႟ုပ္ေသးအစိုးရတင္ဖိုႛ အေမရိကန္႒ကိႂးစားေနေဳကာင္း စစ္အစိုးရစၾပ္စၾဲ

2007-01-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bomb_scene_01-15-07_200px.jpg
ဗံုးေပၝက္ကၾဲခဲ့ေသာ စာတိုက္ေရႀႚ ဝင္ေပၝက္တၾင္ ရဲမဵား ေစာင့္ဳကပ္ေနစဥ္ စာတိုက္အမႁထမ္းမဵား ထိုင္ေနဳကေသာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဳကာသပေတးေနႛထုတ္ နအဖ သတင္းစာေတၾမႀာ အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ဘုရႀ္ရဲ့ ဴမန္္မာႎုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလၾဲေရးအတၾက္ ဆက္႓ပီး ဖိအားေပးေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဵက္အေပၞမႀာ ေဝဖန္ထားတာေတၾႚရသလို ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဴဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗံုးေပၝက္ကၾဲမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စၾပ္စၾဲေရးသားထားတာေတၾႚရပၝတယ္။

အေမရိကန္သမတ ဇန္နဝၝရီ ၂၃ရက္၊ အဂႆၝေနႛက ေဴပာဆိုသၾားတဲ့ ႎိုင္္ငံေတာ္အေဴခဴပ မိန္ႛခၾန္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္္ငံအေပၞဆက္႓ပီး ဖိအားေပး ေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ႎုိင္္ငံဟာ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကဵဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္္ငံမႀာ ႟ုပ္ေသးအစိုးရတင္ဖိုႛ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ပဲဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

အေမရိကန္နဲႛ ဴဗိတိန္ႎုိ္င္ငံတိုႛရဲ့ ေဆာင္႟ၾက္မႁကို ဘက္မလိုက္လႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ႒ကီးကလည္း ဆန္ကဵင္ေဳကာင္း ႎုိ္င္ငံတကာရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရးကို ထိခိုက္ဴခင္းမရႀိပဲ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚဝင္ ႎုိင္ငံတႎိုင္္ငံကို အေရးယူဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းခဵက္ဟာ ကုလသမဂၢရဲ့ ပဋိဥာာဥ္ အပိုဒ္ ၂၄နဲႛ ဆန္ကဵင္ေနတယ္လိုႛ ေရးထားပၝတယ္။

တဆက္တည္း အေမရိကန္ရဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ အဳကမ္းဖက္ လႁပ္ရႀားမႁေတၾကို ေပၞေပၝက္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းဴဖစ္တယ္လိုႛ ေရးသားထားသလို ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ေပၝက္ကၾဲခဲ့တဲ့ ဗံုးကၾဲမႁေတၾနဲႛ ဆက္စပ္႓ပီး ေထာက္လႀမ္းေရးသတင္းေတၾအရ ABSDF ဥကၠႉေဟာင္း ေဒၝက္တာႎိုင္္ေအာင္နဲႛ လက္ရႀိဥကၠႉ ကိုသံခဲတိုႛဟာ စၾမ္းအားဴမၟင့္ စစ္သည္မဵားအဖၾဲႚ ေခၝင္းေဆာင္ ကိုစန္းႎုိင္ (ေခၞ ) ရဲသိီဟနဲႛ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလ ၁ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾလုပ္႓ပီး ဴမန္မာႎုိ္င္ငံအတၾင္း အဳကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းေတၾ တိုးဴမၟင့္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ ေရးထားပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဒၝက္တာႎိုင္္ေအာင္ကို ေမးဴမန္းတဲ့အခၝမႀာ စၾမ္းအားဴမၟင့္ ေကဵာင္းသားအဖၾဲႚ စ႓ပီး ဖၾဲႚစည္းကတည္းက တခၝမႀ မေတၾႚဖူးဘူး၊ အဲဒီ ေဖာက္ခၾဲေရးလုပ္ငန္းေတၾဟာ သူတိုႛ FDBအဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ လံုးဝပတ္သက္မႁ မရႀိဘူးလိုႛ ဴငင္းဆိုပၝတယ္။

အလားတူ ကိုသံခဲကိုေမးဴမန္းရာမႀာ စၾမ္းအားဴမၟင့္စစ္သည္မဵားအဖၾဲႚနဲႛ အဆက္အသၾယ္မရႀိေဳကာင္း ဴငင္းဆို႓ပီး နအဖရဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္အေပၞ သံုးသပ္ေဝဖန္သၾားပၝတယ္။

ဒီလိုစၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾဟာ အဖန္တလဲလဲထပ္ေန႓ပီး ဘယ္သူမႀ အယံုအဳကည္မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုရင္း နအဖအေနနဲႛ ဒီလို စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾအစား တိုင္းဴပည္ အကဵိႂးရႀိမဲ့ ကိစၤေတၾကို ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လိုႛ ABFDF ဥကၠႉ ကိုသံခဲက ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔