ဆုိင္ကယ္စီးလူရမ္းကားမဵား ေႎႀာင့္ယႀက္မႁကို လူထုတရားပၾဲဴဖင့္ တံုႛဴပန္မည္

2007-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

student_leaders_05-27_200px.jpg
ေမလ ၂၇ရက္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛတၾင္ လက္ခဵင္းခဵိတ္၍ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဴမေအး၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက သူတုိႛအေပၞ ဆုိင္ကယ္စီး လူရမ္းကားေတၾရဲ့ ေႎႀာင့္ယႀက္မႁအေပၞ ဆက္လက္သည္းခံေတာ့မႀာ မဟုတ္ပဲ ေႎႀာင့္ယႀက္ ႓ခိမ္းေဴခာက္ခံရတဲ့ ေနရာေဒသမႀာ ရပ္တန္ႛ႓ပီး လူထုကုိ တရားေဟာပၾဲေတၾ လုပ္ေတာ့မယ္လုိႛ ဒီကေနႛ ဇူလိုင္ ၃၁ရက္ေနႛမႀာ ေဳကညာလုိက္ပၝတယ္။

၈ ေလးလုံး ႎႀစ္ပတ္လည္ ကဵေရာက္ေတာ့မဲ့ ကာလမႀာ ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾက သူတုိႛသၾားေလရာ ဆုိင္ကယ္စီး လူရမ္းကားေတၾက လုိက္လံေႎႀာင့္ယႀက္တာေတၾ ပုိမုိ ဆုိးဝၝးလာ႓ပီး ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္လာတဲ့ အတၾက္ ဆက္လက္ သည္းခံေတာ့မႀာ မဟုတ္ပဲ လူထု တရားပၾဲေတၾနဲႛ တံုႛဴပန္ေတာ့မယ္လုိႛ အစုိးရအာဏာပုိင္ အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ ဒီကေနႛ သူတုိႛကုိယ္တုိင္ သၾားေရာက္ ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

၈၈ အေရးအခင္း ဗမာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသား သမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႃပ္ ဥကၠဌ ကုိမင္းကုိႎုိင္က လက္ရႀိအေဴခအေနဟာ ၈၈ အ႒ကိႃကာလ ဴမန္မာဴပည္ အေဴခအေနနဲႛ တူေန႓ပီလုိႛ RFA ကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကုိ RFAမႀ ဦးခင္ေမာင္စုိးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔