သတင္းစာမႀ စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားကို ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ေဝဖန္

2007-07-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

student_leaders_05-27_200px.jpg
ေမလ ၂၇ရက္ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛတၾင္ လက္ခဵင္းခဵိတ္၍ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနေသာ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဴမေအး၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဆူပူေအာင္ စည္း႟ံုး လႁပ္ရႀားေနတယ္ဆို႓ပီး စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတၾမႀာ စၾပ္စၾဲထားတာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။

ဇူလိုင္ ၅ရက္ ဒီကေနႛထုတ္ေဝတဲ့ စစ္အစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတၾမႀာ မင္းကိုႎိုင္၊ ကိုကို႒ကီးအဖၾဲႚက တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ေကဵာင္းသားေတၾကို စည္း႟ံုး႓ပီး ဆူပူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေဳကာင္း၊ သူတိုႛအဖၾဲႚက ဂဵင္မီေခၞ ေကဵာ္မင္းယုနဲႛ ေဇာ္ေဇာ္မင္းတိုႛဟာ အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္နဲႛ စီးပၾားေရး တကၠသိုလ္က ေကဵာင္းသားေတၾကို စည္း႟ံုး႓ပီး ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေနႛမႀာ ဆဲဗင္းဂဵႃလိုင္ ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဖိုႛနဲႛ အာဇာနည္ေနႛမႀာ ေဴမနီကုန္းကေန အာဇာနည္ဗိမာန္ကို ခဵီတက္အေလးဴပႂဖိုႛ စီစဥ္ခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒၝ့အဴပင္ မင္းကိုႎုိင္နဲႛ ကိုကို႒ကီးတိုႛအဖၾဲႚဟာ အလုပ္လက္မဲ့ေတၾဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴပည္ပအဖၾဲႚအစည္းေတၾက အကူအညီေတၾရေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ေနေဳကာင္း၊ သူတိုႛစည္း႟ံုးထားသူေတၾကို ဴပည္ပအသံလၿင့္ဌာနေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္ေပး႓ပီး သတင္းေတၾပိုႛေနေဳကာင္း စသည္ဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အခုလို အစိုးရသတင္းစာေတၾရဲ့ ေဖာ္ဴပခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဌာနကို ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္လိုက္ပၝတယ္။ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုကို႒ကီးက ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးဟာ သူႛလုပ္ရပ္ေတၾကို ရပ္တန္းက ရပ္ဖိုႛသင့္႓ပီလိုႛ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ၈၈ မဵႂိးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ RFA ဝၝရႀင္တန္ ႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးခင္ေမာင္စုိးက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး အဴပည့္အစံု တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔