ဗကသ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္း

2007-08-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_demo_08-19-07_200px.jpg
၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္၍ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္က စီတန္းလမ္းေလ႖ာက္ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္ပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းဆာင္မဵား အဖမ္းခံရ႓ပီးေနာက္ မဵိႂးဆက္သစ္ေကဵာင္းသားမဵားက သမိုင္းေပးတာဝန္ကို ပခံုးေဴပာင္းယူရန္ ဗကသ ဖၾဲႚစည္းဴခင္း ဴဖစ္ေဳကာင္း ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေကဵာ္ကိုကိုက RFAကို ေဴပာပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေကဵာင္းေပၝင္းစုံက တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသား ေကဵာင္းသူအမဵားစုနဲႛအတူ ၊ နယ္႓မိႂႚေတၾက တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေကဵာင္းသားေတၾ ပၝဝင္တဲ့ ဗမာႎုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္ (ဗကသ)ကို ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ ဴပန္လည္စတင္ ဖၾဲႚစည္းလိုက္ပၝတယ္။

အသစ္ ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းလိုက္တဲ့ (ဗကသ)ကို ဦးေဆာင္ေနသူေတၾထဲက ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေကဵာ္ကိုကိုကေတာ့ (ဗကသ)ကို ဘာေဳကာင့္ ဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္းလုိက္ရတယ္ဆိုတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAကို အခုလို ရႀင္းဴပပၝတယ္။

ကိုေကဵာ္ကိုကို။ ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ သမိုင္းစဥ္မႀာ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁေတၾ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပၞေပၝက္ခဲ့တယ္၊ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ လၾတ္လပ္႓ပီးေတာ့ တရားမ႖တလိုတဲ့ ဆႎၬနဲႛ ဖိႎႀိပ္ခံ ဴပည္သူဘက္က ဴပတ္ဴပတ္သားသား ရပ္တည္ခဲ့တာကို သက္ေသဴပခဲ့႓ပီး႓ပီ။

ေကဵာင္းသားေတၾဟာ မိမိတိုႛတိုင္းဴပည္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အကဵပ္အတည္းေတၾ၊ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ဆံုး႟ံႁးေနတဲ့ လူႛအခၾင့္အေရးေတၾနဲႛ လၾတ္လပ္ခၾင့္ကို ဴပန္လည္ရယူေပးဖိုႛ အစဥ္တစိုက္လည္း ႒ကိႂးပမ္းခဲ့တယ္။ ယေနႛလက္ရႀိအခဵိန္မႀာလည္း ၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾကို ဖမ္းဆီးထားတယ္၊ ဴပည္သူေတၾရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္မႁကို အဳကမ္းဖက္ ႎႀိပ္ကၾပ္ေနတယ္၊ မဵိႂးဆက္သစ္ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ ပညာေရးအေဴခအေနလည္း ဆိုးဝၝးသထက္ ဆိုးဝၝးေနတယ္။

ဒီလိုေဳကာင့္မိုႛလိုႛ က႗န္ေတာ္တိုႛ မဵိႂးဆက္သစ္ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ဖိႎႀိပ္ခံ ဴပည္သူေရႀႚက မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ဖိုႛ တကယ္အမႀန္ လိုအပ္လာ႓ပီဆိုတဲ့ အခဵိန္ကို ကဵေရာက္လာတယ္၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛလိုႛ လက္ရႀိအေဴခအေနမႀာ ေကဵာင္းသားလႁပ္ရႀားမႁေတၾ ဴပန္လည္ေပၞေပၝက္လာေရးနဲႛ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား ဴပန္လည္ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ ရေရးအတၾက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေကဵာင္းသား ညီအစ္ကိုေတာ္ေတၾရဲ့ သမိုင္းေပးတာဝန္ကို ပခံုးေဴပာင္း ထမ္းေဆာင္ရမဲ့ က႗န္ေတာ္တိုႛ မဵိႂးဆက္သစ္ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ရာဇဝင္ အစဥ္အလာ ထၾန္းေဴပာင္ခဲ့႓ပီးသား ဗမာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို ဒီေနႛမႀစ႓ပီး ဴပန္လည္ စုစည္း တည္ေထာင္လိုက္တယ္။

ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းလုိက္တဲ့ (ဗကသ)အဖၾဲႚခဵႂပ္ကို တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသား အေယာက္ ၂၀က စုေပၝင္း ဦးေဆာင္ေနတာဴဖစ္႓ပီး လတ္တေလာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾအဴဖစ္ ဴမန္မာတဴပည္လုံး အတိုင္းအတာအရ ေကဵာင္းသားသမဂၢေတၾ ေပၞေပၝက္လာေရး ၊ အေထၾေထၾ ကုန္ေစဵးႎႁန္းကဵဆင္းေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံေတာ္သစ္ ေပၞထၾန္းလာေရးဆိုတဲ့ အခဵက္(၃)ခဵက္ကို ဦးစားေပး ႒ကိႂးပမ္းလုပ္ကုိင္သၾားဖိုႛ ဴပင္ဆင္ထားေဳကာင္း (ဗကသ)ရဲ့ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္ ။

မဵိႂးဆက္သစ္(ဗကသ) ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ ရန္ကုန္ေကဵာင္းသားေတၾနဲႛ နယ္ေကဵာင္းသားေတၾဳကားမႀာ အခဵိတ္အဆက္ေတၾ ရယူထား႓ပီဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း မဵႂိးဆက္သစ္(ဗကသ)ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေကဵာ္ကိုကိုက ဆက္လက္ေဴပာဴပပၝတယ္ ။

နယ္ခဵဲႚ ႓ဗိတိသ႖လက္ထက္ကတည္းက ရႀိခဲ့တဲ့ (ဗကသ) ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵားအဖၾဲႚခဵႂပ္္ကို ၁၉၆၂ခုႎႀစ္မႀာ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္း ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့တာေဳကာင့္ တ႒ကိမ္ေပဵာက္ကၾယ္ခဲ့ပၝတယ္ ဒၝေပမဲ့ ၁၉၈၈ခု ဒီေနႛလို ဳသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေနႛမႀာပဲ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႎိုင္ ဦးေဆာင္႓ပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ) ပရဝုဏ္အတၾင္းမႀာ တ႒ကိမ္ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဖူးပၝတယ္ ။ ၁၉ႎႀစ္ဳကာလာတဲ့ ဒီကေနႛမႀာေတာ့ လက္ရႀိတကၠသိုလ္ေကဵာင္းသားေတၾက (ဗကသ)ကို အခုလို အသစ္ ဴပန္လည္ဖၾဲႚစည္းလုိက္ဳကတာပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔