တိုင္းဴပည္ တိုးတက္ေရးမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မရႀိမဴဖစ္

2007-05-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bur_New_year_2007_150px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုး လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎႀစ္ဆန္း ၁ရက္ေနႛက ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ေဘးမဲ့ ငၝးလၿတ္၊ ငႀက္လၿတ္၍ ဆုေတာင္းခဲ့ဳကရာ ပံုတၾင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ကိုေဌး႔ကယ္တိုႛကို ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ဖၾံႚ႓ဖိႂးတုိးတက္ေရးမႀာ မရႀိမဴဖစ္လုိအပ္တဲ့အတၾက္ သူႛကုိ ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကေန လၿတ္ေပးဖုိႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက နအဖ စစ္အစုိးရကုိ ေမလ ၁၆ရက္ ဒီကေနႛ ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လၿတ္ေပးဖုိႛ နအဖ စစ္အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိတဲ့ အခဵက္ ၇ ခဵက္ပၝ ေဳကညာခဵက္တေစာင္ကုိ ေမလ ၁၆ ရက္ေနႛ ေနႛစဲၾနဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာေတၾကေတာ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပး႓ပီး အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖုိႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္း ကုိယ္တုိင္ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝၝရီလအတၾင္းက တုိက္တၾန္းခဲ့သလုိ၊ အေရႀႚေတာင္အာရႀနဲႛ ဥေရာပသမဂၢ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾကလည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လက နအဖစစ္အစုိးရကုိ တုိက္တၾန္း ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္လိုႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေမလ ၁၀ ရက္ေနႛက ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီ ကလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေတၾ ဴပန္လၿတ္ေပးဖုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့သလုိ၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၁၅ရက္ေနႛကတင္ ႎုိင္ငံ ၄၀ ေကဵာ္က ႎုိင္ငံ အ႒ကီးအကဲေဟာင္း ၅၉ ဦးကေန လက္မႀတ္ထုိး႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၿတ္ေပးဖုိႛ၊ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးလုပ္ဖိုႛ၊ တုိက္တၾန္းခဲ့ေဳကာင္း စသည္ဴဖင့္ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းရဲ့ ေတာင္းဆုိမႁေတၾကုိ ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႛလည္း အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ တခဲနက္ လုိလားေနေဳကာင္း၊ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တုိဘာလအတၾင္းကလည္း ဴပည္သူ ၅သိန္းေကဵာ္က လက္မႀတ္ထုိး႓ပီး အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့ေဳကာင္း ဒီေဳကညာခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ပၝ ေတာင္းဆုိခဵက္ကုိ ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိေဌး႔ကယ္က အခုလုိ ဖတ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးခၾန္ထၾန္းဦး၊ ဦးစိုင္းႌၾန္ႛလၾင္တိုႛ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသား အားလံုးကို ဴပန္လၿတ္ေပးဖိုႛ၊ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတိုႛအတၾက္ အဓိပၯာယ္ ဴပည့္ဝတဲ့ ႎိုင္ငံေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား စတင္ဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵားနဲႛ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ့ ေတာင္းဆိုမႁမဵားကို အဴပႂသေဘာ တံုႛဴပန္ေစလိုေဳကာင္း အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုတယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အကဵပ္အတည္းက လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အေရး႒ကီးတဲ့ အင္အားဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အခုလုိ ေတာင္းဆုိရတာဴဖစ္ေဳကာင္း ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႎုိင္က အခုလုိ ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ဴမန္မာ ဴပည္သူဴပည္သားေတၾက အဴပည့္အဝ ေထာက္ခံတယ္ဆိုတာကို ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲမႀာ မဲဆႎၬနဲႛ ေဖာ္ဴပခဲ့႓ပီး ဴဖစ္သလို သူလၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ အခဵိန္ ခရီးစဥ္ေတၾ တေလ႖ာက္မႀာ လမ္းလံုးဴပည့္၊ ႓မိႂႚလံုးဴပည့္ ထၾက္႓ပီး ႒ကိႂဆို ေထာက္ခံဳကတာကို အ႒ကိမ္႒ကိမ္ အခၝခၝ ေတၾႚခဲ့ရ႓ပီး႓ပီလိုႛ ကိုမင္းကိုႎိုင္က ေဴပာပၝတယ္။

ကိုယ့္ဴပည္သူဴပည္သားေတၾ ေထာက္ခံ႟ံုမကဘူး၊ ႎိုင္ငံတကာကလည္း သူႛကို ေလးစားယံုဳကည္မႁ အဴပည့္ရႀိတယ္ဆိုတာကို ကမႝာ့ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾကိုယ္တိုင္ လက္မႀတ္ထိုး႓ပီး အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ဴပခဲ့႓ပီး႓ပီလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီေတာ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ အားဟာ တိုင္းဴပည္ ဴပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမႀာ မလၾဲမေသၾ သံုးရမဲ့ အားဴဖစ္တာေဳကာင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးဟာ အမဵိႂးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးဆိုတဲ့ ထၾက္ေပၝက္အမႀန္အတၾက္ ပထမဆံုး လႀမ္းရမဲ့ ေဴခလႀမ္း ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္က RFAကို ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေရႀႚေတာင္အာရႀအသင္း၊ တ႟ုတ္၊ အိႎၬိယနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းအေနနဲႛ စုစုစည္းစည္းနဲႛ ပုိမုိအားေပး ကူညီဖိုႛကုိလည္း ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ တုိက္တၾန္းေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔