ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား အင္ဒုိနီးရႀားမႀာ ဴပႂလုပ္သၾားဖိုႛ အုိင္စီဂဵီအဖၾဲႚ အ႒ကံဴပႂ

2008-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_susilo_200px.jpg
ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ)ႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀား သမတ စူစီလို ဘမ္ဘန္ ယုဒ္ဟိုယိုႎို (ယာ)တိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္ေနႛက ဂဵာကာတာ႓မိႂႚရႀိ သမတနန္းေတာ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကိစၤႎႀင့္ ပတ္သက္၍ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝသည္။ ဂမ္ဘာရီ၏ ညၟိႎိႁင္းမႁႎႀင့္အတူ ႎိုင္ငံစံု ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵားကို အင္ဒိုနီးရႀားက လက္ခံကဵင္းပေပးရန္ အိုင္စီဂဵီအဖၾဲႚက အဳကံဴပႂထားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာကုိ ႎုိင္ငံစံုနဲႛ ပူးေပၝင္းေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံအေနနဲႛ အိမ္ရႀင္အဴဖစ္ အစည္းအေဝးေတၾလက္ခံ ဴပႂလုပ္ေပးဖုိႛ အသင့္ေတာ္ဆံုး ႎုိင္ငံဴဖစ္တယ္လုိႛ ဘယ္လ္ဂဵီယမ္ႎုိင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္႓မိႂႚ အေဴခစုိက္ ICG လုိႛေခၞတဲ့ ႎုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေဴဖရႀင္းေရးအဖၾဲႚက ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ေဒသတၾင္းႎုိင္ငံေတၾပၝဝင္တဲ့ ဴမန္မာ့အေရးေဴဖရႀင္းေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾကုိ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံ ဂဵာကာတာ႓မိႂႚေတာ္မႀာ လက္ခံကဵင္းပေပးဖုိႛ ICG အဖၾဲႚက အ႒ကံဴပႂလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ အင္ဒုိနီးရႀားႎုိင္ငံဟာ ၁၉၈၈၊ ၈၉ ခုႎႀစ္တုန္းက ကေမႝာဒီးယားႎုိင္ငံရဲ့ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ဒီလုိေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾကုိ လက္ခံဴပႂလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္ခဲ့တာေဳကာင့္ အခုလုိ အ႒ကံဴပႂရတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ICG အဖၾဲႚ ဥကၠႉက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အမဵိႂးသား ဴပန္လည္ရင္ဳကားေစ့ေရးနဲႛ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတၾအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲ့ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီရဲ့ ႌၟိႎိႁင္းေဆာင္႟ၾက္မႁနဲႛအတူ ႎုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းပၝတဲ့ ေဒသဆုိင္ရာ ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾကုိ လုပ္ေဆာင္သၾားရမႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲ့ အိမ္နီးခဵင္းေတၾဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္နဲႛ အာဆီယံတုိႛဟာ ဒီေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾမႀာပၝဝင္ဖုိႛ အေရးတ႒ကီး လုိအပ္ေဳကာင္း ICG အဖၾဲႚရဲ့ အေရႀႚေတာင္အာရႀေဒသ ဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးကလည္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေရႀႚမတုိးႎုိင္ဴဖစ္ေနတဲ့ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးကုိ ႎုိင္ငံစံုနဲႛ ပူးေပၝင္းေဴဖရႀင္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲႛ ေအာင္ဴမင္ေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္သၾားႎုိင္မႀာ ဴဖစ္ေဳကာင္းကုိလည္း ICG အဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာက ဆုိပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔