ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ပၝတီ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္မဵား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾး

2008-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nyan_win_NLD_01-30-08_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ပၝတီ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္မဵား ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့သည့္ အေဴခအေနမဵားကို NLDပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ ပၝတီဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ သတင္းမီဒီယာမဵားအား ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ဗဟုိ အလုပ္အမႁေဆာင္အားလံုးနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛ ဇန္နဝၝရီ ၃၀ရက္ ဒီကေနႛ ေနႛလည္ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ္က အစိုးရဧည့္ေဂဟာမႀာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲဟာ ၁ နာရီခၾဲေလာက္ဳကာဴမင့္ခဲ့႓ပီး ပထမအ႒ကိမ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲတုန္းက မဴပတ္ခဲ့တဲ့အေဳကာင္းအရာေတၾနဲႛ ေရႀႚလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾအေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ေတၾ မႎႀစ္က ႎိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေနႛမႀာ ပထမအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုခဲ့႓ပီး၊ ၃ လေလာက္အဳကာမႀာ ခုလို ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ရခဲ့တာပၝ။ ပထမအ႒ကိမ္ေတၾႚတုန္းက ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿအပၝအဝင္ ထိပ္ပိုင္းဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ၃ ဦးနဲႛ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္းတိုႛ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ခုတ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုဳကရာမႀာေတာ့ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ၇ ဦးနဲႛ ဦးဉာဏ္ဝင္းတိုႛ ပၝဝင္ပၝတယ္။

ခုတ႒ကိမ္ေဆၾးေႎၾးပၾဲရဲ့ ထူးဴခားခဵက္ကေတာ့ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ လက္ရႀိ စစ္အစိုးရ စီစဥ္ေဆာင္႟ၾက္ေနပံုေတၾ၊ စစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးရတာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ ေကဵနပ္အားရမႁ မရႀိတာေတၾ၊ မေကဵမနပ္ဴဖစ္ေနတာေတၾ၊ ေရႀႚအလားအလာက အားရစရာမရႀိ ဴဖစ္ေနတာေတၾကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဘက္က ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလာတာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ တဴခားအေသးစိတ္ အခဵက္အလက္ေတၾကိုေတာ့ မသိရပၝဘူး။

ဴပည္သူလူထုကို အေကာင္းဆံုးကို ေမ႖ာ္လင့္ထား႓ပီး၊ အဆိုးဆံုးအတၾက္လည္း ဴပင္ဆင္ထားလိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ေတၾကေနတဆင့္ အမႀာစကား ပၝးလုိက္သလို၊ ပၝတီဝင္ေတၾကိုလည္း အမႀာစကား ေဴပာဳကားလိုက္တယ္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူ၊ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲအ႓ပီးမႀာ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾ ဝင္လာ႓ပီး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္တိုႛ ဆက္လက္ ေဆၾးေႎၾးဳကမဲ့အစီစဥ္ကို လာေရာက္ အေဳကာင္းဳကားတယ္လိုႛလည္း ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္အဖၾဲႚတိုႛရဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ ပၝဝင္ခဲ့သူ၊ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ဦးဉာဏ္ဝင္းကို ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔