သတၨိခဲ စုစုေႎၾးလၾတ္လာ႓ပီ

2006-06-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Su_Su_Nway_New_Photo_200px.jpg
အဓမၳလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႁကို ဆန္ႛကဵင္ခဲ့၍ မတရား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ ေကာ့မႀႃး႓မိႂႚနယ္၊ ထန္းမႎိုင္႟ၾာသူ မစုစုေႎၾး ဇၾန္လ ၆ရက္ေနႚက ေထာင္မႀ လၾတ္လာ႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဌာနခဵႂပ္တၾင္ အဴခား အဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင့္အတူ ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴပည္တၾင္းဴပည္ပကပၝ ဝိုင္း႓ပီး အာ႟ံုစိုက္ခံရတဲ့ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသူတဦး ဴဖစ္သူ မစုစုေႎၾးဟာ ဇၾန္လ ၆ရက္ေနႛမႀာ အကဵဥ္းေထာင္ကေန ဴပန္လၾတ္လာ႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ သူ အခုလို လၾတ္ေဴမာက္ လာတဲ့အတၾက္ သူႛကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တဲ့ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပက ပုဂၢိႂလ္အားလံုးကို ေကဵးဇူးတင္ေဳကာင္း အကဵဥ္းေထာင္က လၾတ္႓ပီး႓ပီးခဵင္း မစုစုေႎၾးက ေဴပာပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႎႀစ္ခၾဲ ကဵခံထားရတာ ဴဖစ္႓ပီး ဴပစ္ဒဏ္ မေစ့ခင္ ၁၀ လအလိုမႀာ ခုလို ဴပန္လၾတ္လာတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ နဂိုက ကဵန္းမာေရး မေကာင္းသူ ဴဖစ္ေပမယ့္ ခု ဴပန္လၾတ္ခဵိန္မႀာ လန္းလန္းဆန္းဆန္း ရႀိ႓ပီး စိတ္ဓာတ္လဲ ခုိင္မာေနပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးလၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛအတၾက္ သူႛအမႁကို အယူခံတင္ခဲ့ရာမႀာ အဆင့္ဆင့္ တရား႟ံုးေတၾက အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ပယ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ဆံုး ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၃၁ ရက္ေနႛမႀာေတာ့ နအဖအစိုးရ၊ အဆင့္အဴမင့္ဆံုး တရား႟ံုးက သူႛအယူခံကို ပယ္ခဵလိုက္တဲ့အတၾက္ ဥပေဒပိုင္းအရ ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္တဲ့ နည္းလမ္းကုန္သၾား႓ပီလိုႛ ဥပေဒအသိုင္းအဝိုင္းက ေဴပာပၝတယ္။ တရားဥပေဒ နည္းလမ္းအရ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္ ကုန္သၾားခဵိန္မႀာ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအာဏာနဲႛ ခုလို ႟ုတ္တရက္ ဴပန္လၿတ္လိုက္တာလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးကို အကဵဥ္းသားေလာကမႀာ နာမည္႒ကီးတဲ့ ပုဒ္မ ၄၀၁ နဲႛ ဴပန္လၿတ္လုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီပုဒ္မကေတာ့ ေနာင္ ႎုိင္ငံေရးလုပ္လိုႛ ဖမ္းဆီး ဴပစ္ဒဏ္ ခဵခံရမယ္ ဆိုရင္၊ လက္ရႀိ ကဵန္ေနတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ အခဵိန္ကာလပိုင္းကိုပၝ ေနာက္ထပ္ ဴပစ္ဒဏ္နဲႛ ထပ္ေပၝင္း႓ပီး ခံရမယ္ ဆိုတဲ့ ပုဒ္မ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ မစုစုေႎၾးကေတာ့ ဒီပုဒ္မနဲႛ လၿတ္လိုက္ေပမယ့္ ဒီပုဒ္မကို သေဘာတူေဳကာင္း လက္မႀတ္ မထိုးခဲ့ဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေကာ့မႀႃး႓မိႂႚနယ္၊ ထန္းမႎိုင္ရၾာသူ မစုစုေႎၾးဟာ အကဵဥ္းေထာင္က လၾတ္႓ပီး အဖၾဲႚခဵႂပ္႟ံုးမႀာ သတင္းေထာက္ေတၾနဲႛ ဒီကေနႛ ေတၾႚဆံုပၝတယ္။ သူႛ႟ၾာမႀာ ေကဵးရၾာ အာဏာပိုင္ေတၾက ရၾာသားေတၾကို အဓမၳ အလုပ္ခိုင္းေစတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ တရားစၾဲဆိုခဲ့တဲ့အတၾက္ ေကဵး႟ၾာအာဏာပိုင္တခဵိႂႚ ဴပစ္ဒဏ္ ကဵခံသၾားရပၝတယ္။ ဒီကိစၤေနာက္ပိုင္းမႀာေတာ့ ေကဵးရၾာအာဏာပိုင္ေတၾကို ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁ၊ ဆဲဆိုမႁေတၾနဲႛ မစုစုေႎၾးကို ေကဵးရၾာအာဏာပိုင္ေတၾက တရားစၾဲ႓ပီး မႎႀစ္က ေအာက္တိုဘာလထဲမႀာ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႎႀစ္ ခၾဲ ခဵမႀတ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးရဲ့ ရဲစၾမ္းသတၨိအတၾက္ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္က ေမလ ၂၅ ရက္ေနႛက လူႛအခၾင့္အေရး႒ကိႂးပမ္းမႁ အထူးဆု ခဵီးဴမင့္ခဲ့သလို ႎုိင္ငံတကာ လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႛေတၾက ဆုခဵီးဴမၟင့္တာလဲ ခံရ႓ပီး သူႛရဲစၾမ္းသတၨိအတၾက္ ႎို္င္ငံတကာက နည္းမဵိႂးစံုနဲႛ ဂုဏ္ဴပႂခံခဲ့ရသူလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ မစုစုေႎၾးဟာ မိဘ ၂ ပၝးစလံုး သူငယ္စဥ္က ကၾယ္လၾန္သၾားခဲ့တဲ့ မိဘမဲ့ မိန္းခေလးတဦးလဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အဖိႎႀိပ္ခံေနရတဲ့ ဴမန္မာ ဴပည္သူေတၾဘက္က သတၨိရႀိရႀိ ဇၾဲေကာင္းေကာင္း ႒ကိႂးပမ္း ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တဲ့ မစုစုေႎၾးကို RFA မႀ ဦးဝင္းႎိုင္ဦး ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကိုလဲ နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးကို စစ္အစိုးရက ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ (FTUB) ရဲ့ လက္ေထာက္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေဇာ္ဝင္းေအာင္၊ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖၾဲႚခဵႂပ္(ILO) မႀ ဦးေဆာင္အဖၾဲႚဝင္ မစၤစ္ စစ္စီလီယာ ဘရီဂဵီတိုႛကို RFA ဥေရာပသတင္းေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔