အေမရိကန္ ပိုမိုအားစိုက္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဘာသာေရးေကာ္မရႀင္တိုက္တၾန္း

2008-01-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nuns_iron_bar_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေဴခာက္ထပ္႒ကီးဘုရားအနီး သီလရင္ေကဵာင္းတခုမႀ မယ္သီလရႀင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးေလးစားမႁနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေတၾ တိုးတက္ဴဖစ္ထၾန္းလာေအာင္ အေမရိကန္အစိုးရက မူဝၝဒအသစ္ေတၾ ခဵမႀတ္႓ပီး အခုထက္ အားစိုက္ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ လိုအပ္ေန႓ပီလိုႛ USCIRF ေခၞ အေမရိကန္အေဴခစိုက္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ေကာ္မရႀင္ က အေမရိကန္သမတ ဘုရႀ္ဆီကို ဇန္နဝၝရီ ၁၄ရက္ တနလႆာေနႛက စာေရးသား တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုမႁေတၾအေပၞ ႎိုင္ငံတကာရဲ့ အာ႟ံုစိုက္မႁကို ထိန္းထားႎိုင္ဖိုႛအတၾက္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္မႁကို အသည္းအသန္ လိုအပ္ေနပၝတယ္လိုႛ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ေကာ္မရႀင္ ဥကၠႉ မစၤတာ မိုက္ကယ္ ခ႟ိုမာတီ က အေမရိကန္သမတဆီ ေပးတဲ့စာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ကို စံတင္ေလာက္ေအာင္ ခဵိႂးေဖာက္ေနတာဟာ သူတိုႛ အာဏာတည္႓မဲေရးအတၾက္ အဓိကကဵလိုႛဆိုတာကို ေကာ္မရႀင္က ေတၾႚရႀိခဲ့ပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒၝအဴပင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလက ကဵင္းပခဲ့တဲ့ ဴမန္မာ့အေရး ဳကားနာပၾဲမႀာလည္း အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲႛ အမဵိႂးသား လံု႓ခံႂေရးေကာင္စီေအာက္မႀာ ဴမန္မာ့အေရးအတၾက္ ဌာနစံု အလုပ္အဖၾဲႚ တဖၾဲႚထူေထာင္ဖိုႛ၊ ႎႀစ္ဦးႎႀစ္ဖက္ ဒၝမႀမဟုတ္ ႎိုင္ငံစံု သံေရးတမန္ေရး ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ေအာင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးညၟိႎိႁင္းေဆာင္႟ၾက္ေရးမႀႃး တေယာက္ ခန္ႛအပ္ဖိုႛနဲႛ ကုလသမဂၢရဲ့ ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾကို အင္တိုက္အားတိုက္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးသၾားဖိုႛ ေကာ္မရႀင္က အဆိုဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ အခု အေမရိကန္သမတ မစၤတာ ေဂဵာ့ခဵ္ ဒဘလဵႃ ဘုရႀ္ဆီကို ေပးပိုႛတဲ့စာထဲမႀာလည္း ဒီအခဵက္ေတၾကို ေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ ဆက္လက္ အဆိုဴပႂထား႓ပီး အေသးစိတ္ အခဵက္အလက္ေတၾ ထည့္သၾင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ ႎိုင္ငံေရးအေဴပာင္းအလဲ နဲႛ အေဴခခံလူႛအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေရးေတၾအေပၞ အားသၾန္ခၾန္စိုက္ ေဆာင္႟ၾက္တာဟာ အေရႀႚေတာင္အာရႀရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ တည္႓ငိမ္ေရးအတၾက္ အမဵား႒ကီး အေထာက္အကူဴဖစ္လိမ့္မယ္လိုႛ ယံုဳကည္ေဳကာင္း၊ လၾပ္လပ္စၾာ ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁ အပၝအဝင္ ဒီမိုကေရစီနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေရးကို ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛေဴဖရႀင္းတာဟာ ႎိုင္ငံအားလံုးအတၾက္လည္း အကဵိႂးဴဖစ္ထၾန္းေစတာမိုႛ ဒီလုပ္ငန္းတာဝန္မႀာ အေမရိကန္ အစိုးရက ဦးေဆာင္မႁအခန္းကေန ပၝဝင္ရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ေကာ္မရႀင္ရဲ့ ေပးစာထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထး ပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ေကာ္မရႀင္က တာဝန္ရႀိသူတဦးကုိ RFA မႀ ဦးသစ္ဆင္းက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔