ႎႀစ္ပတ္အတၾင္း အရပ္သားဳကားဴဖတ္အစိုးရဖၾဲႚစည္းမည္ဟု ထိုင္းဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဴပာဳကား

2006-09-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Sonthi_Maung_Aye_200px.jpg
ထိုင္းဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီသည္ အာဏာမသိမ္းမီ ရက္အနည္းငယ္က ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ သၾားေရာက္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္ေလဆိပ္တၾင္ လာေရာက္ ႒ကိႂဆိုေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး ေမာင္ေအးႎႀင့္ လက္ဆၾဲႎႁတ္ဆက္ေနပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ထုိင္းႎုိင္ငံအာဏာသိမ္းမႁကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီ ဘၾန္ယာရတ္ကလင္ကုိ အုပ္ခဵႂပ္မႁ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးေကာင္စီရဲႛ အ႒ကီးအကဲအဴဖစ္ ခန္ႛအပ္လုိက္႓ပီးေနာက္မႀာ ႎႀစ္ပတ္အတၾင္း အရပ္သားဳကားဴဖတ္အစုိးရ ဖၾဲႚစည္းသၾားမယ္လုိႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီက ေဴပာပၝတယ္။

ထုိင္းအာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဆၾန္သီက ႎႀစ္ပတ္အတၾင္း အရပ္သား ဳကားဴဖတ္အစုိးရ ဖၾဲႚစည္းမယ္လုိႛ ေဴပာဆုိလုိက္ေပမဲ့ အဲဒီဳကားဴဖတ္အစုိးရရဲႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဟာ ဘယ္သူဴဖစ္မယ္ဆုိတာေတာ့ အတိအကဵ ေဴပာဆုိဴခင္း မရႀိေသးပၝဘူး။

ဒၝေပမဲ့ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္အသစ္အေနနဲႛ ဒီမုိကေရစီကုိ ခဵစ္ခင္ဴမတ္ႎုိးသူ၊ ဘက္မလုိက္သူဴဖစ္႓ပီး ထုိင္းဘုရင္မင္းဴမတ္ကုိ တုိင္းဴပည္ေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္ ထားရႀိတဲ့သူ ဴဖစ္ရမယ္လုိႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီက ေဴပာပၝတယ္။

ေလာေလာဆယ္မႀာေတာ့ ဗဟုိအုပ္ခဵႂပ္ေရးတရား႟ုံး အ႒ကီးအကဲ အက္ကာရာတၾန္း ခဵႃလာရတ္နဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠဌ အမ္မ္အာရ္ ပရီဒီယာသၾန္း ေဒဗာကုလတုိႛ ႎႀစ္ေယာက္ကုိ ဳကားဴဖတ္အစုိးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ဴဖစ္လာႎုိင္ေဴခရႀိသူမဵားအဴဖစ္ ခန္ႛမႀန္း ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအသစ္ကုိ ေရႀႚႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာလေလာက္မႀာ ကဵင္းပႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္းလည္း ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီက ေဴပာပၝတယ္။

အာဏာသိမ္း ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီ တုိင္းဴပည္ကုိ တရားဝင္ အုပ္ခဵႂပ္ပုိင္ခၾင့္ ရႀိမရႀိဆုိတဲ့ သံသယေတၾ အေစာပို္င္းက ထၾက္ခဲ့ပၝတယ္။ တုိင္းဴပည္အတၾင္း ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ ေရႀႚ႟ႁေသာအားဴဖင့္ ထုိင္းႎုိင္ငံ အတၾင္း ႎုိင္ငံေရးအရ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ ထုိင္းဘုရင္မင္းဴမတ္က အာဏာသိမ္းေခၝင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီကုိ ေထာက္ခံေဳကာင္း ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ဌာနေတၾအားလုံးက ေဳကညာ႓ပီးမႀ သံသယေတၾ ပဵက္ဴပယ္သၾားခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ အာဏာသိမ္းရဴခင္းရဲႛ ေနာက္ကၾယ္မႀာ ဘယ္သူမႀ ပၝဝင္ဴခင္းမရႀိဘဲ သူတုိႛသေဘာနဲႛ သူတုိႛ ဆုံးဴဖတ္႓ပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္လုိႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ထုိင္းဴပည္သူလူထုက အခုလုိ အာဏာသိမ္းဖိုႛ လုိလား ေတာင့္တေနတာက တေဳကာင္း၊ အစုိးရရဲႛ စီမံကၾပ္ကဲမႁေတၾ ညံ့ဖဵင္းေနတာက တေဳကာင္းတုိႛေဳကာင့္ အာဏာ မသိမ္းခင္ ၂ရက္ အလုိမႀာ ႟ုတ္တရက္ဆုံးဴဖတ္႓ပီး အခုလုိ အာဏာ သိမ္းခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီက ေဴပာပၝတယ္။

ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္း မစၤတာ တပ္ခ္စင္နဲႛ အစုိးရအဖၾဲႚက ဝန္႒ကီးေတၾအေနနဲႛ သူတုိႛကုိ ခုခဵိန္မႀာ ရာဇဝတ္မႁနဲႛ တရားစၾဲဆုိထားဴခင္းမရႀိေသးတဲ့အတၾက္ ထုိင္းႎုိင္ငံကုိ ဴပန္လာလုိက လၾတ္လပ္စၾာ ဴပန္လာႎုိင္ေဳကာင္း၊ သူတုိႛကုိ ဥပေဒအရ တရားစၾဲဆုိမယ္ မဆုိဘူး ဆုိတာကေတာ့ သက္ေသခံအေထာက္အထားေတၾအေပၞမႀာ မူတည္ေဳကာင္း ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆၾန္သီက သတိေပးလိုက္ပၝတယ္။

အာဏာသိမ္းမႁအေပၞ ထုိင္းဴပည္သူလူထု ၂၀၀၀ေကဵာ္ရဲႛ သေဘာထားကုိ ဗုဒၭဟူးေနႛက ဆႎၬသေဘာထား ေကာက္ခံဳကည့္ေတာ့ ၈၄ရာခုိင္ႎႁန္းက အာဏာသိမ္းမႁကုိ ေထာက္ခံေဳကာင္း တုန္ႛဴပန္ခဲ့ဳကပၝတယ္။ အဲဒီ ဆႎၬသေဘာထား ေကာက္ခံခဲ့တဲ့အထဲမႀာ ဗန္ေကာက္႓မိႂႛသား ၉၀၀နီးပၝးခန္ႛနဲႛ တဴခား ခ႟ုိင္ေတၾက ေဒသခံ ၁,၀၀၀ေကဵာ္ ပၝဝင္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဆႎၬသေဘာထား ေကာက္ခံခဲ့သူ စုစုေပၝင္းရဲႛ ၇၄ရာခုိင္ႎႁန္းက အခုလုိ အာဏာသိမ္းလုိက္တဲ့အတၾက္ ထုိင္းႎုိင္ငံရဲႛႎုိင္ငံေရးစနစ္ ပုိမုိတုိးတက္ ေကာင္းမၾန္ လာလိမ့္မယ္လုိႛ ထင္ဴမင္ယူဆဳက႓ပီး ကဵန္ ၅ရာခုိင္ႎႁန္းခန္ႛကေတာ့ ပုိဆုိးလာလိမ့္မယ္လုိႛ ယူဆေနဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔