ဗီတိုအာဏာသံုးခဲ့ေသာ တ႟ုတ္ႎႀင့္ ႟ုရႀားကို ၈၈ ေကဵာင္းသားမဵား ေတာင္းဆို

2007-06-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

88_leaders_200px.jpg
႓ပီးခဲ့ေသာ ေမလ၂၇ရက္ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ေ႔ကးေဳကာ္ ေတာင္းဆိုေနေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ NLD အဖၾဲႚဝင္မဵား။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာ့အေရးလုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီမႀာ ဗီတုိသုံး ပယ္ခဵခဲ့တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးမႀာ ဝင္ေရာက္ကူညီဖိုႛ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက ေတာင္းဆုိလုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာ့အေရးကုိ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားက ဗီတုိသုံးပယ္ခဵတာဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကုိ အဳကမ္းဖက္ဖိုႛ လုိင္စင္ေပးလုိက္တာ မဟုတ္ဘူးလုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္တဲ့ ကုိကုိ႒ကီးက RFAကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတိုႛက ဗီတိုအာဏာသံုး ပယ္ခဵခဲ့႓ပီး ေနာက္ပိုင္းမႀာ စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္တာ၊ လူစုလူေဝးနဲႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္တာ၊ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ေတၾ ဆက္တိုက္ ပိုမဵားလာတဲ့အတၾက္ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတိုႛက ဒီကိစၤေတၾကို တားဆီး႓ပီး အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးေရး လုပ္ကိုင္ဖိုႛ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတိုႛအေနနဲႛ မိမိတိုႛရဲ့ အခန္းကၸကို အသံုးဴပႂ႓ပီး စစ္အစိုးရကို တိုက္တၾန္းေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ကိုကို႒ကီးက ေဴပာပၝတယ္။

တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားအစုိးရေတၾကုိ ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ သံ႟ုံးေတၾကေနတဆင့္ ဇၾန္လ ၁ ရက္ေနႛ ေနႛစဲၾနဲႛ စာေရးသားေပးပုိႛ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးမႀာ ဝင္ေရာက္ကူညီဖုိႛ ေတာင္းဆုိခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္၊ ကုလသမဂၢ လုံ႓ခႂံေရးေကာင္စီမႀာ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတုိႛက ဴမန္မာ့အေရးကုိ ဗီတုိအာဏာသုံး ပယ္ခဵခဲ့တဲ့အတၾက္ ကုလသမဂၢေဘာင္ထဲက ေဴဖရႀင္းႎုိင္မဲ့ နည္းလမ္းေတၾ ဆုံး႟ႁံးေစခဲ့သလုိ၊ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေနနဲႛလဲ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ပုိမုိ ဆန္ႛကဵင္ ဖီဆန္ေစတဲ့ သေဘာ ဴဖစ္လာတယ္လုိႛ ေတာင္းဆုိခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္

ဒၝ့အဴပင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာလည္း အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးအတၾက္ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ေတာင္းဆုိလႁပ္ရႀားသူေတၾကုိ အဳကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္တာေတၾ ေထာင္ခဵတာေတၾ ပုိလုပ္လာသလုိ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ လၿတ္ေပးဖိုႛ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း ေတာင္းဆုိေနတဲ့ဳကားက အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္တုိးခဲ့ေဳကာင္းစတဲ့ ေနာက္ဆက္တဲၾ အေဴခအေနေတၾ ဴဖစ္ေပၞေစခဲ့ေဳကာင္းလည္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာ ေဴပလည္ဖိုႛ၊ တည္႓ငိမ္႔ကယ္ဝတဲ့ ႎုိင္ငံအဴဖစ္ ေရာက္ရႀိဖိုႛ တ႟ုတ္နဲႛ ႟ုရႀားတုိႛက လုိလားတယ္ဆုိရင္ ႎုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ စသဴဖင့္ တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔