ထားဝယ္တကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားမဵား ဆိုင္ကယ္ဴဖင့္ လႀည့္လည္ဆႎၬဴပ

2007-08-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

generator_monks_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လ႖ပ္စစ္မီး မဳကာခဏ ပဵက္ဴခင္းေဳကာင့္ ဂဵင္နေရတာမဵား သံုးစၾဲရာမႀာလည္း ေလာင္စာဆီ ေဈးတက္ဴခင္း၏ ဒဏ္ကို ခံစားရမည္ ဴဖစ္သည္။ ပံုမႀာ ဂဵင္နေရတာဴဖင့္ ကၾန္ပဵႃတာ အင္တာနက္ အသံုးဴပႂေနေသာ သံဃာႎႀစ္ပၝး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ရခုိင္ဴပည္နယ္ စစ္ေတၾ႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾ ဴဖစ္ပၾားခဲ့သလို တနသႆာရီတိုင္း ထားဝယ္႓မိႂႚမႀာလည္း ဆႎၬဴပမႁတခု ဴဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းဳကားရပၝေသးတယ္။ ဳသဂုတ္လ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ ထားဝယ္႓မိႂႚက ဆႎၬဴပပၾဲကေတာ့ ထားဝယ္ တကၠသိုလ္က ေကဵာင္းသားေတၾ ဦးေဆာင္တာဴဖစ္႓ပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတၾနဲႛ စီတန္းလႀည့္လည္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ဳသဂုတ္လ ၂၉ရက္ ဒီကေနႛ မနက္ပိုင္းမႀာ ေကဵာင္းသား၃၀ေလာက္ဟာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတၾနဲႛ ထားဝယ္ေစဵးကုိပတ္႓ပီး ခဝတ႟ံုးကို သၾားေရာက္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ ခဝတ႟ံုးမႀာ ရပ္႓ပီး ေလာင္စာဆီေစဵး တက္လာတာေဳကာင့္ ေနာက္ဆက္တၾဲဴဖစ္လာတဲ့ ဴမန္မာဴပည္အႎႀံႛက ဆႎၬဴပမႁေတၾကို အင္အားသံုး႓ပီး ေဴဖရႀင္းဴခင္းမဴပႂဖိုႛ အာဏာပိုင္ေတၾအေနနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို စာနာေထာက္ထားဖိုႛ စာတေစာင္ ေပးပိုႛခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီဆႎၬဴပမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အဖမ္းအဆီး မရႀိခဲ့ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ထားဝယ္႓မိႂႚ ဆႎၬဴပမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မႀန္ကန္တယ္ဆိုတာ သိရေပမဲ့ အတည္ဴပႂခဵက္ရဖိုႛ RFAဆက္႓ပီးစံုစမ္းမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေနပၝတယ္။

အခုထပ္႓ပီးရတဲ့ သတင္းကေတာ့ ရခုိင္ဴပည္နယ္စစ္ေတၾ႓မိႂႚမႀာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾဴဖစ္ေနခဵိန္မႀာ သံတၾဲမႀာရႀိတဲ့ ဴပည္သူေတၾကလည္း မဵက္ေဴခမဴပတ္ေစာင့္ဳကည့္ေနတယ္လိုႛသံတၾဲ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ သံတၾဲ႓မိႂႚမႀာလည္း ႓မိႂႚခံေတၾအေနနဲႛ စိတ္ထဲ ကသိကေအာက္ ဴဖစ္ေနရတဲ့ အေဴခအေနေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အခုလကုန္ပိုင္းမႀာ ဳကက္ဆူပင္မဵားစိုက္ပဵိႂးဴခင္း ဖၾင့္လႀစ္ပၾဲအတၾက္ တိုင္းမႀႃးလာေရာက္ဖိုႛ ရႀိေနတာေဳကာင့္ ႓မိႂႚတၾင္းရႀိ အာဏာပိုင္မဵား အလုပ္မဵားေနဳကေဳကာင္း ႓မိႂႚတၾင္း အငႀားကားနဲႛ ဆိုင္ကယ္၊ တကၠဆီမဵား ေခဵာအဆၾဲခံေနရလိုႛ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဆီမေပးပဲ ကားမဵား၊ ဆိုင္ကယ္မဵား ေခဵာအဆၾဲခံေနရတာေဳကာင့္ ပိုင္ရႀင္မဵား မေကဵမနပ္ဴဖစ္ေနဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔