ေရကာတာတည္ေဆာက္သည့္ တ႟ုတ္ကုမၯဏီမဵားအေပၞ စည္းမဵဥ္းသတ္မႀတ္ေရး

2007-12-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

salween_dam_150px.jpg
ဴမန္မာဴပည္ထဲတၾင္ သံလၾင္ဴမစ္ဟု ေခၞတၾင္သည့္ တ႟ုတ္ဴပည္မႀ ႎူးဂဵန္ဴမစ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ သံလၾင္ဴမစ္ေပၞတၾင္ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ေဒသမႀာ အ႒ကီးဆံုးဴဖစ္လာမည့္ လ႖ပ္စစ္မီဂၝဝပ္ ၇,၁၀၀ ထုတ္လုပ္ႎိုင္သည့္ တာဆန္း ေရကာတာ စီမံကိန္းကိုလည္း တ႟ုတ္ ကုမၯဏီမဵား တည္ေဆာက္ေနပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတၾမႀာ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ တ႟ုတ္ကုမၯဏီေတၾ အတၾက္ လုိက္နာရမဲ့ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾ သတ္မႀတ္ဴပဌာန္းေပးဖုိႛ လူ ၅ေသာင္းေကဵာ္က လက္မႀတ္ေရးထုိး႓ပီး တ႟ုတ္အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိလုိက္ဳကပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာဴပည္တၾင္းအဖၾဲႚအစည္း ၉၈ခုနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ အဖၾဲႚအစည္း ၂၄ခုတုိႛက လူေပၝင္း ၅ေသာင္း ေကဵာ္ ပၝဝင္လက္မႀတ္ ေရးထုိး ေတာင္းဆုိထားတဲ့စာကုိ တ႟ုတ္အစုိးရထံ ေပးပုိႛလုိက္တာဴဖစ္တယ္လုိႛ BRN လုိႛေခၞတဲ့ ဴမန္မာဴမစ္မဵား ကၾန္ရက္အဖၾဲႚက ဒီဇင္ဘာ ၃ရက္ေနႛ ရက္စဲၾနဲႛ သတင္းထုတ္ဴပန္ပၝတယ္၊၊

တ႟ုတ္ကုမၯဏီ အနည္းဆံုး ၁၀ခုေလာက္ဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ငၝးႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေရအား လ႖ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ၂၀ေလာက္မႀာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဳကေဳကာင္း၊ ဒီစီမံကိန္းေတၾထဲမႀာ အေရႀႚေတာင္အာရႀ ေဒသမႀာ အ႒ကီးဆံုးဴဖစ္လာမဲ့ လ႖ပ္စစ္မီဂၝဝပ္ ၇၁၀၀ ထုတ္လုပ္ႎိုင္တဲ့ သံလၾင္ဴမစ္ေပၞက တာဆန္း ေရကာတာ စီမံကိန္းလည္း တခုအပၝအဝင္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေရးသားထားပၝတယ္၊၊

ဒီစီမံကိန္းေတၾအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမႀာ ပၾင့္လင္းဴမင္သာမႁလံုး၀မရႀိတဲ့အဴပင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းကဵင္နဲႛ လူမႁေရး ထိခုိက္မႁအေပၞ စူးစမ္းေလ့လာမႁဴပႂလုပ္တာေတၾ၊ ေဒသခံဴပည္သူေတၾကုိ ႒ကိႂတင္အသိေပး အေဳကာင္းဳကားတာေတၾ မရႀိ္ခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒီစီမံကိန္းလုပ္ငန္း အမဵားစုဟာ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတၾနဲႛ ပဋိပကၡဴဖစ္ပၾားရာေဒသေတၾမႀာ ရႀိ႓ပီး စစ္အစုိးရတပ္ဖၾဲႚေတၾရဲ့ စနစ္တကဵ လူႛအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကုိ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ခံလာခဲ့ရတဲ့နယ္ေဴမေတၾ ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ တ႟ုတ္ဴပည္တၾင္းက ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတၾကို တ႟ုတ္အစုိးရ စည္းမဵဥ္း စည္းကမ္းေတၾ ခဵမႀတ္ဴပဌာန္းေပးထားတာကုိ အသိအမႀတ္ဴပႂေဳကာင္း၊ ႎုိင္ငံဴခားတုိင္းဴပည္ေတၾမႀာ ေရကာတာသၾားေရာက္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ တ႟ုတ္ကုမၯဏီေတၾအတၾက္လည္း အလားတူ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္းေတၾ သတ္မႀတ္ဴပဌာန္းေပးဖုိႛ လုိအပ္ေဳကာင္းကုိလည္း ဒီBRN ဴမန္မာဴမစ္မဵား ကၾန္ရက္အဖၾဲႚက ေရးသားတဲ့ ဒီပန္ဳကားခဵက္ထဲမႀာ တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္၊၊

တ႟ုတ္ကုမၯဏီေတၾ တည္ေဆာက္တဲ့ ဆည္ေတၾေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူလူထုဟာ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းကဵင္နဲႛ လူမႁဘ၀ ထိခို္က္ပဵက္စီးမႁေတၾနဲႛ အ႒ကီးအကဵယ္ ရင္ဆုိင္႒ကံႂေတၾႚရဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ဴမန္မာဴမစ္မဵား ကၾန္ရက္အဖၾဲႚက ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာ ဴမစ္မဵား ကၾန္ရက္အဖၾဲႚက တ႟ုတ္အစုိးရထံ စုေပၝင္းလက္မႀတ္ေရးထုိးထားတဲ့စာ ေပးပုိႛလုိက္သလုိပဲ ပေလာင္လူငယ္ ကၾန္ရက္ အုပ္စုကလည္း ‘စစ္ဖိနပ္ေအာက္က’ အမည္ရႀိ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကုိ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊ ဒီအစီရင္ခံစာထဲမႀာ တ႟ုတ္ကုမၯဏီေတၾက ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတၾမႀာ ဴမန္မာစစ္တပ္ကုိ အသံုးဴပႂေနပံုကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔