ အီရတ္မႀာ စစ္ပၾဲစတင္တဲ့ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ကစလုိႛ ေသဆံုးတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမား (၂၃၅) ဦးရႀိသၾားဴဖစ္ေဳကာင္း INSI အဖၾဲႚရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

သတင္းမီဒီယာသမားေတၾအတၾက္ အသက္အႎၩရာယ္မဵားတဲ့ ေနာက္ထပ္ ေနရာတခုကေတာ့ သီရိလကႆာႎုိင္ငံ ဴဖစ္႓ပီး ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ ေသဆံုးသူ (၆) ဦးရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ အာဖဂန္နစၤတန္၊ မကၠဆီကုိ၊ အိႎၬိယနဲႛ ဖိလစ္ပုိင္ႎုိင္ငံတုိႛမႀာ သတ္ဴဖတ္ခံရတဲ့ သတင္းစာဆရာ (၅) ဦးစီ ရႀိခဲ့႓ပီး၊ တမႝာလံုးအတုိင္းအတာအရ ဆုိရင္ေတာ့ သတင္းစာဆရာ (၁၄၂)ဦး၊ ယာဥ္ေမာင္း၊ ဘာသာဴပန္၊ နည္းပညာရႀင္ စတဲ့ သတင္း မီဒီယာလုပ္ငန္း အေထာက္အကူဴပႂဝန္ထမ္း (၂၉) ဦး ေသဆံုးခဲ့ရတယ္လုိႛ ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ကမႝာတဝန္း သတင္းမီဒီယာသမားေတၾ သတ္ဴဖတ္ခံရမႁဟာ အခုရာစုႎႀစ္အစကတည္းက တႎႀစ္ထက္ တႎႀစ္ ပုိဆုိးလာေနတယ္လုိႛ INSI အဖၾဲႚရဲ့ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ ေရာဒီ ပင္ဒၝကလည္း ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

INSI အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ သတင္းလံု႓ခံႂမႁအဖၾဲႚဟာ ဘယ္လ္ဂဵီယန္ႎုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚအေဴခစုိက္ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္းဴဖစ္႓ပီး အေဳကာင္းအမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ေသဆံုးတဲ့ သတငး္မီဒီယာသမား ေတၾစာရင္းကုိ မႀတ္တမ္းဴပႂစုေကာက္ယူေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ႎုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာလၾတ္လပ္ခၾင့္ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚေတၾရဲ့ ေဖာ္ဴပခဵက္အရ ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ သတင္းမီဒီယာလၾတ္လပ္မႁ အကင္းမဲ့ဆံုးႎုိင္ငံစာရင္းထဲမႀာ ပၝဝင္႓ပီး၊ မဳကာေသးခင္ လပုိင္းအတၾင္းကပဲ စစ္အစုိးရ အာဏာေတၾရဲ့ ပစ္ခတ္မႁေဳကာင့္ ဂဵပန္ႎုိင္ငံသား သတင္းေထာက္တဦး ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆႎၬဴပပၾဲတခုမႀာ ေသဆံုးခဲ့ရပၝေသးတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔