ေကဵာက္မဵက္ရတနာတင္ပိုႛမႁ ပိတ္ပင္မည့္ဥပေဒဳကမ္း ဆံုးဴဖတ္ဖၾယ္ရႀိ

2007-12-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_auction_200px.jpg
ဴမန္မာ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေလလံပၾဲတခုတၾင္ ေရာင္းခဵမည့္ ေကဵာက္စိမ္း အ႟ိုင္းတံုး တခုကို ဝန္ထမ္းတဦးက စစ္ေဆးဳကည့္႟ႁေနပံု။ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကၾန္ဂရက္ေအာက္လၿတ္ေတာ္ဟာ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မီတီ ဥကၠႉ တၾမ္ လန္းတိုႛစ္ ေရးဆၾဲတင္ဴပခဲ့တဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ ရတနာေတၾတင္ပိုႛေရာင္းခဵမႁကို တားဆီးပိတ္ပင္မဲ့ ဥပေဒမူဳကမ္းကို ဒီရက္သတၨပတ္အတၾင္း ဆံုးဴဖတ္ အတည္ဴပႂဖၾယ္ရႀိပၝတယ္။

ဒီဥပေဒမူဳကမ္းကိုေရးဆၾဲတင္ဴပခဲ့တဲ့ မစၤတာတၾမ္လန္းတိုႛစ္က အခုလို ႎိုင္ငံတကာလူႛအခၾင့္အေရးေနႛ အခၝသမယမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံစစ္အစိုးရကို တိုက္႟ိုက္ထိခိုက္မဲ့ ပိတ္ဆိုႛအေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္မႁေတၾကို ႎႀစ္ႎႀစ္ကာကာ အားေပးေထာက္ခံဳကဖိုႛ သူႛရဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတၾကို တနလႆာေနႛက တိုက္တၾန္း လိုက္ပၝတယ္။ ဆက္လက္႓ပီး ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလက ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူသတ္စစ္အစိုးရဟာ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းနဲႛ လက္နက္မဲ့ ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတဲ့ ကိုယ့္ဴပည္သူေတၾကို ယံုႎိုင္စရာမရႀိေလာက္ေအာင္တဲ့ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ဴဖတ္႟ိုက္ႎႀက္ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးႎိုဘယ္ဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္း စုဳကည္ အပၝအဝင္ ေထာင္နဲႛခဵီတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးသူရဲေကာင္းေတၾဟာ အခုထိ ထိန္းသိမ္းခံရ၊ ႓ခိမ္းေဴခာက္ခံေနဳကရတုန္းပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ သူကေဴပာဆိုခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးေတာ့လည္း စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းဴပည္ရဲ့ သဘာဝ သယံဇာတေတၾ- အထူးသဴဖင့္ ေရနံနဲႛ ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾကို ေရာင္းခဵ႓ပီး ကိုယ့္ဴပည္သူကို ဖိႎႀိပ္တဲ့ေနရာမႀာ သံုးစၾဲေနပၝတယ္၊ ဴပည္သူေတၾမႀာလည္း ဆင္းရဲမၾဲေတလႀပၝ႓ပီ၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေနနဲႛဒီ လူဆိုးလူမိုက္ေတၾကို ဆန္ႛကဵင္ေဳကာင္းဴပသဖိုႛအတၾက္ သူတိုႛကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲႛ တိုက္႟ိုက္ထိခိုက္မဲ့ ေငၾေဳကး ပိတ္ဆိုႛဴဖတ္ေတာက္ေရးကို ေအာက္လၿတ္ေတာ္က ေဆၾးေႎၾး ဆံုးဴဖတ္ပၝေတာ့မယ္လိုႛ မစၤတာ တၾမ္လန္းတိုႛစ္ကေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

သူႛရဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံထၾက္ ေကဵာက္မဵက္ရတနာပိတ္ဆိုႛေရးဥပေဒမူ႓ကမ္းကို ေအာက္လၿတ္ေတာ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးရာေကာ္မီတီက ေအာက္တိုဘာလမႀာ အတည္ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ လၿတ္ေတာ္မႀာ ဒီဥပေဒ အတည္ဴဖစ္သၾားမယ္ဆိုရင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကထၾက္တဲ့ ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုထဲကို တိုက္႟ိုက္ တင္ပိုႛေရာင္းခဵတာေတၾကို ပိတ္ပင္မဲ့အဴပင္၊ ဒီဥပေဒကို ေရႀာင္ကၾင္းႎိုင္ဖိုႛ တဴခား ဳကား ႎိုင္ငံေတၾကတဆင့္ တင္သၾင္းတာမဵိႂးေတၾကိုလည္းမ လုပ္ႎိုင္ေအာင္ တာဆီးမႀာပၝ။ အဲဒၝအဴပင္ လူထုကို အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ရာမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူေတၾကိုလည္း အေမရိကန္ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္မႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဲသလိုပဲ အေမရိကန္အစိုးရ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကလည္း တနလႆာေနႛမႀာ ကဵေရာက္ခဲ့တဲ့ ၅၉ ႎႀစ္ ေဴမာက္ ကုလသမဂၢ ႎိုင္ငံတကာလူႛအခၾင့္အေရးေနႛမႀာ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီေဳကညာခဵက္မႀာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုဟာ ကမႝာတဝန္းက ကိုယ့္ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ဴပည္သူေတၾရဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾကို ကာကၾယ္ဖိုႛ အတၾက္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ ေႎႀာက္ယႀက္ခံရ၊ ႟ိုက္ႎႀက္ခံရ၊ ဖမ္းဆီးခံရ၊ ေနာက္ဆံုး အသတ္ခံရမဲ့ေဘးကိုေတာင္ အမႁမထားပဲ အေဴခခံ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ကာကၾယ္ခဲ့ဳကသူေတၾရဲ့ ဴမင့္ဴမတ္တဲ့ေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ေတၾကို အသိအမႀတ္ဴပႂ႓ပီး အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု ဟာ အဲဒီ သူရသတၨိနဲႛဴပည့္စံုသူေတၾနဲႛအတူ စည္းလံုးညီညၾတ္စၾာ ရပ္တည္ေနပၝေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔