တမဵိႂးသားလံုး သေဘာတူေသာ ေဴဖရႀင္းခဵက္ရရႀိေရး ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

2007-06-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

min_ko_naing_ko_ko_gyi_200p.jpg
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ေသာ ကိုမင္းကိုႎိုင္ (ဝဲ)ႎႀင့္ ကိုကို႒ကီး (ယာ)တိုႛ အတူတကၾ ႟ိုက္ကူးထားေသာ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎုိင္ငံေတာ္ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒ ေပၞေပၝက္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားက ဒီကေနႛ ဇၾန္ ၂၈ ရက္စၾဲနဲႛ သေဘာထားေဳကညာခဵက္ တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လုိက္ပၝတယ္။ အဲဒီေဳကညာခဵက္မႀာ တမဵိႂးသားလံုး သေဘာတူညီမႁရမဲ့ ေဴဖရႀင္းမႁမဵိႂးရေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းအားထုတ္ဳကဖိုႛ တိုက္တၾန္းႎိႁးေဆာ္ထားပၝတယ္။

အမဵႂိးသားညီလာခံကဵင္းပေရးေကာ္မရႀင္ဥကၠဌ ဒုတိယဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ မဳကာခင္က ေဴပာဆုိတဲ့ �ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္ေနႛ ဴပန္လည္ကဵင္းပမဲ့ အမဵႂိးသားညီလာခံမႀာ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ အေဴခခံမူေတၾကုိ ဴပန္လည္ဆန္းစစ္႓ပီး တခဵႂိႚအခဵက္ေတၾကုိ ဴပင္ဆင္၊ ဴဖည့္စၾက္၊ ပယ္ဖဵက္တာေတၾ လုပ္မယ္�ဆုိတဲ့ စကားကုိ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက သူတုိႛရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဒုတိယ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ရဲ့ အဲဒီစကားကုိ အေဴခခံ႓ပီး တုိင္းဴပည္မႀာ ႎုိင္ငံေရးဝန္းကဵင္ေကာင္းတခု ေပၞေပၝက္ေရးနဲႛ တမဵႂိးသားလုံး သေဘာတူညီမႁရမဲ့ ေဴဖရႀင္းမႁမဵႂိးရရႀိေရး အားထုတ္ဳကဖုိႛ တပ္မေတာ္အစုိးရ၊ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲအႎုိင္ရ NLD အဖၾဲႚခဵႂပ္နဲႛ တုိင္းရင္းသား ႎုိင္ငံေရးပၝတီေတၾကုိ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေတၾက တုိက္တၾန္းလုိက္တာပၝ။

အမဵႂိးသားအင္အားစုေတၾအဳကား အဴမင္ကၾဲလၾဲမႁေတၾ၊ မယုံသကႆာဴဖစ္မႁေတၾကုိ ရင္းႎႀီးပၾင့္လင္း လၾတ္လပ္စၾာ ေဆၾးေႎၾး ညၟိႎႁိင္း အေဴဖရႀာႎုိင္တဲ့ ႎုိင္ငံေရး ဝန္းကဵင္တခု ရႀိရန္လုိပၝတယ္လုိႛလည္း သူတုိႛရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဒီလုိ ႎုိင္ငံေရးဝန္းကဵင္မဵႂိးကုိ တပ္မေတာ္အစုိးရက ဖန္တီးေပးဖုိႛ အဓိက တုိက္တၾန္းပၝတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကုိႎုိင္က ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္။

ကိုမင္းကိုႎိုင္။ ။ က႗န္ေတာ္တိုႛမႀာ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီ အသၾင္ကူးေဴပာင္းေရး ဆို႓ပီးေတာ့ ဒီမႀာ အလုပ္ေတၾ ရႀိေန႓ပီ၊ အဲဒီေတာ့ ဒၝကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ ဆိုလိုႛရႀိရင္ လက္ရႀိ တပ္မေတာ္ အစိုးရတခုတည္းကေန႓ပီးေတာ့ တဖက္သတ္ ဆံုးဴဖတ္သၾားတာမဵိႂး မဟုတ္ပဲနဲႛ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ၊ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရတဲ့ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ေနာက္တခၝ တိုင္းရင္းသား ႎိုင္ငံေရးပၝတီ အဖၾဲႚအစည္းေတၾ၊ အားလံုးက ပူးေပၝင္း႓ပီးေတာ့ ပၝဝင္ သေဘာတူညီမႁရဖိုႛ လိုတယ္ဆိုတာကို က႗န္ေတာ္တိုႛက အေရးအ႒ကီးဆံုးအခဵက္အေနနဲႛ အထင္အရႀား က႗န္ေတာ္တိုႛ ေထာက္ဴပတယ္။

ဒီေဳကညာခဵက္ဟာ ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ အေရးပၝတဲ့ ႎုိင္ငံေရးမူဝၝဒဆုိင္ရာ ေဳကညာခဵက္ဴဖစ္႓ပီး ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾနဲႛ တုိင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾအဳကား အမဵႂိးမဵႂိး ဂယက္႟ုိက္ခတ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ေလ့လာသူအမဵားစုက ေဝဖန္ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။

ႎုိင္ငံေတာ္ ဖၾဲႚစည္းပုံအေဴခခံဥပေဒ ေပၞေပၝက္ေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵားက ဒီကေနႛ ဇၾန္ ၂၈ ရက္စၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ သေဘာထားေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကုိႎုိင္ကုိ RFA ဦးမင္းဇင္ က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဒီ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဴပည္တၾင္း NLD ၊ တုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾရဲ့ သေဘာထား တံုႛဴပန္ခဵက္ေတၾကုိလည္း ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားေသးတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔