ေတာင္ကုတ္မႀာ လံုဴခံႂေရးတင္းကဵပ္၊ အင္အယ္လ္ဒီပၝတီဝင္ေတၾကိုေစာင့္ဳကည့္

2008-01-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

NLD_Ind_Day150px.jpg
၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဇန္န၀ၝရီလ ၄ရက္ေနႚတၾင္ ကဵေရာက္ေသာ အႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚကို အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ရံုးတၾင္ ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္၊ ပံုမႀာ အသက္အရၾယ္႒ကီးရင့္ေသာ အမဵိႂးသမီး႒ကီးသည္ လၾတ္လပ္ေရး ဖခင္႒ကီး အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပံုကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရခိုင္ဴပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္က လူထုဆႎၬေဖာ္ထုတ္မယ့္ အစီအစဥ္ကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဇန္နဝၝရီ ၁၇ရက္မႀာ တားဴမစ္ခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ ဒီေနႚ ဇန္နဝၝရီ ၂၀ရက္ေနႚထိ လံုဴခံႂေရး တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ခဵထား႓ပီး အင္အယ္လ္ဒီပၝတီဝင္ေတၾကို မဴပတ္ေစာင့္ဳကည္ႛေနပၝတယ္။ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ လံုဴခံႂေရးမဴပတ္ခဵထားတဲ့ဳကားက ဘယ္သူကမႀန္းမသိပဲ စာရၾက္စာတမ္းဳကဲခဵတဲ့ ဴဖစ္ရပ္ေတၾရႀိေန႓ပီး မေနႚကတင္ ဳကဲခဵတာရႀိခဲ့တယ္လိုႚ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚလံုဴခံႂေရးအတၾက္ အင္အားမလုံေလာက္လိုႚ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနားက မအီဆိုတဲ့ ႓မိႂႚသစ္က လံုဴခံႂေရးအဖၾဲႚဝင္ေတၾကိုပၝ တာဝန္ခဵထားတယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္းနဲႚ အဖမ္းခံရ႓ပီး ဴပန္လၾတ္လာသူ ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ႓မိႂႚနယ္စည္း ဒု-ဥကၠဌ ဦးသန္းေဖကိုလည္း ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လိုႚ ေဴပာပၝတယ္။

ဦးသန္းေဖကို ဇန္နဝၝရီ ၁၆ရက္ည ၁၁နာရီမႀာ သက္ဆိုင္ရာက ေခၞယူ႓ပီး ႓မိႂႚနယ္မႀႃးအိမ္မႀာ လူထုဆႎၬေဖာ္ထုတ္မယ့္ အစီအစဥ္နဲႚ ပတ္သက္႓ပီး စစ္ေဆးေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ေတာင္ကုတ္႓မိႂႚမႀာ စစ္အစိုးရဆန္ႚကဵင္ေရး လႀႂပ္ရႀားမႁေတၾ မဴပတ္ရႀိေန႓ပီး ဒီဴဖစ္ရပ္ေတၾရႀိတိုင္း အင္အယ္လ္ဒီ ပၝတီဝင္ေတၾ ပၝဝင္ပတ္သက္မႁ ရႀိ-မရႀိ အဴမဲေခၞယူ စစ္ေဆးခံေနရတယ္လိုႚ ဦးသန္းေဖက ေဴပာပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ သံဃာ့အေရးအခင္းနဲႚ ပတ္သက္လိုႚ ဦးသန္းေဖကို စက္တင္ဘာ ၂၈ရက္ေနႚမႀာ သက္ဆိုင္ရာက ဖမ္းဆီးသၾား႓ပီး အမ္း စစ္ေဳကာေရးစခန္းမႀာ စစ္ေဆးခဲ့ပၝတယ္။ ဒိေနာက္ သံတၾဲေထာင္ပိုႚ႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ခုႎႀစ္ခၾဲခဵမႀတ္ခဲ့ရာက အယူခံဝင္ခဲ့လိုႚ ဦးသန္းေဖ ေထာင္ကဴပန္လၾတ္လာ႓ပီး ဒီေနႚထိ ႎႀစ္လခၾဲအတၾင္း သူႚကို သက္ဆိုင္ရာက ငၝး႒ကိမ္ေလာက္ေခၞယူ စစ္ေဆးေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔