ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားႎႀင့္အႎုပညာရႀင္မဵားအပၝအဝင္ သိန္းခဵီ၍ ခဵီတက္ခဲ့ဴခင္း

2007-09-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_march_A_09-24-07_200p.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ သိမ္႒ကီးေဈးေဘးမႀ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက စီတန္း ႔ကခဵီ လႀည့္လည္ေနေသာ သံဃာေတာ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဒီကေနႛ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ သံဃာနဲႛလူ စုစုေပၝင္း တသိန္းခန္ႛ ခဵီတက္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သတင္းအမဵားစုက ဆုိပၝတယ္။ တခဵႂိႚသတင္းေတၾကေတာ့ ႎႀစ္သိန္းခန္္ႛထိရႀိတယ္လုိႛ ခန္ႛမႀန္းဳကပၝတယ္။ အခုလုိခဵီတက္တဲ့အထဲမႀာ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾကလည္း NLD ပၝတီအလံကုိ ကုိင္ေဆာင္႓ပီး ခဵီတက္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဴမင့္သိန္းကုိ NLD က ဆက္သၾယ္႓ပီး ခဵီတက္ပၾဲမႀာ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ NLD ပၝတီဝင္ေတၾ ဘယ္ေလာက္ပၝသလဲလုိႛ RFA သတင္းေထာက္ ကုိမိုးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

NLD ဦးဴမင့္သိန္း။ ။ ကဵေနာ္တုိႛ အတိအကဵေတာ့ မေရတၾက္မိပၝဘူး၊ ၃-၄-၅ဆယ္ထက္ေတာ့ မနည္းပၝဘူး။ လူငယ္ေတၾလည္းပၝတယ္၊ လူငယ္ေတၾက ေနရာတုိင္းမႀာ ႒ကိႂးဳကား ႒ကိႂးဳကားနဲႛ ေနရာတုိင္းမႀာပၝေတာ့ ရာဂဏန္း အေတာ္မဵားမဵားအထိ ပၝတယ္။

ဒီကေနႛမနက္ ၁၀နာရီေလာက္က ေ႟ၿတိဂံုဘုရား၊ ေဳကးသၾန္းဘုရား႒ကီးမႀာ သံဃာေတာ္အပၝး တေထာင္နီးပၝးကုိ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႟ုပ္ရႀင္ေလာက က ပုဂၢိႂလ္ေတၾက ဆၾမ္းဘူးေတၾ ကပ္လႀႃခဲ့ပၝတယ္။ စာေရးဆရာမ႒ကီး ေဒၞဳကည္ဦး၊ ဆရာမ႒ကီး ေဒၞခင္ေဆၾဦးနဲႛ ေဒၞကလဵာ (ဝိဇ�ာ၊ သိပၯံ)၊ ဆရာမ သန္းဴမင့္ေအာင္၊ ဆရာမ ႎႀင္းပန္းအိမ္၊ ကဗဵာဆရာ ေအာင္ေဝး၊ ေဇာ္သက္ေထၾးနဲႛ မဂၢဇင္းဂဵာနယ္သမားေတၾ အမဵားအဴပား ပၝဝင္ဳကသလုိ ႟ုပ္ရႀင္ေလာက ဒၝ႟ုိက္တာ သ႟ုပ္ေဆာင္ ေကဵာ္သူ၊ ဇာဂနာနဲႛ အမဵႂိးသားေရး ဦးဝင္းႎုိင္နဲႛ ႎုိင္ငံေရးသမားေတၾ ႟ုပ္ရႀင္ေလာကသားေတၾလည္း ပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္။ ႟ုပ္ရႀင္နဲႛ ဟာသပညာရႀင္ ဇာဂနာကုိ ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ သူႛကုိ အရင္ဆံုး ဒီကေနႛမနက္က သံဃာအပၝး ၇၀၀ ေကဵာ္ကုိ ဘယ္လုိမဵားဆၾမ္းကပ္ခဲ့ပၝသလဲလုိႛ RFAက ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကုိဇာဂနာ။ ။ “ကဵေနာ္တုိႛမနက္တုန္းက ၁၀နာရီတိတိမႀာ ေဳကးသၾန္းဘုရား႒ကီးမႀာ ကဵေနာ္တုိႛ ဆၾမ္းကပ္ပၝတယ္။ အပၝး ၅၅၀စာလုိႛ ကဵေနာ္တုိႛေမ႖ာ္လင့္႓ပီးေတာ့ ဆၾမ္းစကပ္ပၝတယ္။ ကုိေကဵာ္သူတုိႛ ကဵေနာ္တုိႛအဖၾဲႚ တဖၾဲႚလုံး၊ ဒၝေပမဲ့ အပၝး ၅၅၀ ေကဵာ္သၾားပၝတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒံေပၝက္ ၂၂၀ ကပ္ရပၝတယ္။”

လက္ရႀိအေဴခအေနကုိ ေကဵနပ္အားရမိပၝတယ္လုိႛ ကုိဇာဂနာက ေဴပာပၝတယ္။ “ဒီေနႛကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကုိ အင္အားေတာင့္တင္းတယ္။ လူဦးေရကုိ ကဵေနာ္ေတာ့ မေရတတ္ဖူး မႀန္းေဴခ ေဴပာရမယ္ဆုိရင္ ႎႀစ္သိန္းေကဵာ္မယ္ထင္တယ္၊ လမ္း႒ကီးတခုလံုး ပိတ္႓ပီးဴပည့္သၾား႓ပီ။ ေ႟ၿတိဂံုဘုရားက ဆင္းတယ္၊ ဆင္း႓ပီးေတာ့ ဗားဂရာလမ္းအတုိင္းတက္႓ပီးေတာ့ ဳကည့္ဴမင္တုိင္လမ္းအတုိင္း လႀည္းတန္းကေနတက္႓ပီးေတာ့ ကမႝာေအးဘုရားကုိ သၾားဖိုႛ ဦးတည္ေနဳကတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛအားလံုးက ကမႝာေအးဘုရားက ႒ကိႂေစာင့္ေနတယ္။ ႓ပီးတဲ့အခၝကဵ ကဵေနာ္တုိႛက ဆရာေတာ္မဵား ေမာလာမႀာ၊ ပန္းလာမႀာဴဖစ္တဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ကဵေနာ္တုိႛက ေဆးေတၾေရာ ေရေတၾေရာ၊ ဒီမႀာ ဆရာမ ေဒၞသန္းဴမင့္ေအာင္တုိႛ၊ ေဒၞေ႟ၿဇီးကၾက္တုိႛနဲႛ အကုန္လံုးစု႓ပီးေတာ့ ဒီမႀာလာေစာင့္ေနဳကတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛကေတာ့ အဆင္သင့္ပဲ။ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ေခၝင္မႀာကေတာ့ စာေပ အႎုပညာရႀင္တခဵႂိႚရယ္၊ အဆုိေတာ္တခဵႂိႚရယ္ ေနာက္႓ပီးေတာ့ NLD လၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ေတၾ အဖၾဲႚရယ္၊ ေနာက္႓ပီးေတာ့ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္အခဵႂိႚရယ္၊ ေ႟ၿတိဂံုဘုရား ေဴမာက္ဖက္မုခ္နဲႛ အေနာက္ဖက္မုခ္မႀာေတာ့ ဆရာေတာ္ေတၾ တရားေဟာပၝတယ္။”

၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလနဲႛ အခု ဘာကၾာပၝသလဲလုိႛ ဇာဂနာကုိ RFA က ေမးခဲ့ပၝတယ္။

ကုိဇာဂနာ။ ။ မတူဘူးလုိႛပဲ ေဴပာရေတာ့မႀာပၝပဲခင္ဗဵ၊ ဘာေဳကာင့္လဲဆုိေတာ့ ၈၈တုန္းကလည္း ၈၈ အေနအထားေပၝ့၊ အခုဟာကေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛေဴပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေမတၨာတရားနဲႛ တုိက္ပၾဲဝင္တယ္လုိႛ ပုိ႓ပီးေတာ့ေဴပာလုိႛရပၝတယ္။ အထူးသဴဖင့္ ေ႐ကးေကဵာ္သံေတၾတုိႛ၊ ေအာ္တဲ့ဟစ္တဲ့အသံေတၾ၊ ဘာသံမႀလည္း မရႀိပၝဘူး။ ကဵေနာ္တုိႛတရားေဟာတယ္၊ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မဵားရဲ့ ဦးေဆာင္မႁေအာက္မႀာပဲ ရႀိတယ္။ ေနာက္တခု ေကာင္းသၾားတာကေတာ့ ဘယ္အဖၾဲႚအစည္း၊ ညာအဖၾဲႚအစည္း၊ ဥပမာ ကဵေနာ္တုိႛ ႟ုပ္ရႀင္အဖၾဲႚအစည္း၊ အဆုိေတာ္အဖၾဲႚ အစည္း၊ သမဂၢ ဘာညာ အဲလုိမဵႂိးေတၾ တေယာက္မႀ ဆိုင္းဘုတ္မေထာင္ပၝဘူး။ သံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ေအာက္မႀာပဲ အားလံုးကုိ သံဃာ့အလံေတၾ မနက္က ေဝေပးပၝတယ္။ အားလံုးကုိင္ေဆာင္တဲ့အလံဟာ သံဃာ့အလံပၝပဲ။ အားလံုး႟ၾတ္ဆိုတဲ့ တရားဟာလည္း ေမတၨာတရားပၝပဲ။ ဆိုင္းဘုတ္မႀာသာလ႖င္ ကဵေနာ္တုိႛက အမဵႂိးသား ဴပန္လည္ညီႌၾတ္ေရးနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အပၝအဝင္ ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ နံပၝတ္သံုးဳကေတာ့ စားဝတ္ေနေရးနဲႛ ကုန္ေစဵးႎႁန္း ကဵေရးဆုိတဲ့ဟာေတၾကုိ ဆုိင္းဘုတ္ေတၾတင္႓ပီးေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛတက္ဳကတာပၝပဲ။”

အခုလုိ ဴပည္သူနဲႛသံဃာေတၾက႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ခဵီတက္ဆႎၬဴပေနဳကတာကုိ အစုိးရက ေခဵမႁန္းမယ္ ထင္ပၝသလားလုိႛ ေမးခဲ့ရာမႀာ။

ကုိဇာဂနာ။ ။ “ကဵေနာ္ဴမင္တာကေတာ့ တခုတည္းပၝပဲခင္ဗဵ။ ေမတၨာတရားရဲ့ တုန္ႛဴပန္မႁလုိႛပဲ ထင္ပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛကလည္း ေမတၨာတရားနဲႛပဲ ေတာင္းဆုိဳကတ ာဴဖစ္တဲ့အတၾက္မုိႛ ေမတၨာ ေမတၨာဴခင္းတံုႛဴပန္ဳကာတာမိုႛလုိႛ အဳကမ္းဖက္႓ပီး႓ဖိႂခၾဲဘုိႛလုပ္မႀာမဟုတ္ပၝဘူး။ ဒၝကုိလည္း ကဵေနာ္တုိႛ ယံုဳကည္ပၝတယ္။ ေမတၨာကုိေရႀႚထား႓ပီးအလုပ္လုပ္ဳကတာပၝ။”

ဒီေနႛဆၾမ္းေလာင္းရာမႀာ ပၝဝင္ဒၝနဴပႂခဲ့တဲ့ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူကလည္း ဴပည္သူအားလံုးရဲ့ ဘ၀ေတၾ သာယာ႓ငိမ္းခဵမ္းဖုိႛအတၾက္ အႎုပညာရႀင္ေတၾ အားလံုးပၝဝင္ဳကပၝလုိႛ ေမတၨာရပ္ခံ လုိက္ပၝတယ္။

႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ေကဵာ္သူ။ ။ “ဒီသံဃာေတာ္ေတၾက ဆၾမ္းတနပ္ပဲစားရပၝတယ္၊ ဘယ္အစုိးရပဲ တက္တက္ေပၝ့။ ကဵေနာ္တုိႛကေတာ့ တနပ္မကဘူး ၃-၄နပ္ေလာက္ စားေနတဲ့အခဵိန္မႀာ သံဃာေတာ္ေတၾက ေရႀႚထၾက္တဲ့ကိစၤကုိ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ ကဵေနာ္တုိႛအႎုပညာသမားေတၾ အေနနဲႛ ဒီတုိင္းဳကည့္မေနပၝနဲႛလုိႛ အဲဒီလုိပဲတုိက္တၾန္းခဵင္ပၝတယ္။”

ကုိေကဵာ္သူဟာ ဒီကေနႛလႀႃတမ္းရင္း မူးလဲသၾားတဲ့အတၾက္ အိမ္ကုိအဴပန္ ကားေပၞမႀာ ေဆးသၾင္းရင္း ဴပန္ေနခဵိန္မႀာ RFA ကုိ ေဴပာဳကားခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီကေနႛသံဃာေတာ္ေတၾရဲ့ ခဵီတက္ရာလမ္းေဳကာင္းေတၾမႀာလည္း အငယ္တန္း ဆရာဝန္အမဵားအဴပားနဲႛ ကဵန္းမာေရး ဝန္ထမ္းေတၾက သံဃာေတာ္ေတၾအတၾက္ ကဵန္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႁေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ လူမႁေရးအဖၾဲႚေတၾကလည္း သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ သီလရင္ေတၾကုိ အကုိက္အခဲ ေပဵာက္ေဆး၊ အစာေဳကေဆး၊ အားေဆး၊ အခဵႂိရည္နဲႛ ေရသန္းဘူးေတၾ ကပ္လႀႃခဲ့ဳကပၝတယ္။ ၈ မိုင္လမ္းဆံုနဲႛ ဂၾတၨလစ္ဖက္မႀာ စစ္သားအဴပည့္နဲႛကားတခဵႂိႚေတၾႚရေဳကာင္းလည္း ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အစုိးရအဖၾဲႚနဲႛ သံဃာ့နာယက အဖၾဲႚေတၾအတၾင္း သေဘာထားကၾဲလၾဲမႁေတၾ ဳကားသိရတယ္လုိႛ ႓မိႂႚခံတဦးက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

႓မိႂႚခံတဦး။ ။ “သံဃာ့မဟာနာယကအဖၾဲႚမႀာကုိ သေဘာထားေတၾ မတုိက္ဆုိင္႓ပီး ကၾဲဳကတယ္။ ဒုတိယဆရာေတာ္ဴဖစ္တဲ့ ေရနံေခဵာင္းဆရာေတာ္ဆုိရင္ အခုေရနံေခဵာင္းကုိဴပန္သၾား႓ပီး ဟိုမႀာ ဦးစီးမယ္ဆို႓ပီးေတာ ့ဴပန္သၾား႓ပီလုိႛဳကားရတယ္။ ေနာက္တပၝးက ဦးေတဇနိယတဲ့ အတၾင္းေရးမႀႃး သူကလည္း သေဘာမတုိက္ဆုိင္လိုႛဆုိ႓ပီး ထၾက္သၾားတယ္လုိႛေဴပာတယ္။ ေနာက္ သပိတ္တန္ဴပန္ တုိက္ဖဵက္ေရးအဖၾဲႚဆုိ႓ပီးေတာ့ ဖၾဲႚထားတယ္၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဴမင့္ေဆၾ ဦးစီး႓ပီးေတာ့ေလ။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေဌးဦးတုိႛ၊ ဦးေသာင္းတုိႛ၊ ေနာက္ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေအာင္ေသာင္း အပၝအဝင္ေပၝ့ေနာ္။ သူတုိႛေတၾက မ၀တ႟ံုးတုိႛ ဳက့ံဖၾံႚ႟ံုးတုိႛကုိ သူတုိႛဖာသာမီး႟ႁိႛ႓ပီးေတာ့ အဳကမ္းဖက္တယ္ဆုိ႓ပီးေတာ့ သပိတ္ကုိ ႓ဖိႂခၾင္းဖိုႛ ဳကံစည္ေနတယ္လုိႛ သိရတယ္ခင္ဗဵ။ အဲဒီ အရင္ဴဖစ္သၾားတဲ့ကိစၤေတၾကုိလည္း ဴပန္ဳကားေရးဝန္႒ကီး ဦးေကဵာ္ဆန္းေပၝ့ေနာ္ သူအသံုးမကဵလုိႛဴဖစ္ရတယ္ဆုိတဲ့ပံုစံမဵႂိးလည္း ေဴပာဳကတယ္ခင္ဗဵ။ အဲဒီမႀာ တခဵႂိႚဝန္႒ကီးေတၾ၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾကေတာ့ ဒီကိစၤကုိ ေဆၾးေႎၾးခဵင္တယ္၊ ညိၟႎိႁင္းခဵင္တယ္ဆုိ႓ပီး ေဴပာဆုိလာတဲ့ အသံေတၾလည္း ဳကားရတယ္။ တခဵႂိႚဆုိရင္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾး ခဵင္ပၝတယ္။ အဲလုိကို ဴဖစ္ေနဳကတယ္ဗဵ။ သံဃာ့ မဟာနယကေတၾကိုလည္း ေဆၾးေႎၾးခဵင္တဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾ ေတာ္ေတာ္မဵားေန႓ပီလုိႛ သိရတယ္ဗဵ။ ”

ဒီကေနႛခဵီတက္ရာမႀာ လူငယ္တခဵႂိႚက ခၾပ္ေဒၝင္းအလံေတၾ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ဳကတယ္လုိႛလည္း သိရပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အိမ္သၾားရာ လမ္းတေလ႖ာက္ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းကုိ ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာက ပိတ္ဆုိႛထားဆဲပဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ ကိုေႉး႔ကယ္ကို ဴမန္မာႎိုင္ငံအႎႀံႛအဴပား ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ သံဃာနဲႚ လူထုလႁပ္ရႀားမႁနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

သံဃာ့႓မိႂႚေတာ္အဴဖစ္ နာမည္႒ကီးတဲ့ မႎၩေလး႓မိႂႚမႀာ စက္တင္ဘာ ၂၄ရက္ေနႛက သံဃာ့လႁပ္ရႀားမႁ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ဦးသစ္ဆင္းက ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔