ပင္နဲ႟ိုးအစီရင္ခံစာ အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

2007-12-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

security_forces_200px.jpg
သံဃာႎႀင့္ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲမဵားကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းသည့္ လံုဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ စစ္အစုိးရသည္ တပ္ဖၾဲႚအင္အား အလၾန္အက႗ံသံုး႓ပီး အရပ္သားဴပည္သူမဵားကုိ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့ေဳကာင္း အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန၏ ေဳကညာခဵက္တၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဆုိးဝၝးတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾအေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားတဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးက ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီကုိ တင္သၾင္းလုိက္တာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ အဂႆၝေနႛက ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ ဒီမုိကေရစီလုိလားသူေတၾကုိ စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္ေတၾက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေရး႒ကီးတဲ့ အေသးစိတ္ အခဵက္အလက္ေတၾကုိ မစၤတာ ပင္နဲ႟ုိးရဲ့ အစီရင္ခံစာထဲမႀာ ဴပည့္ဴပည့္စံုစုံ ေဖာ္ဴပထားေဳကာင္း၊ စစ္အစုိးရဟာ တပ္ဖၾဲႚအင္အား အလၾန္အက႗ံသံုး႓ပီး အရပ္သားဴပည္သူေတၾကုိ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒီ႓ဖိႂခၾင္းမႁေတၾေဳကာင့္ အခုထိ ေပဵာက္ဆံုးေနသူေတၾ ရႀိေနဆဲဴဖစ္တဲ့အဴပင္ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ဖိႎႀိပ္မႁေတၾကုိ ဒီကေနႛ အထိ ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ေနဆဲဴဖစ္ေဳကာင္း အေမရိကန္ႎုိင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ဴပင္ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းအေနနဲႛ စစ္အစုိးရကုိ လူႛအခၾင့္အေရး မႀတ္တမ္းေတၾ တုိးတက္ ေကာင္းမၾန္လာေအာင္လုပ္ဖုိႛ အ႒ကိမ္႒ကိမ္တုိက္တၾန္း ေဴပာဆုိခဲ့ေဳကာင္း၊ စစ္အစုိးရဘက္ကေတာ့ အာဏာ ေရရႀည္တည္ဴမဲေရးတခုကလၾဲလုိႛ လူႛအခၾင့္အေရးတုိးတက္ ေကာင္းမၾန္ေအာင္လုပ္ဖုိႛ ဘာအရိပ္လကၡဏာမႀ တံုႛဴပန္မႁ မရႀိခဲ့ေဳကာင္းကုိလည္း ေထာက္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒၝ့ေဳကာင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရတဲ့ ဒီမုိကေရစီလႁပ္ရႀားသူ အားလံုး၊ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလံုးကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ၊ အတုိက္အခံ ဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚေတၾ၊ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚအစည္းေတၾနဲႛ အဓိပၯာယ္ဴပည့္၀႓ပီး အခဵိန္ေဘာင္တခုပၝဝင္တဲ့ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ဖုိႛ မိမိတုိႛအေနနဲႛ ဴမန္မာစစ္အစုးိရကုိ ဆက္လက္႓ပီး ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း သတိေပး ေဴပာဆုိသၾားရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း စသဴဖင့္လည္း အေမရိကန္ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္ မေနႛက ထုတ္ဴပန္ခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝရႀိ ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔