တိုင်းူပည် တိုးတက်ရေးမြာ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် မရြိမူဖစ်


2007.05.16

bur_New_year_2007_150px.jpg
ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကညိံြင့် ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသား အားလုံး လြတ်ေူမာက်ရေးအတြက် ူမန်မာိံြစ်ဆန်း ၁ရက်နေႛက ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားမဵား ဘေးမဲ့ ငၝးလြတ်၊ ငြက်လြတ်၍ ဆုတောင်းခဲ့ုကရာ ပုံတြင် ကိုမင်းကိုံိုင် (ဝဲ) ိံြင့် ကိုဌေး့ကယ်တိုႛကို တြေႚူမင်ရပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံ အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ ဖြံႚ္ဘဖိြးတိုးတက်ရေးမြာ မရြိမူဖစ်လိုအပ်တဲ့အတြက် သူႛကို နေအိမ် အကဵယ်ခဵြပ်ကနေ လြတ်ပေးဖိုႛ ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြ နအဖ စစ်အစိုးရကို မေလ ၁၆ရက် ဒီကနေႛ တောင်းဆိုလိုက်ပၝတယ်။

၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားတေကြ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို လြတ်ပေးဖိုႛ နအဖ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုတဲ့ အခဵက် ၇ ခဵက်ပၝ ေုကညာခဵက်တစောင်ကို မေလ ၁၆ ရက်နေႛ နေႛစဲနြဲႛ ထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားတာတေကြတော့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတြေ ူပန်လြတ်ပေး္ဘပီး အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေး ဖော်ဆောင်ဖိုႛ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ် မင်္စတာ ဘန်ကီမြန်း ကိုယ်တိုင် ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝၝရီလအတြင်းက တိုက်တြန်းခဲ့သလို၊ အရြေႚတောင်အာရနြဲႛ ဥရောပသမဂ္ဂ ိံိုင်ငူံခားရေးဝန်ဋ္ဌကီးတေကြလည်း ္ဘပီးခဲ့တဲ့ မတ်လက နအဖစစ်အစိုးရကို တိုက်တြန်း တောင်းဆိုခဲ့တယ်လိုႛ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒၝ့အူပင် မေလ ၁၀ ရက်နေႛက ကုလသမဂ္ဂ လူႛအခြင့်အရေး ကောင်စီ ကလည်း ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားတြေ ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ တောင်းဆိုခဲ့သလို၊ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ရက်နေႛကတင် ိံိုင်ငံ ၄၀ ကေဵာ်က ိံိုင်ငံ အဋ္ဌကီးအကဲဟောင်း ၅၉ ဦးကနေ လက်မြတ်ထိုး္ဘပီး ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ ိံိုင်ငံရေးအကဵဉ်းသားတြေ လြတ်ပေးဖိုႛ၊ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေးလုပ်ဖိုႛ၊ တိုက်တြန်းခဲ့ေုကာင်း စသည်ူဖင့် ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ တောင်းဆိုမြတေကြို ဒီေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ူမန်မာူပည်သူတေအြနေနဲႛလည်း အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးအတြက် တခဲနက် လိုလားနေေုကာင်း၊ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခိုံြစ် အောက်တိုဘာလအတြင်းကလည်း ူပည်သူ ၅သိန်းကေဵာ်က လက်မြတ်ထိုး္ဘပီး အမဵိြးသား ူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေးကို ဖော်ဆောင်ဖိုႛ တောင်းဆိုခဲ့ေုကာင်း ဒီေုကညာခဵက်မြာ ရေးသားထားပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်ပၝ တောင်းဆိုခဵက်ကို ၈၈ မဵိြးဆက်ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုဌေး့ကယ်က အခုလို ဖတ်ူပခဲ့ပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးခြန်ထြန်းဦး၊ ဦးစိုင်းႌြန်ႛလြင်တိုႛ အပၝအဝင် ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသား အားလုံးကို ူပန်လြတ်ပေးဖိုႛ၊ အမဵိြးသား ူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးတိုႛအတြက် အဓိပဍ္ဎာယ် ူပည့်ဝတဲ့ ိံိုင်ငံရေး ဆြေးေိံြးပြဲမဵား စတင်ဖိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံသားမဵားနဲႛ ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ တောင်းဆိုမမြဵားကို အူပသြဘော တုံႛူပန်စေလိုေုကာင်း အလေးအနက် တောင်းဆိုတယ်လိုႛ ေုကညာခဵက်မြာ ရေးသားထားပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံ အကဵပ်အတည်းက လြတ်ေူမာက်ရေးအတြက် အရေးဋ္ဌကီးတဲ့ အင်အားူဖစ်တဲ့အတြက် အခုလို တောင်းဆိုရတာူဖစ်ေုကာင်း ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုမင်းကိိုံိုင်က အခုလို ရြင်းလင်း ေူပာုကားပၝတယ်။

ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ကို ူမန်မာ ူပည်သူူပည်သားတေကြ အူပည့်အဝ ထောက်ခံတယ်ဆိုတာကို ေ႟ြးကောက်ပြဲမြာ မဲဆ္ဋိံနဲႛ ဖော်ူပခဲ့္ဘပီး ူဖစ်သလို သူလြတ်ေူမာက်လာတဲ့ အခဵိန် ခရီးစဉ်တြေ တလ္တေွာက်မြာ လမ်းလုံးူပည့်၊ ္ဘမိြႚလုံးူပည့် ထြက်္ဘပီး ဋ္ဌကိဆြို ထောက်ခုံကတာကို အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ် အခၝခၝ တြေႚခဲ့ရ္ဘပီး္ဘပီလိုႛ ကိုမင်းကိုံိုင်က ေူပာပၝတယ်။

ကိုယ့်ူပည်သူူပည်သားတြေ ထောက်ခံ႟ုံမကဘူး၊ ိံိုင်ငံတကာကလည်း သူႛကို လေးစားယုံုကည်မြ အူပည့်ရြိတယ်ဆိုတာကို ကမႝာ့ ခေၝင်းဆောင်တေကြိုယ်တိုင် လက်မြတ်ထိုး္ဘပီး အဋ္ဌကိမ်ဋ္ဌကိမ် ူပခဲ့္ဘပီး္ဘပီလိုႛ ဆိုပၝတယ်။

ဒီတော့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်ရဲ့ အားဟာ တိုင်းူပည် ူပန်လည်တည်ဆောက်ရေးမြာ မလြဲမသြေ သုံးရမဲ့ အားူဖစ်တာေုကာင့် ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည် လြတ်ေူမာက်ရေးဟာ အမဵိြးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ ထြက်ပေၝက်အမြန်အတြက် ပထမဆုံး လြမ်းရမဲ့ ေူခလြမ်း ူဖစ်ပၝတယ်လိုႛ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် ကိုမင်းကိုံိုင်က RFAကို ေူပာူပသြားပၝတယ်။

ူမန်မာ့အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ ဒီမိုကရေစီရေးအတြက် ကုလသမဂ္ဂ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အရြေႚတောင်အာရအြသင်း၊ တ႟ုတ်၊ အ္ဋိံိယနဲႛ ိံိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲႛ စုစုစည်းစည်းနဲႛ ပိုမိုအားပေး ကူညီဖိုႛကိုလည်း ၈၈ မဵိြးဆက် ကေဵာင်းသားတေရြဲ့ ေုကညာခဵက်မြာ တိုက်တြန်းဖော်ူပထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။