ရန္ကုန္မႀာ ရိုးရာကထိန္ လႀည့္လည္ပၾဲမဵား ပိတ္ပင္

2007-11-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

donation_monk_150px.jpg
ႎႀစ္စဥ္ႎႀစ္တုိင္း သီတင္းက႗တ္ လဴပည့္ေနႛတၾင္ ဝၝက႗တ္ပၾဲေတာ္ကဵင္းပ၍ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားက သံဃာေတာ္မဵားကုိ လႀႃဘၾယ္ပစၤည္းမဵား ကပ္လႀႃေလ့ရႀိပၝသည္။ ပံုမႀာ ၂၀၀၇ ခု၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေနႛတၾင္ အမဵႂိးသမီးတဦးမႀ သံဃာေတာ္မဵားကုိ လႀႃဘၾယ္ပစၤည္း ဆက္ကပ္ေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္း ကထိန္ပၾဲေတၾမႀာ ကထိန္လႀည့္လည္ခၾင့္ မေပးဘူးဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ ထၾက္ေပၞေနသလို၊ တရားပၾဲတခဵိႂႚလည္း ပိတ္ပင္ခံတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္း ႓မိႂႚနယ္ေတာ္ေတာ္မဵားမႀာ စစ္ေဒသက ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရရင္ ကထိန္လႀည့္လည္ခၾင့္မရႀိဘူးလိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ကထိန္ပၾဲေတၾကို သက္ဆိုင္ရာ ႓မိႂႚနယ္ မယက ခၾင့္ဴပႂခဵက္နဲႚ လုပ္ခၾင့္ေပးထားေပမဲ့ ပေဒသာပင္ေတၾကို ကထိန္ခင္းတဲ့ ေကဵာင္းကို ကားေတၾနဲႚပိုႚေပးရတာမဵိႂး ဴဖစ္ပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးက ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦး။ ။ "ကားေပၞမႀာ ပစၤည္းတင္သၾားတယ္၊ သၾားပုိႚမဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းကုိ ပေဒသာပင္တင္႓ပီးေတာ့ လူ ၃၊ ၄ ေယာက္ေလာက္ပၝတယ္ ဒၝပဲ၊ ဟုိအရင္တုန္းကလုိေတာင္ တခၝတည္း ေကဵာင္းကုိသၾားပုိႚ႓ပီဆုိလုိႚရႀိရင္ ဒိုးပတ္ဝုိင္းေတၾ ဘာေတၾနဲႚ လူအမဵား႒ကီး စီတန္းလႀည့္လည္႓ပီး သၾားပုိႚတာမဵႂိး မရႀိေတာ့ဘူး။"

ပေဒသာပင္ေတၾကို ပိုႚေဆာင္ရာမႀာ ရယကေတၾက ကားေပၞမႀာ လိုက္ပၝ႓ပီး တာဝန္ယူပိုႚ ေဆာင္ေပးေနရတာပၝ။ အလားတူ ခုရက္ပိုင္းအတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေနရာေတာ္ေတာ္မဵားမဵားမႀာ ကဵင္းပတဲ့ တရားပၾဲေတၾလဲ အပိတ္ခံရတယ္လိုႚ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာင္ဒဂံု ၂၆ရပ္ကၾက္မႀာ ၅ရက္ဳကာ ကဵင္းပမဲ့ တရားပၾဲကိုလည္း ရက္ေရၿႚဆိုင္းခံရတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ ခုလို တရားပၾဲရက္ေရၿႚဆိုင္းခံရတာဟာ ရယက က ေငၾေတာင္းတာကို တရားပၾဲကဵင္းပေရး ေကာ္မတီက မေပးလိုႚဴဖစ္တယ္လိုႚသိရပၝတယ္။ တရားပၾဲကဵင္းပေရး ေကာ္မတီဝင္တဦးကို ေမးဳကည့္တဲ့ အခၝမႀာ ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

တရားပၾဲကဵင္းပေရးေကာ္မတီ တဦး။ ။ "အမႀန္က ၂၂ရက္ေနႚကေန ၂၆ ရက္ေနႚထိေအာင္ ဓမၳပူဇာပၾဲလုပ္မႀာပၝ၊ အာဏာပုိင္ေတၾကေနေခၞ႓ပီး ရက္ေရၿႚခိုင္းတဲ့အတၾက္ ၁၂လပုိင္း ၁၅ ရက္ေနႚကေန ၁၉ရက္ေနႚအထိ ေဴပာင္းေရၿႚလုိက္ရတယ္။ တရားပၾဲရက္ေရၿႛရတဲ့ အေဳကာင္းက ၂၆ ရပ္ကၾက္ ရယက ဥကၠဌကေန႓ပီးေတာ့ တရားပၾဲကဵင္းပေရးေကာ္မတီ လူ႒ကီးေတၾကုိေခၞ႓ပီးေတာ့ ဒီတရားပၾဲကို ႎႀစ္စဥ္မပဵက္လုပ္ခဲ့တာ ၁၃ ႎႀစ္ရႀိ႓ပီ၊ ဒီႎႀစ္ဆုိ ၁၄ ႒ကိမ္ေဴမာက္ေပၝ့၊ ၁၄ ႒ကိမ္ေဴမာက္ဒီတရားပၾဲ ကဵင္းပႎုိင္ေရးအတၾက္ ခရုိင္စစ္ေဳကာင္း စရိတ္အဴဖစ္ ေငၾ ေလးေသာင္းေပးလုိႛရႀိရင္ ကဵင္းပခၾင့္ဴပႂမယ္တဲ့၊ တရားပၾဲဴဖစ္ေဴမာက္ေရး ေကာ္မတီက ေငၾေလးေသာင္းကုိ မေပးႎုိင္ေဳကာင္း အေဳကာင္းဴပန္ဳကားလုိက္တဲ့အခၝမႀာ အဲဒီလုိ ရက္ေရၿႚပစ္လုိက္တာပဲ၊ ပထမပုိင္းအေနနဲႚက ၁၁ လပုိင္း ၂၂ ရက္ေနႚက ၂၆ရက္ေနႚထိေအာင္ ဓမၳပူဇာပၾဲကဵင္းပ ႎုိင္ေရးအတၾက္ကုိ ႓မိႂႚနယ္သံဃာ့နာယကတုိႚ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ မယက ဥကၠဌတုိႚဆီကုိ အသိေပးအေဳကာင္းဳကား႓ပီး သၾားေဆၾးေႎၾးထားတယ္၊ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အခၝမႀာ မယက ဥကၠဌကလည္း ကုိယ့္အရပ္နဲႚ ကုိယ္ပဲ ဆူဆူပူပူ မဴဖစ္ရင္႓ပီးတာပၝပဲ၊ ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ေပးဳကပၝဆုိ႓ပီး သေဘာတူလုိက္တယ္၊ အဲဒီလုိသေဘာတူ႓ပီး ဴပန္လာေတာ့မႀ ရပ္ကၾက္ ရယက ဥကၠဌကေန႓ပီးေတာ့ ေခၞယူ႓ပီးေတာ့ ေငၾေတာင္းတာဴဖစ္တယ္၊ ေငၾေလးေသာင္းေတာင္းေတာ့ မေပးလုိႛ ရက္ေရၿႚလုိက္တာဴဖစ္တယ္ဗဵ။"

ေတာင္ဒဂံု ၂၆ရပ္ကၾက္က တရားပၾဲကဵင္းပေရး ေကာ္မတီဝင္တဦး ေဴပာဴပသၾားတာပၝ။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔