ကုလသမဂၢ၏ ႒ကိႂးပမ္းမႁအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အေကာင္းဘက္က ႟ႁဴမင္

2007-11-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

suu_kyi_cec_200px.jpg
အကဵယ္ခဵႂပ္ဴဖင့္ ထားရႀိေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ႎိုဝင္ဘာ ၉ရက္ေနႛတၾင္ NLDပၝတီ ဗဟို အလုပ္အမႁေဆာင္ အခဵိႂႚႎႀင့္ အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာတၾင္ ေတၾႚဆံုခၾင့္ ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ဗဟုိအလုပ္ အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးႌၾန္ႛေဝ၊ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးလၾင္၊ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာႎုိင္ငံအမဵိႂးသား ဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္ စစ္အစုိးရနဲႛ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတၾအဳကား ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ႒ကီးရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းမႁအေပၞမႀာ အေကာင္း ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိႛ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ယံုဳကည္ထားေဳကာင္း NLD ပၝတီ ထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾက ဒီကေနႛ ႎိုဝင္ဘာ ၉ရက္ေနႛမႀာ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

စစ္အစုိးရက NLD ပၝတီ ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးလၾင္၊ ဗဟုိအလုပ္ အမႁေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးႌၾန္ႛေဝနဲႛ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း တုိႛကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ သံုးႎႀစ္အတၾင္း ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ အဴဖစ္ ဒီကေနႛ ေတၾႚဆံုခၾင့္ေပးလုိက္႓ပီးတဲ့ေနာက္ ပၝတီေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလုိ ေဴပာဳကားလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

တနာရီေလာက္ ေတၾႚဆံုခဲ့ခဵိန္အတၾင္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က တပ္မေတာ္ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအေနနဲႛ အမဵိႂးသားဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္သၾား လိမ့္မယ္လုိႛ ယုံဳကည္ထားေဳကာင္း ေဴပာဆုိခဲ့တယ္လုိႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ NLD ပၝတီေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အစုိးရ ဧည့္ေဂဟာတခုမႀာ ေတၾဆံုခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ပၝတီထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ခုလုိေတၾႚဆံုခၾင့္ေပးခဲ့တာဟာ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္၊ ေမလေနာက္ပုိင္း ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ စစ္အစုိးရခန္ႛအပ္ထားတဲ့ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛလည္း အဲဒီိဧည့္ေဂဟာမႀာပဲ တနာရီဳကာေတၾႚဆံုခဲ့တယ္လုိႛ စစ္အစုိးရအရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ပၝတီေဴပာေရးဆုိခၾင့္ရႀိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္အရ အခုေတၾႚဆံုပၾဲမႀာ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရး ကိစၤရပ္ေတၾကုိ အစုိးရပုိင္းနဲႛ ေဆၾးေႎၾးတဲ့အခၝမႀာ တင္ဴပသင့္တဲ့ အခဵက္အလက္ေတၾကုိ ႌႀိႎိႁင္းခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တုိက္႟ုိက္ေတၾႚဆံုဖုိႛအတၾက္ ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခဵက္အလက္ ေတၾကုိ ေဴပလည္ေအာင္ ဆံုးဴဖတ္ေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛရႀိေဳကာင္း သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ စီးပၾားေရး ပိတ္ဆုိႛမႁေတၾ ခဵမႀတ္ထားတဲ့ ကိစၤကေတာ့ အဲဒီႎုိင္ငံေတၾ ကုိယ္တုိင္ ဆံုးဴဖတ္ရမဲ့ ကိစၤလုိႛ ယံုဳကည္ထားေဳကာင္းလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာဳကားသၾားပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔