စစ္ဴဖစ္ပၾားရာအရပ္မႀ ကေလးမဵားအေရး ႎိုင္ငံတကာ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္

2006-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
shan_refugees_200px.jpg

စစ္ဴဖစ္ပၾားတဲ့ ေနရာေဒသေတၾမႀာ ကေလးေတၾကို ဒဏ္ရာ အနာတရဴဖစ္ေစတာ၊ မုဒိမ္းကဵင့္တာ၊ ကေလးေတၾကို တပ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းတာစတဲ့ ကိစၤေတၾဟာ လံုးဝ လက္မခံႎိုင္စရာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ႎိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္ေနႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲအ႓ပီးမႀာ ႎိုင္ငံတကာကို ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

ဒၝဟာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡနဲႛ ဴပႍနာေတၾဴဖစ္ေနတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾအားလံုးကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက သတိေပးလိုက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ကုလသမဂၢ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးတပ္ေတၾအေနနဲႛလည္း တာဝန္ေတၾ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႁတာဝန္ေတၾ ထမ္းေဆာင္ရာမႀာ ကေလးသူငယ္ေတၾရဲ့ ကံဳကမၳာကို အဓိကထား စဥ္းစား ကူညီသင့္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

ကေလးစစ္သား အသံုးဴပႂတာ၊ ကေလးေတၾကို သတ္ဴဖတ္တာနဲႛ လိင္မႁကိစၤဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားဴပႂကဵင့္ေတၾ ကဵႃးလၾန္တဲ့ ႎိုင္ငံအစိုးရေတၾနဲႛ သူပုန္အဖၾဲႚအစည္း မႀန္သမ႖ကို ထုတ္ေဖာ္ ေဝဖန္ဖိုႛ၊ ႒ကီးဳကပ္အေရးယူဖိုႛ အဖၾဲႚ ၁၅ ႎိုင္ငံရႀိတဲ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လက ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝတယ္။ ကုလသမဂၢအရာရႀိေတၾ အေနနဲႛလည္း ႎိုင္ငံအေတာ္မဵားမဵားကို ဒီဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို လိုက္နာဖိုႛ၊ ကဵႃးလၾန္ေနတာေတၾ ရပ္တန္ႛဖိုႛ သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးႎိုင္ေစခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီဟာ ကေလးသူငယ္ေတၾအေပၞ ဒီဴပစ္မႁေတၾ ကဵႃးလၾန္သူႎိုင္ငံေတၾနဲႛ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကို ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မႀာ ထည့္သၾင္းထားတဲ့ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႁ ပိတ္ပင္တာနဲႛ တဴခား ပိတ္ဆိုႛအေရးယူတာေတၾလုပ္႓ပီး အဴပစ္ေပး အေရးယူဖိုႛ ပဵက္ကၾက္ေနခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ခိုဖီ အာနန္ရဲ့ အစီရင္ခံစာဟာ စစ္အတၾင္းက ကေလးသူငယ္ေတၾအေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဴပည့္စုံဆံုးအစီရင္ခံစာဴဖစ္ပၝတယ္။

နယူးေယာက္အေဴခစိုက္ လူႛအခၾင့္အေရး ေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚ႒ကီး Human Rights Watch က လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ တင္သၾင္းတဲ့ ၂၀၀၃ အစီရင္ခံစာအရ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အစိုးရရဲ့ ေဖာ္ဴပခဵက္ေတၾနဲႛ ဆန္ႛကဵင္႓ပီး ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းတာေတၾကို ဆက္႓ပီး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာအရ ဴမန္မာစစ္တပ္မႀာ တပ္သား စုေဆာင္းသမ႖ရဲ့ ၃၅ နဲႛ ၄၅ ရာခိုင္ႎႁန္းဟာ ကေလးသူငယ္ေတၾဴဖစ္႓ပီး တပ္သား ၃သိန္း ၅ေသာင္းေကဵာ္မႀာ ၇၀၀၀၀ဟာ ကေလးစစ္သားေတၾဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အသက္ ၁၁ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ကေလးကအစ တပ္ထဲ အဓမၳေခၞေဆာင္႓ပီး ေလ့ကဵင့္ေရးေပးတာ၊ သင္တန္းမႀာ ရက္ရက္စက္စက္ ဆက္ဆံတာနဲႛ ပစၤည္းသယ္ခိုင္းတာ၊ တိုက္ပၾဲမႀာ ပၝဝင္ တိုက္ခိုက္ေစတာေတၾ ဴပႂလုပ္တာေတၾလည္း ရႀိတယ္လိူႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ လူႛအခၾင့္အေရး ေေစာင့္ဳကည့္ေရးအဖၾဲႚ႒ကီးအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာရႀိတဲ့ လက္နက္ကို္င္ အဖၾဲႚအစည္း အားလံုးဟာ ကေလးစစ္သားအသံုးဴပႂေနတာေတၾ ရႀိေနတဲ့အေဳကာင္း၊ စုစုေပၝင္း အဖၾဲႚအစည္းအားလံုးမႀာရႀိတဲ့ ကေလးစစ္သားအေရးအတၾက္ဟာ ၇၀၀၀ ခန္ႛရႀိတယ္လိုႛလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကုလသမ၈ၢ စာရင္းဇယားေတၾအရ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ႎႀစ္အတၾင္းမႀာ ကေလးသူငယ္ ၂ သန္းခန္ႛဟာ လက္နက္္ကိုင္ ပဋိပကၡနဲႛ ေသဆံုးခဲ့ဳကရ႓ပီး ၆သန္းေကဵာ္ဟာ မသန္မစၾမ္းေတၾဴဖစ္ခဲ့ရပၝတယ္။ ကေလးစစ္သားေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အဓိက ဴပႍနာတရပ္ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတၾေဳကာင့္ ပညာေရးသင္ဳကားခၾင့္၊ အလုပ္အကိုင္ နဲႛ အနာဂတ္ေတၾ ပဵက္ဴပားရတာဴဖစ္႓ပီး ပဋိပကၡ႓ပီးသၾားရင္လည္း တပ္သားစုေဆာင္းတာပဲ ဴပန္စုေဆာင္းခံရတာမဵိႂး ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔