အေမရိကန္သမတကေတာ္၏ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္း

2006-09-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အထိန္းသိမ္းခံ� ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို� ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ� ဴမန္မာ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို အေမရိကန္ သမတ ကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္က စက္တင္ဘာ ၁၉ရက္၊ အဂႆၝေနႛက ေတာင္းဆိုလိုက္႓ပီး ဴမန္မာ စစ္ အစိုးရကို ဴပစ္တင္႟ႁတ္ခဵတဲ့ အဆိုကို အဴမန္ဆုံးထုတ္ဴပန္ဖိုုႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီကို တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေကာင္းမၾန္တဲ့ ေဴဖရႀင္းခဵက္ တရပ္ ရရႀိဖိုႛ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုဟာ� လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီအဖၾဲႛက တဴခား အဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ ႒ကိႂးစားပမ္းစား ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္လိုႛ ကမႝာ့ႎိုင္ငံ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ေဆၾးေႎၾးေနဳကတဲ့ ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံရဲ့ ဴပင္ပမႀာ ကဵင္းပတဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရး ေဆၾးေႎၾးတဲ့ စကားဝိုင္းမႀာ မစၤက္ ဘုရႀ္ ကေဴပာသၾားပၝတယ္။ စကားဝိုင္းမႀာ သံတမန္ေတၾ ဴမန္မာ့ အေရး က႗မ္းကဵင္သူေတၾ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာ့ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံ တခဵိႂႚက ဆန္ႛကဵင္တဲ့တိုင္ ဴမန္မာ့အေရး ထည္ႛသၾင္းေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရး ေကာင္စီက မဳကာခင္က လက္ခံခဲ့ပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾဟာ တသံတည္း ထၾက္ဖိုႛ တကယ့္ကို အေရး႒ကီးပၝတယ္လိုႛ မစၤက္ဘုရႀ္က ေဴပာပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အေဴပာင္းအလဲ ဴဖစ္ဖိုႛ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛတာဟာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ဴဖစ္တယ္လိုႛ အေမရိကန္က ယူဆထား႓ပီး တခဵိႂႚ ႎိုင္ငံေတၾက နအဖ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးေရးကို လိုလားဳကပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ အေထၾေထၾ ညီလာခံမႀာ� အေမရိကန္ သမတ ေဂဵာ့ခဵ္ ဘုရႀ္ရဲ့ ႎႀစ္ပတ္လည္ မိန္ႛခၾန္းကို ဳကားနာ႓ပီး �မိနစ္ အနည္းငယ္မႀာ မစၤက္ဘုရႀ္ဟာ ကုလသမဂၢ ေအာက္ထပ္ ေဴမတိုက္ခန္းမႀာ ဴမန္မာ့အေရး တံခၝးပိတ္ ေဆၾးေႎၾးတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို သံတမန္ေတၾ ဴမန္မာ့ အေရး က႗မ္းကဵင္သူေတၾနဲႛ ဖိတ္ဳကားထားသူေတၾ စုစုေပၝင္း ေဴခာက္ဆယ္ေကဵာ္ေလာက္ တက္ေရာက္ပၝတယ္။ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲကို တက္ေရာက္ သတင္းယူတဲ့ RFA ဝိုင္းေတာ္သား ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက မစၤက္ဘုရႀ္ရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝကေတာ့ ကုလသမဂၢ ဌာနခဵႂပ္မႀာ ဴပႂလုပ္တဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ �အေမရိကန္ သမတ ကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ေဴပာဳကားခဲ့တာေတၾကို �ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းကတင္ဴပခဲ့တာပၝ။ ဒီေဆၾေႎၾးပၾဲ အေဳကာင္းကိုပဲ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းကို ေမးဴမန္းတာကိုလည္း ဆက္လက္ နားဆင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ သမတကေတာ္ ေလာ္ရာ ဘုရႀ္ဦးစီးတဲ့ ဴမန္မာ့ အေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္း အေဳကာင္း ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းကို ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေမးဴမန္းထားတာကို တင္ဴပခဲ့တာပၝ။ ဒီ ေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေဝးေရာက္ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႚ အဖၾဲႚဝင္ ဝန္႒ကီး ဦးဘိုလႀတင့္ရဲ့ အဴမင္ကို RFAမႀ ေဒၞစန္းစန္းတင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔