ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္မဵားေတၾႚဆံုရန္ ခၾင့္ဴပႂ

2007-11-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲ)ႎႀင့္ ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီးအဴဖစ္ တာဝန္ေပးထားေသာ ဦးေအာင္ဳကည္ (ယာ)တိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၉ရက္ေနႛက ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုစဥ္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို NLD အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေတၾနဲႛ ဒီေနႛ ႎိုဝင္ဘာ ၉ရက္ ေသာဳကာေနႛမႀာ ေတၾႚဆံုခၾင့္ေပးမယ္လိုႛ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရက ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။ ဒၝဟာ သံုးႎႀစ္ေကဵာ္အတၾင္း ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ � ဒီေဳကညာခဵက္ကို စစ္အစိုးရ ေရဒီယိုနဲႛ ႟ုပ္ဴမင္သံဳကား ညေနသတင္းေတၾမႀာ ထုတ္လၿင့္သၾားတာပၝ။ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ Mr Gambari ဴမန္မာႎိုင္ငံကေန ႎိုဝင္ဘာ ၈ရက္ ဳကာသပေတးေနႛက ဴပန္လည္ ထၾက္ခၾာသၾား႓ပီး နာရီပိုင္းေလာက္အဳကာမႀာ ေဳကညာတာလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူႛေဴခာက္ရက္ဳကာ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးမႀာ စစ္အစိုးရနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အဳကား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးႎိုင္ဖိုႛ တိုးဴမၟင့္ေဆာင္႟ၾက္ႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢက ေဴပာပၝတယ္။ Mr Gambari ခရီးစဥ္ ေအာင္ဴမင္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢကေဴပာေပမဲ့ သူႛလုပ္ငန္းစဥ္ ေခဵာေခဵာေမၾႚေမၾႚ မဴဖစ္တဲ့ လကၡဏာေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက လက္ခံေတၾႚဆံုတာမရႀိတာ၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ စစ္အစိုးရ အဖၾဲႚဝင္တဦးနဲႛ Mr Gambari တိုႛ သံုးပၾင့္ဆိုင္ေဆၾးေႎၾးပၾဲလုပ္ဖိုႛ သူအဆိုဴပႂတာကို စစ္အစိုးရက ပယ္ခဵတာေတၾ အပၝအဝင္ လုပ္ငန္း ေခဵာေမၾႚခဲ့တဲ့ လကၡဏာ မရႀိဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

Mr Gambari ဟာ စင္ကာပူကို ထၾက္ခၾာသၾား႓ပီး နယူးေယာက္မႀာရႀိတဲ့ ကုလသမဂၢ ႟ံုးခဵႂပ္ကို တနလႆာေနႛ အေရာက္ ဴပန္လာဖိုႛရႀိပၝတယ္။ သူႛကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဴပန္လာဖိုႛ ဖိတ္ဳကားထား႓ပီး သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဴပန္သၾားမယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဆက္ဆံဖိုႛ ခန္ႛအပ္ထားတဲ့ ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္ဟာ အစီအစဥ္ေတၾ လုပ္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ပထမေတၾႚဆံုဖၾယ္ရႀိတယ္လိုႛ စစ္အစိုးရ အသံလၿင့္ဌာနက ေဳကညာပၝတယ္။ ဒၝဟာ စက္တင္ဘာ ႓ဖိႂခၾင္းမႁေတၾ ဴဖစ္ပၾား႓ပီးေနာက္ပိုင္း ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီးအဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ခံရ႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဦးေအာင္ဳကည္ဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဒုတိယအ႒ကိမ္ေတၾႚဆံုတာ ဴဖစ္ပၝလိမ့္မယ္။

စက္တင္ဘာ ႓ဖိႂခၾင္းမႁေတၾမႀာ ႎိုင္ငံေရးအရ စတင္ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲဖိုႛနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာက ဖိအားေပးတဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရက ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီးခန္ႛအပ္တာပၝ။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ NLD ပၝတီမႀာ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ကိုးဦးရႀိပၝတယ္။ ဒုတိယ ဥကၠႉဦးတင္ဦးဟာလည္း ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ေတၾ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးရာမႀာ ဦးတင္ဦးကို တက္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂမယ္ မဴပႂဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးပၝဘူး။

က႗န္ေတာ္တိုႛ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုဖိုႛ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ ေမတၨာရပ္ခံထားတာမိုႛ ခုလို ေတၾႚဆံုခၾင့္ရမႀာကို ႒ကိႂဆိုပၝတယ္လိုႛ NLD ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေတၾနဲႛ ၂၀၀၄ခု ေမလက ေနာက္ဆံုး ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ဖၾဲႚစည္းပံု အေဴခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆၾဲမဲ့ စစ္အစိုးရရဲ့ အမဵိႂးသား ညီလာခံ တက္ေရာက္-မတက္ေရာက္ ေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာပၝ။ ဒီမိုကေရစီနညး္မကဵဘူးဆို႓ပီး အမဵိႂးသား ညီလာခံ တက္ေရာက္ဖိုႛ NLD က ဴငင္းခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔