ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးေရး မနီးစပ္ေသးဟု ဝန္႒ကီး ေဴပာဆို

2007-03-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

kyaw_hsan_march_07_150px.jpg
စစ္အစိုးရကို ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ဆန္ႛကဵင္သူမဵားက မဟုတ္မမႀန္ စၾပ္စၾဲခဵက္မဵားဴဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းသမားမဵားကို မတ္လ ၂၆ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ သတင္းစာရႀင္းပၾဲမႀာ ေဴပာဳကားေနေသာ ဴပန္ဳကားေရး ဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္း။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဴဖစ္ထၾန္းလာဖိုႛ ေရႀႚတိုး ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဝဖန္သူေတၾကို တံုႛဴပန္ တိုက္ခိုက္ ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကမႝာ့ႎိုဘယ္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးဆုရႀင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ တိုင္းဴပည္ကို ဖဵက္ဆီးဖိုႛ အ႒ကံအစည္ရႀိေနလိုႛ သူမကို ဴပန္လၿတ္ေပးႎိုင္မဲ့ရက္ မနီးစပ္ေသးဘူးလိုႛ ဴမန္မာ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀူးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းက ႎိုင္ငံတကာ သတင္းစာဆရာေတၾနႛဲ ေတၾႚတဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။ လၿတ္မဲ့ရက္ဟာ သူမအေပၞမႀာ မူတည္ပၝတယ္။ သူမကို ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္တိုင္း အစိုးရနဲႛ ထိပ္တိုက္တိုးဖိုႛ ႒ကိႂးစားခဲ့တယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ သံုး႒ကိမ္ေဴမာက္ အခုလို ေနအိမ္မႀာ အကဵယ္ခဵႂပ္ ခဵထားရတာလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာရဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႁေတၾကို အခၾင့္ေကာင္းယူ႓ပီး ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပက အစိုးရဆန္ႛကဵင္သူ ေတၾဟာ မဟုတ္မမႀန္တဲ့ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ေနပၝတယ္၊ ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံ တည္ေဆာက္ဖိုႛ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပၝ လမ္းဴပေဴမပံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲဲ့ အေပၞမႀာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက စိုးရိမ္ပူပန္ေနတာေတၾကို ကဵေနာ္တုိႛ သိရႀိပၝတယ္လိုႛလည္း ေဴပာခဲ့ပၝေသးတယ္။

အေနာက္ႎိုင္ငံတခဵိႂႚနဲႛ အစိုးရဆန္ႛကဵင္သူေတၾက ဴမန္မာစစ္တပ္ဟာ လူမဵိႂးစု အမဵိႂးဴဖႂတ္ စစ္ဆင္ေရးေတၾ ဆင္ႎၿဲေန႓ပီး အမဵိႂးသမီးေတၾကို မုဒိမ္းကဵင့္ ေစာ္ကားေနတယ္၊ နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ အဓမၳ လုပ္အားေစခိုင္းတာေတၾ၊ အတင္းအဓမၳ အိမ္ရာ ေ႟ၿႛေဴပာင္းခိုင္းတာေတၾ လုပ္ေနလိုႛ ေဒသအတၾင္းနဲႛ ႎိုင္ငံတကာရဲ့ ေအးခဵမ္းတည္႓ငိိမ္ေရးကို ႓ခိမ္းေဴခာက္ေနပၝတယ္လိုႛ စၾပ္စၾဲခဲ့ေဳကာင္း၊ ဒီလို စၾပ္စၾဲတာေတၾဟာ မဟုတ္မမႀန္ပဲ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဒၝမဵိႂးဘယ္တုန္းးကမႀ မဴဖစ္ခဲ့ဘူးဘူးလိုႛ ဗိုလ္မႀူးခဵႂပ္ေကဵာ္ဆန္းက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္၊၊ ကရင္အမဵိႂးသားအစည္းအ႟ံုးနဲႛ ဴပည္ေဴပးေတၾရဲ့ လက္ခဵက္ေဳကာင့္သာ နယ္စပ္ေဒသမႀာ ေဴမဴမႂပ္မိုင္းဒဏ္နဲႛ လူေတၾေသေကဵ ထိခိုက္ခဲ့ ရတာလိုႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

ႎိုင္ငံတကာက ေငၾေဳကးအကူအညီေတၾ ရေအာင္လိုႛ ဒုကၡသည္အသၾင္ ဖန္တီးဗန္းဴပ႓ပီး အစိုးရကို အဴပစ္ဖိုႛတာေတၾ လုပ္ေနပၝတယ္၊ နယ္စပ္ေဒသေတၾမႀာ သူပုန္အဖၾဲႚေတၾနဲႛ အတိုက္အခိုက္ နည္းပၝး လာ႓ပီဴဖစ္လိုႛ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးရေနပၝ႓ပီ၊ လၾတ္လပ္စၾာ ဘာသာေရးကိုကၾယ္ခၾင့္ကို ဖိႎႀိပ္ခဵႂပ္ခဵယ္ တာေတၾ မရႀိေဳကာင္းနဲႛ အတင္းအဓမၳ လုပ္အားေစခိုင္းတာေတၾ ေနရာအႎႀံႛမႀာ ရႀိေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း မဟုတ္မမႀန္ဘူးလိုႛ ဴငင္းဆန္ခဲ့ပၝတယ္။

အခုလို စစ္အစိုးရအေပၞ စၾပ္စၾဲေနတဲ့ရည္႟ၾယ္ခဵက္ေတၾဟာ အေနာက္ႎိုင္ငံတခဵိႂႚနဲႛ သူတိုႛနဲႛ အ႒ကံတူ လူတစုက သူတိုႛ ႒ကိႂးဆၾဲရာ ကမဲ့ ႟ုပ္ေသးအစိုးရမဵိႂး ဴမန္မာဴပည္မႀာ အာဏာရေအာင္ လုပ္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ဴမန္မာ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီးက ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

စစ္အစိုးရ ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေကဵာ္ဆန္းရဲ့ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲမႀာ စၾပ္စၾဲ ေဴပာဆိုခဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး၊ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ေဴပာခၾင့္ရ ပုဂၢိႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္းကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔