ႎိုင္ငံဴခားအကူအညီဴဖင့္ ဗံုးေဖာက္ခၾဲမႁမဵား ဴပႂလုပ္ေဳကာင္း သတင္းစာတၾင္စၾပ္စၾဲ

2008-01-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pyinmana_station_150px.jpg
ပဵဥ္းမနား ဘူတာတၾင္ ခရီးသည္မဵား သၾားလာေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

မဳကာခင္ရက္ပိုင္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဗံုးေပၝက္ကၾဲမႁႎႀစ္ခုဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဗိုလ္ကဵစိုးမိုးလိုတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားအဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေကဵာေထာက္ေနာက္ခံဴပႂထားတဲ့ အဳကမ္းဖက္ ေသာင္းကဵန္းသူေတၾရဲ့ လက္ခဵက္ဴဖစ္တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ ႓ပီးခဲ့တဲႛ ေသာဳကာေနႛမနက္က ေနဴပည္ေတာ္ ပဵဥ္းမနားဘူတာ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာက အမဵားသံုး အိမ္သာထဲမႀာ ဗံုးေပၝက္ကၾဲလိုႛ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသမီးဟာ သူကိုယ္တိုင္ ဗံုးေဖာက္ခၾဲဖိုႛဴပင္ဆင္ေနတုန္း ေပၝက္ကၾဲခဲ့တဲ့အတၾက္ေသဆံုးရတာဴဖစ္႓ပီး၊ အဲဒီေနႛမႀာပဲ ပဲခူးတိုင္း ေညာင္ပင္သာ ေကဵး႟ၾာ ေဘာလံုးကၾင္းထဲမႀာ ေပၝက္ကၾဲခဲ့တဲ့ဗံုးဟာလည္း ေဖာက္ခၾဲဖိုႛဴပင္ဆင္ေနတုန္း ေပၝက္ကၾဲခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတၾကဆိုပၝတယ္။

ပဵဥ္းမနားဘူတာမႀာ ဗံုးေဖာက္ခၾဲဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနစဥ္မႀာ ေပၝက္ကၾဲခဲ့လိုႛ ေသဆံုးသူအမဵိႂးသမီးဟာ ေနာ္ေဂးလာဆိုသူဴဖစ္႓ပီး သူႛရဲ့ခရီးေဆာင္အိတ္ထဲက အဝတ္အစားေတၾမႀာ ယမ္းမႁန္ႛေတၾ ကပ္ေနတာ ေတၾႚရေဳကာင္း၊ ေညာင္ပင္သာဗံုးကၾဲမႁမႀာလည္း ေသဆံုးသူဟာ ေကအင္ယူ တပ္မဟာ (၃) ရင္း (၈) က ေစာဒီေသာမူးဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဗံုးေပၝက္ကၾဲကၾဲခဵင္း ထၾက္ေဴပးလိုႛ ဖမ္းဆီးမိ္သူဟာ ေစာဒီေသာမူးနဲႛ ရင္းႎႀီးတဲ့ ေစာရမကီး ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ သူႛရဲ့ထၾက္ဆိုမႁအရ ေစာဒီေသာမူးဟာ ဗံုးကို ေဖၝက္ခၾဲဖိုႛဴပင္ဆင္ေနတုန္းမႀာ ေပၝက္ကၾဲသၾားတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛထၾက္ဆိုေဳကာင္း သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴဖစ္စဥ္ႎႀစ္ခုလံုးမႀာ အသံုးဴပႂခဲ့တဲ့ယမ္းေတၾဟာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံလုပ္ ယမ္းဴပင္းေတၾဴဖစ္တဲ့အဴပင္ အမဵိႂးအစားတူညီေနတာ ေတၾႚရတဲ့အတၾက္ အဖၾဲႚအစည္း႒ကီးတခုတည္းက ႒ကိႂးကိုင္စီစဥ္ေနတယ္လိုႛ သံုးသပ္ရေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ဗိုလ္ကဵစိုးမိုးလိုတဲ့ ဴပည္ပအဖၾဲႚ႒ကီးတဖၾဲႚက အဳကမ္းဖက္ ေသာင္းကဵန္းသူေတၾကို ေငၾေဳကးနဲႛ ဆက္စပ္ပံ့ပိုးပစၤည္းေတၾေထာက္ပံ့႓ပီး အဴပစ္မဲ့ဴပည္သူေတၾ ေသေကဵ ဒဏ္ရာရ အထိတ္တလန္ႛဴဖစ္ေစဖိုႛနဲႛ ႎိုင္ငံတည္႓ငိမ္မႁပဵက္ဴပားေစဖိုႛ အခုလိုေဖာက္ခၾဲမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေန တာဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔