စစ္အစိုးရသတင္းဌာနမဵားက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားကို ေနႚစဥ္ စၾပ္စၾဲပုတ္ခတ္

2006-09-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့အေရး ကမႝာ့ကုလသမဂၢ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းေဆၾးေႎၾးတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး နအဖစစ္အစုိးရရဲ့သတင္းစာေတၾမႀာ အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ စၾပ္စၾဲေရးသား ေဴပာဆိုတာေတၾကုိ ေနႛစဥ္ေဖာ္ဴပေနပၝတယ္။ အခုလုိ နအဖ စစ္အစုိးရ စၾပ္စဲၾေဴပာဆုိေနတာေတၾဟာ မဟုတ္မမႀန္တဲ့အေဳကာင္းကုိလဲ ဴမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚအစည္းေတၾက ဴငင္းဆုိဳကပၝတယ္။

နအဖစစ္အစုိးရရဲ့ သတင္းစာေတၾကေနတဆင့္ ဴမန္မာ့အေရး လုံ႓ခံႂေရးေကာင္စီ တင္သၾင္းေဆၾးေႎၾးတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပအဖဵက္သမားမဵား လုပ္ေဆာင္ေနတာ ဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ ဴပည္တၾင္းမႀာလည္း ဆူပူအုံ႔ကမႁေတၾ ဴဖစ္ေအာင္ အကၾက္ခဵ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိႛ စၾပ္စဲၾထားပၝတယ္။

ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီ (NCUB) က လူထုတုိက္ပဲၾေတၾ ဴပည္တၾင္း အဳကမ္းဖက္မႁေတၾ ေကာ္မတီဖဲၾႚစည္း႓ပီး လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္ေနရာမႀာ ဒီအထဲမႀာ ဴပည္တၾင္းက ဝၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾ၊ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားဴပႂ ေကာ္မတီဝင္ေတၾ၊ အမဵိႂးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲၾႚခဵႂပ္ အဖဲၾႚဝင္တခဵိႂႚနဲႛ ရဟန္သံဃာေတၾပၝ ပၝဝင္လႁပ္ရႀားေနတယ္လုိ စၾပ္စဲၾထားပၝတယ္။

အခုလုိစၾပ္စဲၾတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ရဲ့ တုန္ႛဴပန္ခဵက္ကုိ သိရႀိႎုိင္ဖိုႛ RFAမႀ ေဒၞနမ္းခမ္းေထၾးက ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ဦးလၾင္ကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို နအဖ စစ္အစုိးရက ဆူပူအဳကမ္းဖက္မႁေတၾဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိႛ စၾပ္စၾဲေဴပာဆုိတဲ့အထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေကဵာင္သားမဵား ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF)လည္း ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ ABSDFရဲ့ သေဘာထားကုိ သိႎုိင္ဖိုႛ ေမးဳကည့္တဲ့အခၝ အတၾင္းေရးမႀႃး ကုိေကဵာ္ကုိကုိဝင္းက ေဴဖဳကားေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔