ဗန္းေမာ္တကၠသုိလ္ အေဝးသင္ေကဵာင္းသားမဵားအေပၞ စည္းကမ္းတင္းကဵပ္

2008-01-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_peacock_flg_200px.jpg
စက္တင္ဘာ လူထုလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ သံဃာမဵားႎႀင့္အတူ ေကဵာင္းသားမဵားလည္း ပူးေပၝင္း ပၝဝင္သည့္ အထိမ္းအမႀတ္ ခၾပ္ေဒၝင္းအလံကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ စီတန္း လႀည့္လည္ပၾဲတခုတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ တကၠသုိလ္မႀာ အခုအခၝ အေဝးသင္ စာေပးစာယူေကဵာင္းသားေတၾ ေကဵာင္းတက္ေနတဲ့ အခဵိန္ဴဖစ္ပၝတယ္၊ အဲဒီလို ေကဵာင္းတက္တဲ့အခၝ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ မနက္ေကဵာင္းတက္ခဵိန္ကေန ေကဵာင္းဆင္းခဵိန္အထိ အဴပင္ထၾက္ခၾင့္မရႀိပဲ ေကဵာင္းထဲမႀာပဲ ေနထိုင္ရပၝတယ္၊ အဲဒီလိုစည္းကမ္းတင္းကဵပ္လၾန္းတာေဳကာင့္ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ အခက္အခဲ အခဵိႂႚရႀိေနတယ္လိုႛလည္း ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္ဟာ ႓မိႂႚရဲ့ ေဴမာက္ဘက္ အရပ္မႀာတည္ရႀိ႓ပီးေတာ့ အေဝးသင္တက္တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ သံုးသုတ္ခၾဲ႓ပီးေတာ့ ေကဵာင္းတက္ဳကတာဴဖစ္ပၝတယ္၊ ပထမအသုတ္နဲႛ ဒုတိယအသုတ္က ေဴဖဆိုသၾား႓ပီးေတာ့ အခုအခၝ ေနာက္ဆံုးအသုတ္အေနနဲႛ သမိုင္းဘာသာရပ္ အထူးဴပႂနဲႛ တက္ေနတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾပဲ ကဵန္ေတာ့တယ္လိုႛ ဗန္းေမာ္က ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။ အခုအခၝ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ ေကဵာင္းတက္တဲ့အခၝ စည္းကမ္းတင္းကဵပ္ေနတဲ့အေဳကာင္း ေဒသခံကခဵင္လူငယ္တေယာက္က ေဴပာဴပရာမႀာ

ေဒသခံကခဵင္လူငယ္။ ။ “ကဵပ္တယ္ဆိုတာက လက္မႀတ္ထိုးရတယ္၊ လက္မႀတ္ထိုး႓ပီးရင္ ေကဵာင္းသားေတၾက ဝင္႓ပီဆိုရင္ ဴပန္ထၾက္လိုႛ မရေတာ့ဘူး ထၾက္႓ပီဆိုရင္လည္း ဴပန္ဝင္လိုႛ မရေတာ့ဘူး၊ စာေပးစာယူေကဵာင္းသားေတၾေရာ ေတၾေရာ ေဒးတက္တဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾေရာ အထူးတင္းကဵပ္တယ္ အထက္က အမိန္ႛအေနနဲႛ ေကဵာင္းဆရာေတၾကတဆင့္ ဳကပ္မတ္႓ပီးေတာ့မႀ အဲဒီဟာကို ဴပႂလုပ္ေနတာ။”

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံတေယာက္ကို ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာလည္း တကၠသိုလ္ေကဵာင္းတက္ေနရတာဟာ အထက္တန္းေကဵာင္းတက္ေနရသလို စည္းကမ္းတင္းကဵပ္တယ္လိုႛ ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဗန္းေမာ္႓မိႂႚခံ။ ။ “ေကဵာင္းထဲဝင္႓ပီဆိုရင္ ေကဵာင္းသားကဒ္ကို လည္ပင္းမႀာ ခဵိတ္ဆၾဲသၾားရတာေပၝ့၊ ဝင္သၾား႓ပီဆိုရင္ ဴပန္ထၾက္လိုႛ မရဘူး ထၾက္သၾား႓ပီဆိုရင္ အ႓ပီးအပိုင္ တေနကုန္လံုး ေကဵာင္းကေန ထၾက္သၾား႓ပီလိုႛ သတ္မႀတ္လိုက္တာေပၝ့၊ ေကဵာင္းထဲမႀာပဲ တေနကုန္ ေကဵာင္းတက္ေနရတာ ကင္တင္းမႀာပဲ ထိုင္ရတာ၊ အဴပင္မထၾက္ခိုင္းဘူး၊ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းသားေတၾက ငၝတိုႛက စတိတ္ေကဵာင္းတက္ေနတာမဟုတ္ဘူး တကၠသုိလ္ေကဵာင္းတက္တယ္ဆိုတာက အခုဟာက စတိတ္ေကဵာင္း တက္တဲ့ အေဴခအေနေရာက္ေနရတာေပၝ့ အခု ေကဵာင္းသားေတၾကလည္း တခဵိႂႚက ေဒၝသထၾက္ အဲလိုဴဖစ္ေနတာ အဝင္လက္မႀတ္ထိုးရတယ္ အခု ထၾက္သၾားရင္လည္း လက္မႀတ္ထိုးရတယ္၊ တခဵိႂႚဆိုရင္ အဴပင္တိုႛအိမ္တိုႛ ခဏတဴဖႂတ္ေတာ့ ဴပန္ခဵင္တာေပၝ့ ဒၝေပမဲ့ အဲဒၝမဵိႂးလုပ္ တဲ့အခၝကဵေတာ့ တခဵိႂႚက စိတ္တိုတာေပၝ့ အခက္အခဲေတၾ အမဵား႒ကီး႒ကံႂရတာေပၝ့ ေနႛလည္ဆိုရင္ တခဵိႂႚက ထမင္းစားခဵင္တယ္၊ အိမ္နဲႛ နီးတဲ့လူေတၾက အိမ္ဴပန္ခဵင္တယ္။”

ေကဵာင္းတက္ေနတဲ့ အခဵိန္မႀာလည္း အခဵိန္တခဵိန္ေဴပာင္းတိုင္း ဆရာတေယာက္က ေကဵာင္းတက္တဲ့ ေကဵာင္းသား စာရင္းေကာက္ယူတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ တကၠသုိလ္ေကဵာင္းမႀာ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္နဲႛ ပညာသင္ဳကားရမယ္ဆိုတာကိုပဲ နားလည္ထားဳက႓ပီးေတာ့ အခုလို ေကဵာင္းတက္ရတာ စိတ္ကဵဥ္းကဵပ္သလို ခံစားရတယ္လိုႛလည္း ေဒသခံတေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။ ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ RFAက ဗန္းေမာ္ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဲ့ေပမဲ့ အဆက္အသၾယ္မရခဲ့ပၝဘူး။

၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလမႀာ သံဃာေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ လူထု ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာ႓ပီးေနာက္ပိုင္း ဗန္းေမာ္တကၠသုိလ္မႀာ အခုလို စည္းကမ္းတင္းကဵပ္လာတာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဒသခံ ကခဵင္လူငယ္တေယာက္က ေဴပာပၝတယ္။

ေဒသခံကခဵင္လူငယ္။ ။ “စက္တင္ဘာလႁပ္ရႀားမႁမႀာ ကခဵင္ဴပည္လံုးဆိုင္ရာသမဂၢ ေကဵာင္းသားေတၾအေနနဲႛ ဒီမႀာ စာ႟ၾက္စာတမ္းေတၾ ဴဖန္ႛခဲ့တာကိုး ေနာက္တခု အဲဒီဟာနဲႛ ဆက္တည္းပဲ သံဃာေတၾကလည္း စာေတၾ လာဴဖန္ႛတာကိုး လာဴဖန္ႛတဲ့ ေနာက္ေနႛမႀာကိုက ဗန္းေမာ္မႀာက သပိတ္ကို စတင္တယ္ေလ၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ထဲမႀာ သံဃာသပိတ္ကို ပထမဦးဆံုးဗန္းေမာ္က စတင္တာကို သူတိုႛက အဲဒီဟာကို အထူးစိုးရိမ္ပံုရတယ္။”

ဒၝကေတာ့ ဗန္းေမာ္တကၠသိုလ္မႀာ တက္ေနတဲ့ အေဝးသင္တကၠသုိလ္ ေကဵာင္းသားေတၾကို သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ဆရာမ ေတၾက စည္းကမ္းတင္းကဵပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ဗန္းေမာ္က ေဒသခံေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းအေသးစိတ္ကို RFA သတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္က သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔