ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အစိုးရဧည့္ေဂဟာမႀာ တနာရီဳကာေတၾႚဆံု

2008-01-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲ)ႎႀင့္ စစ္အစိုးရက ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီးအဴဖစ္ တာဝန္ေပးထားေသာ ဦးေအာင္ဳကည္ (ယာ)တိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၉ရက္ေနႛက ဒုတိယအ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုစဥ္ ဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဒီကေနႛ ဇန္နဝၝရီ ၁၁ရက္ ေသာဳကာေနႛမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္ကေန စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတၾက ေခၞေဆာင္သၾားတာ ေတၾႚရတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္ ေတၾႚဆံုတဲ့ သတင္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾ အဆိုအရ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေခၞသၾားတာကေန ေနအိမ္ကို ဴပန္ပိုႛတဲ့ အခဵိန္ဟာ တနာရီေကဵာ္ေကဵာ္ဳကာတယ္လိုႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚက လာတဲ့ သတင္းေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

NLD ပၝတီက ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေတာ့ ဒီသတင္းကို အတည္မဴပႂႎိုင္ေသးဘူး၊ ဴဖစ္ႎိုင္ေဴခမဵားတယ္ ၊ မႀန္ကန္မယ္ဆိုရင္ ႒ကိႂဆိုပၝတယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္ အခုတ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုခဲ့ဴခင္းဟာ မႀန္ကန္တယ္ဆိုရင္ အခုတ႒ကိမ္ ေတၾႚဆံုဴခင္းဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ႎိုဝင္ဘာလ ေနာက္ပိုင္း ႎႀစ္လအတၾင္းမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရကိုယ္စားလႀယ္ ေတၾႚဆံုတာ ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ဴဖစ္႓ပီး ၊ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ပို္င္း ေလး႒ကိမ္ေဴမာက္ ေတၾႚဆံုဴခင္း ဴဖစ္မႀာပၝ။

ဒၝေပမဲ့ အဲဒီ ေတၾႚဆံုဴခင္းေတၾကေန ဘာရလဒ္ေတၾဴဖစ္ေပၞ လာတယ္ ဆိုတာေတာ့ NLD ပၝတီအေနနဲႛ ဘာမႀ မသိရေသးဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒီလို ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ အတၾက္ NLD ပၝတီအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အဆက္အသၾယ္မဴပတ္ရႀိဖိုႛ လိုအပ္ပၝတယ္လိုႛလည္း ဦးဥာဏ္ဝင္း က ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကိုယ္တိုင္ တင္ဴပ အဆိုဴပႂထားတဲ့ အခဵက္ေတၾ ရ၊ မရဆိုတာကိုလည္း ဘာမႀမသိရေသးဘူးလိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းကေဴပာဳကားသၾား ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔