သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မဵားအဖဲၾႛ (ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ဌာနခဲၾ) ဖဲၾႛစည္း

2007-12-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

U_PyinNya_150px.jpg
သာသနာဥေသ႖ာင္အဖၾဲႚ၊ ဥကၠဌ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရား႒ကီး ဦးပညာဝံသ။ (Photo: RFA)

ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ရႀိတဲ့ သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁေတၾကုိ ေထာက္ခံ ပၝဝင္တဲ့ အေနနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ရႀိတဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္ ေတၾစုစည္း႓ပီး သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ရဟန္းေတာ္မဵားအဖဲၾႛ (ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ဌာနခဲၾ)ကုိ ဖဲၾႚစည္းလုိက္ေဳကာင္း သက္ဆိုင္ရာရဟန္းေတာ္မဵားက ေဳကဴငာလိုက္ပၝတယ္။

လၾန္ခဲ့တဲ့လပုိင္းေတၾကတည္းက ဥေသ႖ာင္ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္ခဲ့႓ပီး သူတုိႚရဲႚ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရတဲ့အတၾက္ အခုလုိ သာသနာ့ ဥေသ႖ာင္အဖဲၾႚ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ဌာနခဲၾကုိ ဖဲၾႚႎုိင္ခဲ့တာဴဖစ္ေဳကာင္း အဖဲၾႚရဲႚ ေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိတဲ့ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္တပၝးဴဖစ္သူ အရႀင္ေမဂိရက မိန္ႛဳကားပၝတယ္။

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ အေဴခစုိက္တဲ့ ဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္ ၆၄ ပၝးပၝဝင္႓ပီး၊ ဦးေဆာင္အဴဖစ္ အမႁေဆာင္ဆရာေတာ္ ၉ ပၝးနဲႚ ဖဲၾႚစည္းထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခဵ႓ပီး ညႀင္းပန္းႎႀိပ္ စက္တာေတၾကုိလည္း ကန္ႚကၾက္ ရႁတ္ခဵေဳကာင္းနဲႚ သာသနာကုိ အခုလုိ ေစာ္ကားဖဵက္ဆီးေနတာေတၾကုိလည္း ကာကၾယ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႚ ဆရာေတာ္က မိန္ႚဆုိပၝတယ္။

အခုဖဲၾႚစည္းလုိက္တဲ့ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖဲၾႚ ဘဂႆလားေဒရႀ္ အေနနဲႚ သာသနာ့ ဥေသ႖ာင္အဖဲၾႚ အဖဲၾႚခဵႂပ္မႀ ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခဵက္ေတၾနဲႚ အညီလုိက္ပၝ လုပ္ေဆာင္သၾား မႀာဴဖစ္သလုိ၊ ႎုိင္ငံတကာလႁပ္ရႀားမႁေတၾ အပၝအဝင္၊ သာသနာ့ ဥေသ႖ာင္ အဖဲၾႚ႒ကီးရဲႚ လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္မႁေတၾကုိလည္း လုိက္ပၝလုပ္ေဆာင္ သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႚ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ အရႀင္ေမဂိရက ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လပုိင္းေတၾက အေမရိကန္ႎုိင္ငံေရာက္ မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ၊ ပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာဝံသတုိႛ ဦးေဆာင္႓ပီး အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ သာသနာ့ ဦးေသ႖ာင္အဖဲၾႚ႒ကီးကုိ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔