စီးပၾားေရးပိုမိုတင္းကဵပ္မႁ စစ္အစိုးရအေပၞ အနည္းအကဵဥ္းသာထိခိုက္

2007-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

tay_za_air_bagan_200px.jpg
ခရီးသည္ ဦးေရကဵဆင္းမႁေဳကာင့္ အဲယားပုဂံ၏ စင္ကာပူ ခရီးစဥ္မဵားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရ႓ပီးေနာက္ ႎိုဝင္ဘာ ၅ရက္ေနႛက ကဵင္းပခဲ့ေသာ အဲယားပုဂံ ေလေဳကာင္းလိုင္း၏ သံုးႎႀစ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ အခမ္းအနားတၾင္ အဲယားပုဂံ ကုမၯဏီ ဥကၠႉ ဦးေတဇ(ပံု)က အေမရိကန္၏ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူမႁကို ဴပစ္တင္ ေဝဖန္ခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီေရး ဆႎၬဴပသူေတၾကို အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲအ႓ပီး အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾက ဴမန္မာစစ္အစိုးရေပၞ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမႁေတၾ ပိုမိုတင္းကဵပ္လိုက္တာဟာ စီးပၾားေရးမႀာ တိုက္႟ိုက္ထိခိုက္မႁ အနည္းငယ္ပဲရႀိတယ္လိုႛ IMF ႎိုင္ငံတကာ ေငၾေဳကးရန္ပံုေငၾ အဖၾဲႚ ႎႀစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

အားလံုးဴခံႂဳကည့္လိုက္ရင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ ထိခိုက္တာက အနည္းအကဵဥ္းပဲရႀိပၝတယ္။ ဘာေဳကာင့္ဆိုရင္ ပိတ္ဆိုႛ ဒဏ္ခတ္မႁေတၾက နဂိုကတည္းကရႀိေန႓ပီး ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတာကလည္း ကုန္သၾယ္ေရးကၸက အစိတ္အပိုင္းငယ္ေလးပဲ ဴဖစ္ေနလိုႛပၝလိုႛ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး IMF အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

စီးပၾားေရးကၸတခုလံုးမႀာ ထိခိုက္တာနည္းပၝးေပမဲ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းနဲႛ အထည္ခဵႂပ္လုပ္ငန္းေတၾလို အလုပ္သမားကိုအားဴပႂရတဲ့ လုပ္ငန္းေတၾမႀာေတာ့ ထိခိုက္တာရႀိတယ္လိုႛ သံုးသပ္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

စက္တင္ဘာလ ဆႎၬဴပပၾဲကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္႓ဖိႂခၾဲရာက လူ အနည္းဆံုး ဆယ့္ငၝးေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္း ေပၞလာဴပိီးတဲ့ေနာက္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ အီးယူနဲႛ တဴခားအေနာက္ႎိုင္ငံေတၾက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ကုန္သၾယ္ေရးနဲႛ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႀုဆိုင္ရာေတၾမႀာ ပိုမိုတင္းကဵပ္လိုက္ပၝတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ ဴပင္သစ္ပိုင္ Total လို အေနာက္ႎိုင္ငံကုမၯဏီတခဵိႂႚကေတာ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို စီးပၾားေရးအရ အေရးယူဖိုႛ ဴငင္းဆန္႓ပီး အဲဒီလိုလုပ္ရင္ အေဴခအေန ပိုဆိုးလာ႟ံုပဲ ရႀိမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ သဘာဝဓာတ္ေငၾႚတိုးဴမၟင့္ေရာင္းခဵရာက ႎိုင္ငံဴခားဝင္ေငၾ ႎႀစ္ဆတိုး႓ပီး ေဒၞလာသန္းႎႀစ္ေထာင္ ရရႀိတယ္လိုႛ IMF အစီရင္ခံစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။ ဒီလို သဘာဝပစၤည္းေတၾ ႔ကယ္ဝေပမဲ့ ဴပည္သူ ၅၆သန္းဟာ အာရႀတိုက္က အဆင္းရဲဆံုးလူေတၾထဲမႀာ ပၝဝင္တယ္လိုႛလည္း ေထာက္ဴပပၝတယ္။

စီးပၾားေရးတိုးတက္မႁဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္က ၁၂ရာခိုင္ႎႁန္းေကဵာ္ တိုးတက္တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရက တရားဝင္ ထုတ္ဴပန္ထား႓ပီး ဒီေလာက္ ဴဖစ္ႎိုင္တဲ့ပံုမေပၞဘူး ၇-ရာခိုင္ႎႁန္း ေလာက္သာ တိုးတက္မယ္လိုႛ IMF က ခန္ႛမႀန္းပၝတယ္၊၊

စစ္အစိုးရရဲ့ ငၝးႎႀစ္စီမံကိန္းအရ ၂၀၁၀ခုမႀာ စီးပၾားေရးတိုးတက္ႎႁန္း ၁၀ရာခိုင္ႎႁန္းေကဵာ္ ရႀိမယ္မႀန္းထားေပမဲ့ လာမဲ့ႎႀစ္မႀာ ၅ရာခိုင္ႎႁန္းခၾဲ ေလာက္ တိုးတက္ႎိုင္တယ္လိုႛ IMFက ေဟာကိန္းထုတ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔