စကႆာပူနဲႛ အဆက္အသၾယ္ရႀိတဲ့ ကုမၯဏီ ၃ ခု ေနာက္ဆံုး အေရးယူမႁမႀာပၝဝင္

2007-10-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

air_bagan_200px.jpg
အဲယားပုဂံ လီမိတက္၏ ဥကၠႉ ဦးေတဇကို ဒုတိယေဴမာက္ အဲယားဘတ္စ္ A310-200 ဂဵက္ေလယာဥ္႒ကီး ေရႀႚတၾင္ ဴပံႂး႟ၿင္စၾာ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၏ လက္ရင္း လူယံုဴဖစ္ေသာ ဦးေတဇသည္ လက္နက္ အေရာင္းအဝယ္၊ ကန္ထ႟ိုက္ လုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႎႀင့္ ခရီးသၾားလာေရး လုပ္ငန္းစသည္တိုႛဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အထင္ရႀားဆံုး လုပ္ငန္းရႀင္တဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၞ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုရဲႛ အသစ္ခဵမႀတ္လိုက္တဲ့ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆိုႛမႁအရ နာမည္ပဵက္စာရင္းဝင္ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္း ၇ ခုထဲမႀာ စကႆာပူနဲႛ အဆက္အသၾယ္ အခိုင္အမာရႀိတဲ့ ကုမၯဏီ ၃ ခု ပၝဝင္ေနပၝတယ္။

အဲဒီကုမၯဏီကေတာ့ Pavo ကုမၯဏီလီမိတက္၊ Air Bagan ကုမၯဏီလီမိတက္နဲႛ ထူး ကုမၯဏီလီမိတက္တိုႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ဒီကုမၯဏီေတၾဟာ စကာႆပူႎိုင္ငံမႀာ အေဴခစိုက္တာရႀိသလို၊ စကႆာပူနဲႛ အခိုင္အမာ ဆက္ႎၾယ္ေနတာလဲ ရႀိပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ေသာဳကာေနႛက ေဳကညာခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ပိတ္ဆိုႛမႁဟာ စစ္အစိုးရနဲႛ ပတ္သက္မႁရႀိတဲ့ အဖၾဲႛအစည္းေတၾကို ပစ္မႀတ္ထား႓ပီး ပံုေဖၞ ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ သူတိုႛအေနနဲႛ စစ္အစိုးရကိုဖိအားေပးဘိုႛ အေမရိကန္က ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။

ဘန္ေကာက္႓မိႂႛမႀာရႀိတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္ မစၤတာေဒ့ဗ္ မသီဆန္က အခုအခဵိန္ဟာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက အခုလိုမဵိႂး တခုခုလုပ္ရမယ့္ အခဵိန္ပၝ၊ ဒၝဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ အကဵိႂးစီးပၾား ထိခိုက္ဘိုႛ သက္သက္ေလာက္သာ မကပၝဘူး၊ စကႆာပူကိုလည္း လႀန္ႛႎိႁးလိုက္တာပၝလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့လက Air Bagan ကုမၯဏီလီမိတက္က စကႆာပူကို သူႛရဲႛ ဒုတိယ ႎိုင္ငံတကာ ေလေဳကာင္းလိုင္းအဴဖစ္ ေဴပးဆၾဲခဲ့ပၝတယ္။ အေမရိကန္ သမတ မစၤတာဘၾတ္ရ္ႀ ေဳကညာခဲ့တဲ့ နာမည္ပဵက္ စာရင္းဝင္ လူပုဂၢိႂလ္ ၁၁ ေယာက္ စာရင္းသစ္ထဲမႀာ Air Bagan ေလေဳကာင္းလိုင္းရဲႛ ဥကၠဌဴဖစ္သူ ဦးေတဇ ပၝဝင္ဴခင္းမရႀိပၝဘူး။ Air Bagan ကုမၯဏီနဲႛ တဴခားနာမည္ပဵက္ စာရင္းဝင္ ကုမၯဏီႎႀစ္ခုဟာ စကႆာပူရဲႛ စီးပၾားေရး အခဵက္အဴခာ ရပ္ကၾက္တခုက အေဆာက္အဦတခုရဲႛ ၂၄ ထပ္မႀာ ရံုးခန္းဖၾင့္ လုပ္ကိုင္ေနဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ ေဘးနားနီးခဵင္း ရံုးခန္းေတၾကေတာ့ ဒီကုမၯဏီေတၾမႀာ လူေတၾဝင္ထၾက္ သၾားလာေနတာ ေတၾႛရေပမယ့္ ဘာလုပ္ငန္းေတၾ လုပ္ကိုင္ေနမႀန္း မသိပၝဘူးလိုႛဆိုဳကပၝတယ္။ Pavo ကုမၯဏီကို ဖုန္းေခၞရင္၊ အီးေမးပိုႛရင္လဲ ခဵက္ဴခင္း အေဳကာင္းဴပန္တာမဵိႂး မရႀိဘူးလိုႛသိရပၝတယ္။ Pavo Trading ကုမၯဏီဟာ ထူး ကုမၯဏီအုပ္စုေတၾနဲႛ ညီအမကုမၯဏီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀာ စတင္တည္ေထာင္ေဳကာင္း၊ အဲဒီကုမၯဏီရဲႛ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။ ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး တစံုတရာေဴပာဆိုႎိုင္သူ စကႆာပူအစိုးရ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ တစံုတေယာက္နဲႛမႀ ဆက္သၾယ္လိုႛ မရေသးေဳကာင္း AFP သတင္းကေဖၞဴပပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔