ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ ႟ံုးမဵားပိတ္ရန္အမိန္ႛ ယာယီသာဴဖစ္ေဳကာင္း ရဲခဵႂပ္ရႀင္းလင္း

2006-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ICRC_MYANMAR_MT_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ႎိုင္ငံတကာ ဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ ႟ံုးမဵား တည္ရႀိရာဴပေဴမပံု။ (Image: ICRC) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎိုင္ငံတကာဳကက္ေဴခနီအဖၾဲႚ႒ကီး (ICRC)ရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ နယ္႟ံုးခၾဲ ၅ခုကို ပိတ္ဖိုႛ အစိုးရက အမိန္ႛ ေပးခဲ့တာဟာ ေခတၨယာယီသာဴဖစ္တယ္လိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီက ေဴပာဳကားခဲ့တယ္လိုႛ သတင္းရပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ႓မိႂႚေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ကဵင္းပတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီက ေဴပာဳကားလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အခုလို ပိတ္မိန္ႛေပးခဲ့တာဟာ ယာယီလိုႛ ေဴပာေပမဲ့ ဘယ္အခဵိန္မႀာ ႟ံုးေတၾ ဴပန္ဖၾင့္ခၾင့္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခၾင့္ ေပးမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ တိတိကဵကဵ မေဴပာခဲ့ဘူးလိုႛ သတင္းရရႀိတဲ့အေဳကာင္း ဂဵီနီဗာ႓မိႂႚက ICRC႟ံုးခဵႂပ္က RFAကို အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ လာမဲ့ အပတ္ ဳကာသပေတးေနႛမႀာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ICRCအဖၾဲႚနဲႛ စစ္အစိုးရ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ရႀိ႓ပီး ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ အဴပႂသေဘာ တိုးတက္မႁေတၾ ရလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း ဂဵီနီဗာ႟ံုးခဵႂပ္က ေဴပာခၾင့္ရ အမိဵႂးသမီး မီးစ္ ကာလာ ဟက္ဒက္က RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ အစိုးရ အခုလို သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ မေဴပာဳကားခင္ အရင္ကတည္းက ေတၾႚဆံုဖိုႛ စီစဥ္ထားတာလိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ICRCအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ နယ္႟ံုး ၅ ခုကို ပိတ္ပစ္ဖိုႛ အစိုးရက အမိန္ႛေပးခဲ့တယ္လိုႛ ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ ICRC ဴမန္မာ႟ံုးခဵႂပ္က ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္အ႓ပီး ၂ ရက္အဳကာမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အခုလို ယာယီပိတ္ထားတာပၝလိုႛ ဴပန္လည္ေဴဖရႀင္းလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ႎုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္မႀာကဵင္းပခဲ့တဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲဟာ ခၝတုိင္းလုပ္ေနကဵ သတင္းစာ ရႀင္းလင္းပၾဲမဵိႂး မဟုတ္ပဲ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾေပၝင္း႓ပီး ဝန္႒ကီးဌာနေတၾ လုပ္ကုိင္ေန ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကုိ ရႀင္းလင္းတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ မဵိႂးလုိႛ စာေပစိစစ္ေရးဌာန ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃး ဗုိလ္မႀႃးတင့္ေဆၾက သတင္းစာဆရာ ေတၾကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမႀာလည္း အခုလုိ ဝန္႒ကီးဌာနေတၾ ေပၝင္း႓ပီးရႀင္းတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမဵိႂးေတၾ ဆက္တုိက္လုပ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္။လုိႛ ဖိတ္ဳကားခံရတဲ့ ဴပည္တၾင္းစာနယ္ဇင္းက အယ္ဒီတာေတၾ သတင္းေထာက္ေတၾကုိ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲ မသၾားခင္ စာေပစိစစ္ေရးဌာန ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃး ဗုိလ္မႀႃးတင့္ေဆၾက ေခၞယူ ေဴပာခဲ့တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရတယ္။

ေနဴပည္ေတာ္က ႎုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲကုိ ကဵန္းမာေရးဝန္႒ကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ အလုပ္သမား ဝန္႒ကီးဌာန ေပၝင္း႓ပီး ရႀင္းလင္းခဲ့တာလိုႛ ရန္ကုန္ စာနယ္ဇင္း အသုိင္းအဝိုင္းကလည္း ေဴပာပၝတယ္။ ေနဴပည္ေတာ္ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲကုိ တက္ေရာက္တဲ့ သတင္းစာဆရာေတၾထဲမႀာ ဴပည္တၾင္း စာနယ္ဇင္းေတၾ ဴပည္ပ သတင္းေအဂဵင္စီေတၾက သတင္းေထာက္ေတၾ ပၝဝင္တယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက လူသားခဵင္းစာနာမႁကူညီႆေရး အေထာက္အပံ့ေတၾ ေပးေနတဲ့ ICRCရဲ့ နယ္႟ံုး ၅ခုက အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းေတၾလုပ္ေနတာကို ရပ္တန္ႛဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေနႛက အမိန္ႛေပး အေဳကာင္းဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔