ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀ ႟ိုဟင္ဂဵာမဵားကို စစ္အစိုးရက မႀတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးေတာ့မည္

2007-07-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

rohingya_family_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ နယ္နိမိတ္ခဵင္း ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံရႀိ ဒုကၡသည္ စခန္းတခုတၾင္ ခိုလႁံေနေသာ ႟ိုဟင္ဂဵာ မိသားစု တခုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရခိုင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းက အစၤလာမ္ဘာသာဝင္ ႟ိုဟင္ဂဵာေတၾကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ အမဵိႂးသား မႀတ္ပံုတင္ကဒ္ဴပားေပၝင္း သံုးေသာင္းခၾဲ အခမဲ့ ထုတ္ေပးေတာ့မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ရခိုင္ဴပည္နယ္ထဲက ႟ိုဟင္ဂဵာေတၾကို တရားဝင္ အသိအမႀတ္ဴပႂေရးမႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ပုူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မႁ ေဴခလႀမ္း႒ကီး တရပ္ပၝပဲ လိုႛ UNHCR ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္း႒ကီးက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လနဲႛ ဇၾန္လအတၾင္း ယာယီမႀတ္ပံုတင္ အတၾက္ လူေပၝင္း သံုးေသာင္းေကဵာ္ မႀတ္ပံုတင္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚက UNHCR ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ ေယာင္း ဖရန္ဆၾာ ဒူရီယိုက ေဴပာပၝတယ္။ ေလ႖ာက္ထားသူ အားလံုး သံုးေသာင္းခၾဲဟာ ဳသဂုတ္လကုန္မႀာ ယာယီ မႀတ္ပံုတင္ကဒ္ဴပားေတၾ ရဳကပၝလိမ့္မယ္၊ ေနာက္ထပ္လည္းအမဵား႒ကီး လာပၝဦးမယ္လိုႛလည္း သူက ဆိုပၝတယ္။

ဒီပဏာမ ေဆာင္႟ၾက္မႁအတၾက္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ေဒၞလာ ၇သိန္းနီးပၝး ကဵခံမႀာဴဖစ္႓ပီး UNHCR က ဓာတ္ပံုဆရာ၊ မိတၨႃကူးစက္ နဲႛ ပလပ္စတစ္ေလာ္း စက္ေတၾ ေထာက္ပံ့မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ UNHCR ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ပၝဝင္တဲ့ မႀတ္ပံုတင္ အဖၾဲႚဟာ ႟ိုဟင္ဂဵာေတၾ ယာယီမႀတ္ပံုတင္ အခမဲ့ ေလ႖ာက္ထားႎိုင္တဲ့ ရခိုင္ေကဵး႟ၾာေတၾဆီကို လႀည့္လည္ သၾားေရာက္ဳကမႀာပၝ။

ဒၝဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ႎိုင္ငံမဲ့႓ပီး မဲေပးပိုင္ခၾင့္ဆံုး႟ံႁးးေနတဲ့ မူစလင္လူနည္းစုေတၾရဲ့ အတိဒုကၡကို သက္သာရာရေရးအတၾက္ UNHCR ရဲ့ ငၝးႎႀစ္ဳကာ အားထုတ္႒ကိႂးပမ္းမႁ ရလဒ္ပၝပဲလိုႛ ဇူလိုင္ ၂၄ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံ UNHCR ေဳကညာခဵက္မႀာေဖာ္ဴပထား ပၝတယ္။ ဒၝ့ဴပင္လည္း ရခိုင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းမႀာ မူစလင္ေတၾဟာ လူဦးေရရဲ့ ၇၆ရာႎႁန္း ရႀိေပမဲ့ အစိုးရက သူတိုႛကို ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္ အသိအမႀတ္မဴပႂပဲ ရခိုင္ဴပည္နယ္မႀာ ေနထိုင္သူေတၾအဴဖစ္သာ သတ္မႀတ္ခဵင္ေဳကာင္း၊ ဘာေဳကာင့္လဲဆိုေတာ့ အစိုးရကသူတိုႛကို တိုင္းဴပည္ရဲ့ ဘယ္ေနရာမဆိုမႀာ ေနထိုင္ခၾင့္မဴပႂခဵင္လိုႛဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ရခိုင္ဴပည္နယ္ထဲက ႟ိုဟင္ဂဵာ ရႀစ္သိန္းေလာက္ထဲမႀာ ႎႀစ္သိန္းေလာက္မႀာ အမဵိႂးသား မႀတ္ပံုတင္ လိုအပ္ေနတယ္လိုႛ UNHCR ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္က ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲ့ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံသားဥပေဒကေတာ့ ႟ိုဟင္ဂဵာေတၾကို တိုင္းရင္းသား ဒၝမႀမဟုတ္ ႎိုင္ငံသားအဴဖစ္ အသိအမႀတ္ဴပႂထားဴခင္း မရႀိပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔