ကုလ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိး စစ္အစုိးရဝန္႒ကီးအခဵိႂႚႎႀင့္ ေတၾႚဆံုရန္ရႀိ

2007-11-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

pinheiro_meeting_200px.jpg
လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ေလ့လာစံုစမ္းရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေရာက္ရႀိေနေသာ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလို ဆာဂဵီယို ပင္နဲ႟ိုး (ဝဲမႀဒုတိယ) ႎိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁကိစၤေတၾ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ေပၞလုိဆာဂဵီ႟ုိ ပင္နဲ႟ုိးဟာ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအဖၾဲႚဝင္ ဝန္႒ကီးတခဵိႂႚနဲႛ ေတၾႚဆံုသၾားမယ္လုိႛ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚက ဒီကေနႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္မႀာ ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ေပၞလုိဆာဂဵီ႟ုိ ပင္နဲ႟ုိးဟာ မဳကာခင္ကဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾရဲ့အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရမႁေတၾကုိ စံုစမ္းေလ့လာ ေနတာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရက ေသဆံုးသူ (၁၀)ဦးပဲ ရႀိခဲ့တယ္လုိႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ထားေပမဲ့ သံတမန္ေတၾနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရး အဖၾဲႚေတၾကေတာ့ ဒီ့ထက္အမဵား႒ကီး ပိုမဵားႎုိင္တယ္လိ္ုႛ ခန္ႛမႀန္းဳကပၝတယ္။

မစၤတာပင္နဲ႟ုိးဟာ ဒီခရီးစဥ္အတၾင္း အထိန္းသိမ္းခံထားရသူေတၾအပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားတခဵိႂႚနဲႛ ေတၾႚဆံုႎိုင္ဖိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားတယ္လုိႛ ကုလသမဂၢက သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊ ႎိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္ ဒီကေနႛ ေနဴပည္ေတာ္႓မိႂႚေတာ္သစ္ကုိ ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီ ဴဖစ္တဲ့ မစၤတာပင္နဲ႟ုိးဟာ စစ္အစုိးရအဖၾဲႚဝင္ ဝန္႒ကီးေတၾဴဖစ္တဲ့ သာသနာေရးဝန္႒ကီး၊ စီမံ၊စီးပၾားဝန္႒ကီး၊ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး၊ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးနဲႛ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနအရာရႀိေတၾနဲႛပၝ ေတၾဆံုႎုိင္ဖုိႛ ရႀိပၝတယ္။ အဲဒီေနာက္သူဟာ စစ္အစုိးရေထာက္ခံတဲ့ အဖၾဲႚေတၾ၊ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ အစုိးရမဟုတ္တဲ့အဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုသၾားဖုိႛ ရႀိပၝတယ္၊၊

မစၤတာပင္နဲ႟ုိးဟာ ႎိုဝင္ဘာ ၁၂ရက္ တနလႆာေနႛက အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္နဲႛ အာဏာပုိင္ေတၾ အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တဲ့ ဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္းႎႀစ္ေကဵာင္းကုိလည္း သၾားေရာက္စစ္ေဆး ေလ့လာခဲ့ပၝတယ္၊၊ သူဟာ အထိန္းသိမ္းခံထားရသူေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုေမးဴမန္း႓ပီး အေသးစိတ္ေဴပာဴပခဵက္ေတၾကုိ မႀတ္တမ္းရယူသၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဒၝ့ဴပင္ မစၤတာပင္နဲ႟ုိးဟာ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားေတၾအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ ကိစၤေတၾကုိလည္း စံုစမ္းသၾားမႀာဴဖစ္႓ပီး လာမဲ့ဳကာသပေတးေန ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ႛမႀာ ဴမန္မာဴပည္က ဴပန္လည္ထၾက္ခၾာမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔