အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနမႀ ရႀစ္ေလးလံုး လူထုအံု႔ကမႁႎႀစ္လည္ ေဳကညာခဵက္

2007-08-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

88_file_photo_200px.jpg
၁၉၈၈ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေနႛက မႎၩေလး႓မိႂႚတၾင္ ယခင္ လူထုဆႎၬဴပပၾဲမဵား၌ ပစ္ခတ္ သတ္ဴဖတ္ခံခဲ့ရသူမဵား၏ ဓာတ္ပံုကို ဴပသေနေသာ ဆႎၬဴပသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန၏ ေဳကညာခဵက္တၾင္ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုမႀာ လူ ၃၀၀၀ေကဵာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု ေဖာ္ဴပထားသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၁၉ႎႀစ္ေဴမာက္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီလူထုအံု႔ကမႁ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနက ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ေဳကညာခဵက္မႀာ- လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၉ႎႀစ္က ေဟာဒီေနႛမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူလူထုဟာ ဒီမိုကေရစီဴပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ဖိုႛ၊ မေတာ္မတရားအုပ္ခဵႂပ္မႁနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို အဆံုးသတ္ဖိုႛအတၾက္ အံု႔ကေတာင္းဆိုခဲ့ဳကပၝတယ္။ လၾတ္လပ္မႁအတၾက္ သူတိုႛေတာင္းဆိုတာေတၾဟာ ရက္ရက္စက္စက္ အဳကမ္းဖက္ ဖိႎႀိပ္ေခဵမႁန္းခံခဲ့ရ႓ပီး ဴပည္သူ ၃,၀၀၀ေကဵာ္ ေသဆံုးခဲ့ရပၝတယ္လိုႛ စတင္ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒီ့ေနာက္မႀာေတာ့ ဖိစီးႎႀိပ္စက္မႁေတၾ အေတာမသတ္ႎိုင္ေအာင္ ရႀိေနေပမဲ့ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁကေတာ့ မဆုတ္မနစ္ ရႀိေနပၝတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆီ အေရာက္လႀမ္းႎိုင္ဖိုႛနဲႛ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾကို ႟ိုေသေလးစားေရးအတၾက္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္မႁအေပၞ က႗ႎု္ပ္တိုႛရဲ့ ႎႀစ္ဴမၟႂပ္ေထာက္ခံမႁဟာ မေသၾမဖည္ စၾဲစၾဲဴမဲဴမဲ ရႀိေနတယ္ဆိုတာကို ဳသဂုတ္လ ၁ရက္ေနႛက ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္က တခဲနက္ အတည္ဴပႂခဲ့႓ပီး သမတ ဘုရႀ္ လက္မႀတ္ေရးထိုး အတည္ဴပႂခဲ့တဲ့ ဴမန္မာလၾတ္လပ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အက္ဥပေဒမႀာပၝဝင္တဲ့ ပိုႛကုန္ ကန္ႛသတ္ထိန္းခဵႂပ္မႁ သက္တမ္းတိုးလိုက္တာက ဴပသေနပၝတယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္လက္႓ပီးေတာ့-ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသား အားလံုးလၿတ္ေပးေရးနဲႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းတဲ့နည္းနဲႛ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္႟ၾက္သူေတၾကို ထိန္းသိမ္းထားတာကို ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ စစ္အစိုးရကို က႗ႎ္ုပ္တိုႛ ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဒီမိုကေရစီလႁပ္ရႀားမႁ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ တိုင္းရင္းသားလူမဵိႂးစုအဖၾဲႚေတၾနဲႛ အစစ္အမႀန္ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ၊ တိုင္းသူ ဴပည္သား အရပ္သားေတၾအေပၞ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္တာေတၾ၊ အဳကမ္းဖက္တာေတၾကို ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူသားခဵင္းစာနာတဲ့ အကူအညီေတၾေပးေနတဲ့ အဖၾဲႚအစည္းေတၾအေပၞ ကန္ႛသတ္ခဵႂပ္ခဵယ္ထားတာေတၾကို ႟ုပ္သိမ္းဖိုႛ က႗ႎု္ပ္တိုႛ ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎႀစ္ႎိုင္ငံ အဴပန္အလႀန္ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ ေကာင္းမၾန္ေရးဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲႛ ဒီလမ္းေဳကာင္းေပၞ ေလ႖ာက္ေန ပၝတယ္ဆိုတာကို ခိုင္ခိုင္လံုလံု လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္႓ပီး ယံုဳကည္ေလာက္တဲ့ ေဴခလႀမ္းေတၾအေပၞ မူတည္ေနပၝတယ္လိုႛ ဳသဂုတ္လ ၈ရက္ မေနႛကထုတ္ဴပန္တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာန ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔